Cilt 21, Özel Sayı, 2019


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF LAW REVIEW

PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN’A ARMAĞAN

Essays in Honour of Prof. Dr. DURMUŞ TEZCAN

Cilt-Volume 21 / Özel Sayı-Special Issue / Yıl-Year 2019

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

SUNUŞ/Preface/Prof. Dr. Nükhet HOTAR   (s. VII)

ÖNSÖZ/Preface   Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK / Doç. Dr. Koray DOĞAN   (s. IX)

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’ın Özgeçmişi   (s. XXXI)

Biography of Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’ın Eserleri   (s. XXXV)

Publications of Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

İÇİNDEKİLER

 

ANILAR / MEMOIRS

 

Prof. Dr. Rona AYBAY  (s. LI)

Sevgili “Durmuş Kardeş”im

Prof. Dr. Feridun YENİSEY (s. LIV)

Aile Dostumuz Durmuş Hoca

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ  (s. LV)

Durmuş ve Tezcanlı Yıllar

Prof. Dr. Melda SUR  (s. LXIII)

Prof. Dr. Durmuş Tezcan

Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR  (s. LXIV)

Durmuş Tezcan Dostluğu

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR  (s. LXVI)

Durmuş Hocam İle Bazı Anılarımız…

Prof. Dr. Mustafa ALP  (s. LXVIII)

Sevgili Hocam Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a

Dr. Öğr. Üyesi R. Murat ÖNOK  (s. LXIX)

Manevî Babam, Prof. Dr. Durmuş Tezcan

 

MAKALELER / ARTICLES

CİLT  I / VOLUME I

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU – I / CRIMINAL AND CRIMINAL PROCEDURE LAW – I

 

Prof. Dr. Çetin ARSLAN / Arş. Gör. Arzu BALAN  (s. 3-42)

Gümrük Kaçakçılığı Suçunun Nitelikli Hali Olarak Ülkeye Kaçak Akaryakıt Sokma Fiili (KMK m. 3/1, 10)

The Act of Fuel Smuggling as a Qualified Case of Smuggling (Law No. 5607 Art. 3/1, 10)

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM  (s. 43-68)

suçun Konusunda Yanılma ve Sapma

Error and Aberratio Ictus in Subject of the Crime

Prof. Dr. Mahmut KOCA / Prof. Dr. İlhan ÜZÜLMEZ  (s. 69-93)

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu (TCK m. 135)

Personal Data Recording Crime Turkish Criminal Code (TCC Art. 135)

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK  (s. 95-119)

Zehirli Madde Katma ve Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıdaların Ticareti Suçları (TCK m. 185 ve m. 186)

Crimes of Adding Toxic Substances and Trading of Food Which Has Decomposed or Been Altered (TCC Art. 185-186)

Prof. Dr. H. Gökçe TÜRKOĞLU / Assoc. Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ  (s. 121-138)

Judicial Fines and Imprisonment Penalty in Roman Law

Roma Hukukunda Para ve Hapis Cezaları

Prof. Dr. Handan YOKUŞ SEVÜK  (s. 139-155)

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan Suçu (TCK m. 206)

Providing False Information in the Course of Issuing an Official Document (TCC Art. 206)

Doç. Dr. Sinan BAYINDIR  (s. 157-195)

İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m. 117/1)

The Crime, Violation of Freedom of Work and Labour (TPC Art. 117/1)

Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ / Dr. Öğr. Üyesi Z. Özen İNCİ  (s. 197-219)

Diplomatik Kuryenin Ceza Yargısından Muafiyetinin Kapsamına Dair Bazı Tespit ve Değerlendirmeler

Some Findings and Assessments on the Extent of the Immunity of Criminal Jurisdiction of a Diplomatic Courier

Doç. Dr. Zeynel T. KANGAL  (s. 221-277)

Göçmen Kaçakçılığı Suçu

Crime of Migrant Smuggling

Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA  (s. 279-294)

Locke’nin “Ortak İrade” ve Rousseau’nun “Genel İrade” Anlayışlarının Gerçekliğin Tespiti Bağlamında Modern Ceza Muhakemesindeki Yansımaları

The Reflections of the Locke’s “Common Sense” and Rousseau’s “General Will” Ideas on the Proof in Modern Criminal Proceeding

Doç. Dr. Seydi KAYMAZ  (s. 295-326)

Davasız Yargılama Olmaz İlkesinin İhlal Edilmesi ve Sonuçları

Violation of the No Judgement Without Filed Lawsuit Principle and Its Consequences

Doç. Dr. Pınar MEMİŞ KARTAL  (s. 327-348)

Türk Ceza Hukukunda Hayvanın Tehlike Yaratabilecek Şekilde Serbest Bırakılması veya Kontrol Altına Alınmasında İhmal Suçu (TCK. m. 177)

The Criminal Offence of Releasing an Animal Which May Pose a Threat to Others or Negligence in Controlling It (Art. 177 of The Turkish Criminal Code)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AYDIN  (s. 349-377)

Yabancı Ülkede İşlenen Suçlarda Türk Mahkemelerinin Yetkisi

Authority of Turkish Courts for the Crimes That Committed in Foreign Country

Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ / Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYZİT  (s. 379-414)

Yargıtay’ın Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İspata Yaklaşımı

Turkish Criminal Law Turkish Court of Appeal’s Approach to Proof in Sexual Crimes Cases

Dr. Öğr. Üyesi Çiler Damla BAYRAKTAR  (s. 415-456)

Die Online-Durchsuchungsmassnahme in Der Deutschen Rechtsordnung Mit Gesetzesänderungen Vom 25.05.2018 Und 24.08.2017 Und Die Durchführbarkeit Dieser Massnahme in Der Türkischen Rechtsordnung

25.5.2018 ve 24.8.2017 Tarihli Yasa Değişiklikleriyle Alman Hukukundaki Online Arama Tedbiri  (Online-Durchsuchung) ve Bu Tedbirin Türkiye’de Uygulanabilirliği

The Measure of Online Search in the German Legal system with Legislative Changes of 25.05.2018 and 24.08.2017 and the Feasibility of This Measure in the Turkish Legal System

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed DEMİREL / Arş. Gör. Dr. Melik KARTAL  (s. 457-490)

Ceza Hukukunda Suça Azmettirme Hareketi: Suça Sevk Etme

The Act of the Solicitation to the Offence in Criminal Law: The Orientation to the Offense

Dr. Öğr. Üyesi Soner DEMİRTAŞ  (s. 491-515)

Türk Hukukunda Suç Olmaktan Çıkarma ve Ceza Vermekten Kaçınma Eğilimi

The Tendency to Remove From a Crime and No Punischment

Dr. Öğr. Üyesi Behiye EKER-KAZANCI / İlker ZEYREK  (s.  517-583)

TCK’da Dolandırıcılık Suçu

Fraud in the Turkish Criminal Code

Dr. Öğr. Üyesi Meral EKİCİ ŞAHİN / Arş. Gör. Irmak KORUCULU  (s.  585-626)

Bilişim Sistemine Girme Suçu -Suçun Kamu Personeline ve Özel Sektör Çalışanlarına Tahsis Edilen Bilgisayarlarla İşlenmesine İlişkin Bir Değerlendirme-

Unauthorized Access to It Systems -An Evaluation Regarding Computers Assigned to Public and Private Sector Employees in Terms of the Crime-

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut KAPLAN / Dr. Öğr. Üyesi R. Barış ATLADI  (s. 627-654)

Gürültüye Neden Olma Suçu

Offence of Causing Noise

Dr. Öğr. Üyesi Rifat Murat ÖNOK  (s. 655-700)

Can Terrorist Acts be Prosecuted as a Crime Against Humanity? An Analysis Under International and Turkish Law

Terör Eylemleri İnsanlığa Karşı Suç Olarak Yargılanabilir Mi? Uluslararası Hukuk ve Türk Hukuku Altında Bir İnceleme

Dr. Öğr. Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ (s.  701-750)

Ceza Muhakemesi Hukukunda Aleyhe Değiştirme (Reformatio in Peius) Yasağı

Prohibition of Reformatio in Peius in Criminal Procedure Law

Öğr. Gör. Ramadan SANIVAR  (s. 751-812)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3. Maddesinde Düzenlenen İşkence Yasağı Hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mevzuatının Değerlendirilmesi

ECtHR Practices on the Prohibition of Torture Regulated under Article 3 of The ECHR and An Evaluation of The TRNC Legislation

Dr. Mehmet ARSLAN  (s.  813-860)

Sanığın İddia Tanığını Sınama Hakkı –Özellikle tehlike altındaki gizli tanık meselesi

The Right of Accused to Examine Prosecution Witnesses –In particular, with regard to the so-called endangered anonymous witnesses

Dr. İhsan BAŞTÜRK  (s.  861-912)

Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Aykırılık Suçu

The Offence of Prohibition of Illegal Transfer Pricing Activities in Turkish Capital Market Law

Dr. Doğan GEDİK  (s.  913-963)

Ceza Muhakemesinde Hakimin Delilleri Değerlendirme Serbestliği (CMK m. 217)

The Judicial Discretion to Weigh Evidence in Criminal Proceeding (CPC m. 217)

Dr. Ali PEHLİVAN  (s. 965-995)

İstinaf Kanun Yolu ve Uygulamasının Değerlendirilmesi

Appeal to the Regional Court and the Evaluatıon of Its Implementation

Arş. Gör. Ezgi ÇIRAK  (s. 997-1028)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde Adil Yargılanma Hakkının Uygulama Alanı

Scope of Application of the Right to Fair Trail Within the Framework of the European Convention on Human Rights

Arş. Gör. Duygu Çağlar DOĞAN  (s. 1029-1058)

Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesinde Faile İlişkin Öznel Ölçütlerin Temyiz Kanun Yolunda Denetlenmesi Sorunu

The Problem of Reviewability of the Subjective Criteria About the Offender in Determination and Individualization of Penalty in the Appellate Process

Arş. Gör. Simay DOĞMUŞ  (s. 1059-1096)

Soruşturma Evresinde Müdafiin Dosya İnceleme Yetkisinde Karşılaşılan Sorunların Temel Hak ve Özgürlükler Bağlamında Değerlendirilmesi

Assessment of the Encountered Problems of Defender’s Authority of Examine of the Investigation File in the Scope of the Fundamental Rights and Freedoms

Arş. Gör. Emre Oğuz MERİÇ  (s. 1097-1140)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı

Appeal of the Chief Prosecutor of the Supreme Court

Arş. Gör. Bilal OSMANOĞLU / Arş. Gör. Fahrettin KIDIL  (s. 1141-1177)

Türk Ceza Hukukunda Terör Örgütü ve Terör Suçu Kavramları Üzerine Bir İnceleme

An Analysis on Terrorist Organization and Terrorist Crime Concepts in the Turkish Criminal Law

Arş. Gör. Didar ÖZDEMİR EKİCİ  (s. 1179-1215)

Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanunu’nda Düzenlenen Gürültü Suç ve Kabahatleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme

A Comparative Analysis on the Noise Offences and Misdemeanours Disposed in Turkish Criminal Code, Misdemeanours Act and Environment Act

Arş. Gör. Kadir Can ÖZEL  (s. 1217-1266)

Bir Koruma Tedbiri Olarak Arama

Search as A Protection Measure

Arş. Gör. Seda Yağmur SÜMER  (s. 1267-1291)

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 16.02.2015 Tarih, 2014/13444 E. 2015/2705 K. Sayılı Kararının Değerlendirilmesi – Karar İncelemesi –

Assessment of the Decision of 12th Criminal Division Turkish Court of Appeal on Case Date: 16.02.2015, Case: 2014/13444, Decision: 2015/2705 -Review of Judgment

Arş. Gör. Salih TAŞDÖĞEN  (s. 1293-1324)

Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu

Criminal Liability of the Head of State

Arş. Gör. Aras TÜRAY / Arş. Gör. Irmak ERDOĞAN  (s. 1325-1374)

Gıyapta Hakaret Suçunda İhtilatın Hukuksal Niteliği

Legal Qualification of Communicating Within the Crime of Insult in Abstentia

Arş. Gör. Enes YILMAZ / Arş. Gör. Eray ACAR  (s. 1375-1409)

Uluslararası Belgelerde Eziyet Yasağı ve Anayasa Mahkemesinin Eziyet Yasağını Ele Alışı

The Prohibition of Torment in International Documents and the Constitutional Court’s Handling of the Prohibition of Torment

Av. Uğur GÜNER  (s. 1411-1442)

Ekonomik Suçlar ve Ekonomi Ceza Hukukuna İlişkin Yasal Düzenlemeler

Economic Crimes and the Legal Regulations on Economic Criminal Law

Av. Gülberk GÜR  (s. 1443-1489)

Koşullu Salıverilme

Release on Probation

M. Süheyl KARAKAYA  (s. 1491-1525)

İletişimin Denetlenmesi Tedbiri Esnasında Elde Edilen Tesadüfi Deliller

Incidental Evidences Provided by the Measure of Inspection of Communication

 

CİLT  II / VOLUME II

KAMU HUKUKU-ÖZEL HUKUK / PUBLIC LAW-PRIVATE LAW

 

KAMU HUKUKU / PUBLIC LAW

 

Doç. Dr. Recep NARTER / Arş. Gör. Abdullah ARIKAN  (s. 1529-1546)

Kamu Alacaklarının Tahsil Sürecinin Belirlenmesinde İdarenin Seçimlik Hakkı Var Mıdır?

Does Administration Have Right of Choice in Collection of Public Receivables?

Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK  (s. 1547-1576)

Avrupa Siyasal Partilerinin Hukuki Temelleri

Legal Basics of European Political Parties

Doç. Dr. Tolga ŞİRİN  (s. 1577-1607)

Türkiye’de Cezasızlık Sorunu ve Anayasa Mahkemesi

Impunity Issue in Turkey and the Constitutional Court

Doç. Dr. Ahmet YAYLA  (s. 1609-1643)

Anayasa Değişikliği Sonrasında Cumhurbaşkanlığı Makamının Olağan Döneme İlişkin Düzenleme Alanı ve İdari İşlemlere Etkisi

Regulative Extent of Turkish Presidency and It’s Impact on Administrative Acts Regarding Recent Constitutional Amendments

Assist. Prof. Dr. Özge ATIL KAYA  (s. 1645-1679)

Why United States Clean Water Act Citizen Suit Provision Is More Difficult To Implement Today? 

Neden Birleşik Devletler Temiz Su Yasası Vatandaş Davaları Hükmünün Uygulanabilirliği Günümüzde Daha Zorludur?

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DÖNMEZ  (s. 1681-1709)

Demokrasi İndeksine (2018) Göre Bazı Dünya Ülkelerindeki Vicdanî Ret Uygulama Örnekleri

Examples of Conscientious Objection in Some World Countries According to the Democracy Index (2018)

Dr. Öğr. Üyesi Derya Deviner ERGUVAN  (s. 1711-1765)

Türk İdare Hukuku’nda Haklı Beklentilerin Korunması İlkesi

The Principle of Protection of Legitimate Expectations in Turkish Administrative Law

Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ  (s. 1767-1793)

1982 Anayasasında Temel Hak ve Özgürlükler

The Fundamental Rights and Freedoms in the Constitution of 1982

Dr. Öğr. Üyesi Uğur SAMANCI  (s. 1795-1832)

Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesinin Denetim Organları ve Amerikalılar-Arası İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Uygulanmasının Denetimi

Supervisory Organs of the American Convention on Human Rights and Monitoring Compliance with The Judgments of the Inter-American Court of Human Rights

Dr. Öğr. Üyesi Engin TOPUZKANAMIŞ  (s. 1833-1850)

Foucault’nun Düşüncesinde Hukuk ve İktidar

Power and Law in Foucault’s Thoughts

Arş. Gör. Dr. Süleyman ZORLU / Dr. Öğr. Üyesi Süheyla ZORLU  (s. 1851-1873)

Çocuklar İçin Sevgi Hakkı Mukayeseli Bir İnceleme

Love Right for Children a Comparative Study

Arş. Gör. Merve ALÇIK  (s. 1875-1906)

Türk Anayasa Mahkemesinin Trans Bireylere İlişkin Cinsiyet Değişikliği Kararları Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on Turkish Constitutional Court’s Considerations on Gender Change Related to Trans Individuals

Arş. Gör. Perçem ARMAN  (s. 1907-1947)

2017 Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması: Amaçladığını Başarabilir Mi?

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 2017: Will It Succeed in Its Purpose?

Arş. Gör. Sezgin BAŞ  (s. 1949-2001)

İtalyan Mafyasının Doğuşu, Yükselişi ve Düşüşü

The Genesis, Rise, and Fall of the Italian Mafia

Arş. Gör. Burcu DEĞİRMENCİOĞLU  (s. 2003-2031)

Amerika Birleşik Devletlerinin Uluslaşma Sürecinde J.J. Rousseau’nun Sivil Din Önerisinin Hayata Geçirilmesi

In the Process of the Nationalization of the United States of America J. J. Rousseau’s Civil Religion Proposal

Arş. Gör. Gülçin DEMİRCAN  (s. 2033-2062)

Gözetim ve Gözetimin Toplumsal Meşruiyeti Üzerine Bir İnceleme

A Study on Surveillance and Social Legitimacy of Surveillance

Arş. Gör. Oğuzcan KUTKAN  (s. 2063-2096)

Anayasa Mahkemelerinin Norm Alanını Daraltması ve Genişletmesi

Limitation and Expansion of the Scope of Norms by Constitutional Courts

Av. İrem ŞANLI  (s. 2097-2109)

Marksist Ceza Adaleti Eleştirisi

The Marxian Critique of Criminal Justice

 

ÖZEL HUKUK / PRIVATE LAW

 

Prof. Dr. Mustafa ALP  (s. 2113-2127)

Aynı İl Sınırları İçinde İşyeri Değişikliğinin Esaslı Değişiklik Kabul Edilmesi – Karar İncelemesi –

Adoption of the Change of Workplace Within the Same Provincial Boundaries as Essential Changes -Review of Judgment-

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU / Arş. Gör. Ö. Oğuzhan MERAL  (s. 2129-2159)

Sahipsiz Köpeklerin Popülasyonunun Kontrol Altına Alınması ve Buna İlişkin Hukuki Altyapının Oluşturulması

Controlling Population of Stray Dogs and Creating Related Legal Framework

Prof. Dr. Hacı CAN / Arş. Gör. Ekin TUNA  (s. 2161-2203)

Sınıraşan Sözleşmelere İlişkin Meseleler

Gümrükten Geçmeyen Mallardan Kaynaklanan Hukukî Sorumluluğa İlişkin Bir Vaka İncelemesi

Issues Related to Crossborder Contracts a Case Study of Legal Liability for Non-Customs Goods

Prof. Dr. Işıl ÖZKAN  (s. 2205-2251)

Yeni Vatandaşlık Türleri: Çağdaş Bir Tipoloji Mi?

New Citizenship Types: Is It a Contemporary Typology?

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER  (s. 2253-2279)

Türk Hukukunda Güvenlik Koruculuğu

Security Guard System in Turkish Law

Prof. Dr. Melda SUR  (s. 2281-2308)

İşverenin Yönetim Hakkının Çağdaş Sınırlamaları ve Sosyal Diyalog

Contemporary Limitations of Managerial Prerogative and Social Dialogue

Doç. Dr. Özge KARAEGE  (s. 2309-2322)

Iskat Kararının Hukuka Aykırılığının Yaptırımı

Legal Consequence of Expulsion From a Joint Stock Company

Dr. Öğr. Üyesi Hakan BİLGEÇ  (s. 2323-2356)

Türk Hukukunda Anonim Şirketlerde Kâr Payında İmtiyaz

Privilege in Dividend in Join Stock Corporations in Turkish Law

Dr. Öğr. Üyesi Nurten İNCE AKMAN  (s. 2357-2393)

Alman ve Türk Hukukunda Ergin veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesi

Adoption of Adults or Wards in German and Turkish Law

Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KESER  (s. 2357-2393)

Hatır Taşımacılığından Doğan Zararlardan Hakkaniyet İndirimi

Transportation for Accommodation Reduction on the Damages on Grounds of Equity Principle

Arş. Gör. Dr. Nilgün DİNÇER ARAZ  (s. 2415-2443)

Roma Hukukunda Satıcının Evictio Dolayısıyla Sorumluluğu

Liability of the Vendor for Evictio in Roman Law

Arş. Gör. Dr. Canan ERDOĞAN  (s. 2445-2467)

Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması (Sosyal Medya Örneği Kapsamında)

Protection of Children’s Personal Data (Within the Scope of Social Media Example)

Arş. Gör. Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL  (s. 2469-2544)

Taşıyanın Tedarik Ettiği Konteynerin Yüke Elverişsizliğinden Kaynaklanan Zıya veya Hasardan Doğan Sorumluluğu

Liability of the Maritime Carrier For Loss or Damage to Goods Arising From the Uncargoworthiness of Container Supplied by Carrier

Arş. Gör. Fatma Betül ÇAKIR ÇELEBİ  (s. 2545-2581)

Payları Borsada İşlem Gören Şirketlerin Kendi Paylarını Edinmesinin Koşulları

The Conditions of the Buy-Back of the Shares by Listed Companies

Arş. Gör. Özde DEREBOYLULAR  (s. 2583-2628)

Kölelik ve Kulluk Yasağının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Değerlendirilmesi

An Evaluation of Prohibition of Slavery and Servitude in the Light of European Court of Human Rights Decisions

Arş. Gör. Ekin SÖKMEN GÜLER  (s. 2629-2658)

Forum Non Conveniens Doktrini ve Uluslararası Paralel Davalar

The Doctrine of Forum Non Conveniens and International Parallel Litigation

Arş. Gör. Çağatay Serdar ŞAHİN  (s. 2659-2701)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Uyarınca İstinaf Yargılamasında Ön İnceleme Aşaması

Preliminary Examination in Appeal Proceeding According to Code of Civil Procedure

 

CİLT  III / VOLUME III

HAKEMSİZ MAKALELER / NON-REFEREED ARTICLES

 

Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK / Dr. Öğr. Üyesi Esra ALAN AKCAN  (s. 2703-2728)

Konut Dokunulmazlığını İhlal Suçu (TCK m. 116)

The Crime of Violation of Residence Immunity (TCC Art. 116)

Prof. Dr. Rona AYBAY  (s. 2729-2742)

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Bazı Güncel Sorunlar

The Montreux Convention Regarding the Turkish Straits and Some Current Issues

Prof. Dr. Rona AYBAY  (s. 2743-2756)

Temmuz 2018’de Yürürlüğe Giren Anayasa Değişiklikleri İle Yazılı Hukuk Kaynaklarımıza Getirilen Değişiklikler ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamaleri Konusunda Bazı Gözlemler

Some Observations on the Written Sources of Turkish Law Modified by the Constitutional Amendments Which Took Effect in July 2018 and the Presidential Decrees

Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR  (s. 2757-2772)

Şike Suçu

Match-Fixing Crime

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ  (s. 2773-2778)

Vergi Uyuşmazlıklarında “Üst Makama Başvuru” Yolu (İYUK m. 11)

Application to Higher Authority in Tax Disputes (Turkish Code of Administrative Procedure Art. 11)

Prof. Dr. Nur CENTEL  (s. 2779-2800)

Zimmet Suçu (TCK m. 247)

The Crime of Embezzlement (TCC Art. 247)

Prof. Dr. Ali Rıza ÇINAR  (s. 2801-2836)

Ceza Yargılamasında Kamu Davasına Katılma

Participation in the Trial in Criminal Procedure

Prof. Dr. Fevzi DEMİR  (s. 2837-2852)

TC Anayasasında Laik Devlet İlkesi ve Din ve Vicdan Özgürlüğü

Secular State Principle in the Constitution of the Republic of Turkey and Freedom of Religion and Conscience

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ  (s. 2853-2864)

Tutuklu Olarak Bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundaki Barınma Koşulları Nedeni İle Kötü Muamele Yasağının İhlal Edildiği İddiası İle İlgili Anayasa Mahkemesine Yapılan Bireysel Başvuru Üzerine Verilen İhlal Yoktur Kararının (27.6.2018) İncelenmesi

Evaluation of the Decision of Non-Violation by Constiturional Court (27.6.2018) on gorunds of ill treatment claim caused by poor housing conditions of the Penitentiary Institution Where the Applicant is Under Arrest

Prof. Dr. İbrahim DÜLGER / Arş. Gör. Selami CİN  (s. 2865-2892)

Suçu ve Suçluyu Övme Suçu (TCK md. 215)

Praising an Offence and Offender (TCC Art. 215)

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ  (s. 2893-2909)

Mirastan Feragat

Relinquishment of Inheritance

Prof. Dr. Ahmet GÖKCEN / Dr. Öğr. Üyesi Kerim ÇAKIR  (s. 2911-2951)

Ceza Muhakemesinde Delil, Delillerin Muhafazası, Toplanması, Değerlendirilmesi ve Delil Yasakları

Evidence in Criminal Procedure, How to Protect, Collect, Evaluate It and Evidence Restrictions

Prof. Dr. Aydın GÜLAN  (s. 2953-2960)

Kanun Değişikliğiyle İdari Para Cezası Verilmeden Önce “Uyarı” Şartı Getirilmesi, Kimi Durumlarda Görülmekte Olan İptal Davasını Etkileyecek Lehe Bir Düzenleme Sayılabilir Mi?

Can the Amended Law Requiring Warning as a Pre-Condition for Administrative Fines be Regarded as a Provision in Favor of the Applicant Which Could Affect the Annulment Cases in Progress?

Prof. Dr. Recep GÜLŞEN  (s. 2961-2971)

Sağlık Personeline Karşı Görevleri Sebebiyle veya Sırasında Suç İşleyenlere Yönelik Yakalama ve Tutuklama Tedbirlerinin Uygulanması

Capture and Arrest of Crime Perpetrators During Duties or Duties for the Medical Personnel

Prof. Dr. Hans KUDLICH / Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI (Çev.)  (s. 2973-2985)

Ceza Muhakemesinde Müdafiin Kusurunun Sanığa İsnadiyeti

Attribution of Defendants in Criminal Proceedings

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU  (s. 2987-2999)

Genital Muayene Suçu (TCK m. 287)

The Crime of Genital Examination (Turkish Penal Code Article 287)

Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ  (s. 3001-3011)

Das Grundprinzip Des Rechtsstaates als ein Ideal

Rule of Law Principle as an Ideal

Bir İdeal Olarak Hukuk Devleti Prensibi

Prof. Dr. Sami SELÇUK  (s. 3013-3023)

Ana Dili Bilinci, Türkçe ve Hukuk Dilimiz

Language Consciousness, Turkish and Legal Parlance

Prof. Dr. Doğan SOYASLAN  (s. 3025-3030)

Batılıların ve Türklerin Çağları

The Ages of Turks and Westerners

Prof. Dr. Adem SÖZÜER  (s. 3031-3050)

Türk Ceza Hukuku Reformu: Dünü, Bugünü ve Yarını

Türk Ceza Hukuku Reformunun AB Üyesi Kara Avrupası Ülkelerindeki Reformlarla Karşılaştırılmasına İlişkin Notlar

The Turkish Criminal Law Reform: It’s Past, Present and Future

Essays on Comparison between the Turkish Criminal Law Reform
and the Reforms in EU Member Continental Europe Countries 

Prof. Dr. Cumhur ŞAHİN  (s. 3051-3065)

Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde Ceza Muhakemesinde Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri

The Principles of the Equality of Arms and the Adversarial Trial in Criminal Procedure under the Light of the Constitutional Court’s Jurisprudence

Prof. Dr. Faruk TURHAN  (s. 3067-3109)

6706 Sayılı Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Kanunu’nun Kapsamı ve Genel Hükümleri Hakkında Bir Değerlendirme

An Assessment about Legal Scope and General Provisions of the Law No: 6706 on “International Judicial Cooperation in Criminal Matters”

Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT  (s. 3111-3126)

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu (TCK m. 190)

Facilitating the Use of Narcotics or Psychotropic Substances (Penal Code of Turkey Art. 190)

Prof. Dr. Feridun YENİSEY / Dr. Salih OKTAR  (s. 3127-3155)

İnsan Hakları Açısından Yakalama ve Tutuklama

Arrest and Detention in Terms of Human Rights

Prof. Dr. Hamide ZAFER  (s. 3157-3183)

Fuhuş Suçu (TCK m. 227)

Offence of Prostitution (TPC Art. 227)

Doç. Dr. Eylem AKSOY RÉTORNAZ  (s. 3185-3195)

Les Infractions Sexuelles Sur Mineurs en Droit Turc

Sexual Offences Against Minors In Turkish Law

Türk Hukukunda Küçüklere Karşı İşlenen Cinsel Suçlar

Assoc. Prof. Dr. Murat BALCI  (s. 3197-3204)

Interrelations between Family, Divorce and Crime in the Context of Criminology

Kriminoloji Açısından Aile, Boşanma ve Suç İlişkisi

Doç. Dr. Murat BALCI / Av. Sinem TURAN / Av. Buse ALBAY  (s. 3205-3217)

Spor Tahkim Mahkemesi’nin (CAS) Club Royal Wahingdoh FC vs Othello Banei Uyuşmazlığına İlişkin Kararının İncelenmesi

An Analysis of the Arbitral Award Pronounced by Cas in the Arbitration Between Royal Wahingdoh FC vs Othello Banei

Doç. Dr. Koray DOĞAN  (s. 3219-3251)

Sürücüsüz Araçlar, Robotik Cerrahi, Endüstriyel Robotlar ve Cezai Sorumluluk

Driverless Vehicles, Robotic Surgery, Industrial Robots and Criminal Liability

Doç. Dr. Dr. jur Altan HEPER  (s. 3253-3276)

Ceza Hukuku ve Hukuk Felsefesi İlişkisi- Almanya ve Türkiye Karşılaştırması

The Relationship Between Criminal Law and Legal Philosophy Comparison Between Turkey and Germany

Dr. Öğr. Üyesi Selman DURSUN  (s. 3277-3291)

İade Amacıyla Geçici Tutuklama ve Diğer Koruma Tedbirleri

The Provisional Arrest and Other Protection Measures for the Purpose of Extradition

Dr. Öğr. Üyesi Selman DURSUN (Çev.)  (s. 3293-3297)

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Üye Ülkelere Ekonomik Suç Hakkındaki Tavsiyesi

Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on Economic Crime

Dr. Mustafa Temmuz OĞLAKÇIOĞLU  (s. 3299-3309)

Gübre Çukuru Olayının (BGHSt 14, 193) 50. Yılı “Daha Da Eski Testideki Eski Şarap”

The Cesspool-case 50th Anniversary (Old Wine in Even Older Tubes)

Arş. Gör. Candan YILMAZ  (s. 3311-3324)

Gebeliğin Sonlandırılmasında İzin Verilen Yasal Sürelere İlişkin Karşılaştırmalı İnceleme

Comparative Compilation on Legal Time Limitations of Termination of Pregnancy

Lazar GLIŠOVIĆ LL.M  (s. 3325-3372)

Kriminalität von Migranten in Deutschland und Serbien –  Eine kriminologische Analyse unter besonderer Berücksichtigung der Kölner Silversternacht 2015

Crime of Migrants in Germany and Serbia- A Criminological Analysis with Special Consideration of The Cologne New Year’s Eve 2015

Almanya ve Sırbistan’da Göçmen Suçluluğu- 2015 Yılbaşı Gecesi Köln’de Yaşanan Olaylar Işığında Kriminolojik Bir Analiz

Av. Osman DELEN  (s. 3373-3392)

Türk Medeni Kanunun 713. Maddesinin 2. Fıkrasındaki “…Ölmüş…” Sözcüğünün Anayasa Mahkemesi Tarafından İptali ve İptal Kararı Sonrası Oluşan Yargıtay Görüşü Üzerine Bazı Düşünceler

Some Reflections on the Jurisprudence of the Court of Cassation After the Removal of the Word “…Dead…” From Art. 713 Clause 2 of the Turkish Civil Code by the Constitutional Court

Av. Kadri İNCE  (s. 3393-3427)

İşkence Suçunun TCK, AİHS ve AİHM Kararları Işığında Ele Alınması

Assessment of Torture in the Light of Turkish Penal Code, European Convention on Human Rights, and Echr Decisions

 

PROF. DR. DURMUŞ TEZCAN’A ARMAĞAN’IN TAKDİM TÖRENİ için tıklayınız…


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast