Fakülte Yayınları


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YAYINLARI

 

Y.N. Yayının Adı Yazarı
013 İcra İflas Hukukunda Şikayet (Ankara-1986) Yard.Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ
014 Hisse Senetleriyle Değ. Tah.( Ankara-1986) Yard.Doç.Dr. Huriye KUBİLAY
02 Hukuk Fakültesi Der./M.ALAM Armağanı (İzmir-1983)  
017 Hukuk Fak. Dergisi Sayı 1-4 (Kudret Ayıter Armağanı)  
032 İşçi Buluşları Hukuku (İzmir-1987) Doç.Dr. A. Necip ORTAN
033 2918 Sayılı Karayolları Tr.K. (İzmir-1987) Arş.Gör. Demet ÇELİKTAŞ
034 Devre Mülk Hakkı(İzmir-1987) Arş.Gör. Ayşe HAVUTÇU
035 Grev Kavramı (İzmir-1987) Yard.Doç.Dr. Melda SUR
1- Uygulamalı Suç Muhakemesi Hukuku (C.2) (İzmir-1988) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
2- Türkiye Cumhuriyet Tarihi(1.Basım) (Ankara-1988) Prof.Dr. Ergün AYBARS
3- İş Hukuku (Ferdi İş İlişkileri) (Ankara-1988) Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
4- Hukuk Felsefesi (Ankara-1988) Prof.Dr. Adil İZVEREN
5- Eşya Hukuku (Ankara-1989) Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
6- Türk Yunan İlişkileri (Ankara-1989) E.Gn. Sedat İLHAN
7- İktisata Giriş (Ankara-1990) Prof.Dr. Sadık ACAR
8- Türkiye Cumhuriyet Tarihi-1 (2.Basım) (Ankara-1990) Prof.Dr. Ergün AYBARS
9- Haksız Yakalama ve Tutuklama (Ankara-1989) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
10- Bina ve Yapı Eseri Malikleri. (Ankara-1990) Doç.Dr. Nevzat KOÇ
11- Eski Eserler Hukuku (Ankara-1990) Prof.Dr. Bilge UMAR
12- Almanya’daki Türkler ve Sorunları (Ankara-1990) Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ
13- Veraset İntikal Vergisi (Ankara-1990) Arş.Gör. Yusuf KARAKOÇ
14- Grev (Ankara-1990) Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
15- Kıymetli Evrakın Ziya-ı ve İp.. (Ankara-1990) Arş.Gör. Hanife DİRİKKAN
16- Uyg. Cez. Muh. H. Cilt-1 (2.Bası) (Ankara-1990) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
17- Ceza Muh. H. Koğuşturma Mecburiyeti (Ankara-1991) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
18- Anonim Ortaklıkların İflası (Ankara-1991) Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ
19- Top. Söz. H. Yararlılık İlkesi (Ankara-1991) Prof.Dr. Polat SOYER
20- Farklı Cinslerin Eşit Hak. Sah… (Ankara-1991) Doç.Dr. Zafer GÖREN
21- Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil (Ankara-1991) Doç.Dr. Melda SUR
22 – Öldürme Suçu (Ankara-1992) Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ
23- İşkence Suçu (Ankara-1992) Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ
24- Kamulaştırma ve İptal (Ankara-1992) Arş.Gör. Meltem KUTLU
25- Alacaklının Temerrüdü  (Ankara-1992) Doç.Dr. Nevzat KOÇ
26- Kitlerin Tacir Sıfatı  (İzmir-1992) Yrd.Doç.Dr. Ercüment ERDEM
27- Ceza ve Emniyet Tedbirleri Huk.(1.Bas.) (Ankara-1992) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
28- Tarafların Yeterlilik Belirleme Sözleşmesi (Ankara-1992) Arş.Gör. Ziya AKINCI
29- Ceza ve Emniyet Tedbirleri Huk. (2.Bas.) (Ankara-1992) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
30- Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale (Ankara-1992) Doç.Dr. Hakan  PEKCANITEZ
31- A.Y.O  Tanıtım Bülteni (Ankara-1992) Doç.Dr. Bahri  ÖZTÜRK
32- Anayasa ve Sorumluluk (Ankara-1992) Doç.Dr. Zafer GÖREN
33- Alman İş Kanun Taslağı (Ankara-1993) Prof.Dr. Seyfullah EDİS/Bilge ÖZTAN/Fırat ÖZTAN
34- Hukuk  Sosyolojisi  (Ankara-1993) Prof.Dr. Adil İZVEREN
35- Ticarî İşletme Hukuku (Ankara-1993) Yard.Doç.Dr. Ercüment ERDEM
36- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Ankara-1993) Prof.Dr. Seyfullah EDİS
37- D.E.Ü. Öğr. İçin Temel Yasa ve Yönet. (Ankara-1993) Prof.Dr. Seyfullah EDİS
38- Millet Meclisi İç Tüzüğü Prof.Dr. Seyfullah EDİS
39- Roma Özel Hukuku (İzmir-1993) Prof.Dr. Kudret AYITER
40- Ceza ve Emniyet Tedbirleri Hukuku (3.Bs.) (Ankara-1993) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
41- Medeni Huk. Gir. ve Başl. Hükm. (4.Bs.) (Ankara-1993) Prof.Dr. Seyfullah EDİS
42- İthalâtta Yapay Fiyat İndirimi ve Karşı Önl. (Ankara-1994) Doç.Dr. Huriye KUBİLAY
43- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I (3.Bası) (Ankara-1994) Prof.Dr. Ergün AYBARS
44- Milletlerarası Ticari Hakem Kar. ve Tenfizi (Ankara-1994) Yard.Doç.Dr. Ziya AKINCI
45- Hukuk Felsefesi (2.Basım)- (Ankara-1994) Prof.Dr. Adil İZVEREN
46- Uygulamalı Ceza Muh. Kanunu (3.Basım) (Ankara-1994) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
47- Yabancı Para Alacaklarının Tahsili (Ankara-1994) Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ
48- Genel İktisat (Ankara-1994) Prof.Dr. Sadık ACAR
49- Ceza Hukukunda Basit/Postada Elkoyma (Ankara-1994) Dr. Ahmet GÖKÇEN
50- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (4. Basım)-(Ankara-1995) Prof.Dr. Ergun AYBARS
51- Yeni Değer Sigortası  (Ankara-1994) Doç.Dr. Huriye KUBİLAY
52- İdari Yargı İle İlgili Kanunlar (Ankara-1994) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
53- Rekabet Yasağı  Sözleşmesi  (Ankara-1994) Prof.Dr. M. Polat SOYER
54- Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası (Ankara-1995) Yrd.Doç.Dr. Ercüment ERDEM
55- Eşya Hukuku (2.Basım) (Ankara-1995) Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
56- Miras Hukuku(3.Basım) Ankara-1995 Prof.Dr. Şeref ERTAŞ/Prof.Dr. A. Naim İNAN
57- Temel Hak Genel Teorisi (Ankara-1995) Doç.Dr. Zafer GÖREN
58- Anayasa ve Sorumluluk (Ankara -1995) Doç.Dr. Zafer GÖREN
59- Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışması (İzmir-1995) Doç.Dr. H. PEKCANITEZ/Arş.Gör. Muhammed ÖZEKES
60- Tam İki Tar.Borç.Yük.Müsbet Zar.Taz. (İzmir-1995) Yrd.Doç.Dr. Ayşe HAVUTCU
61- Sosyal Maliye (İzmir-1995) Dr. Yusuf KARAKOÇ
62- Avukatlık Mes. Av.Hak ve Yükümlülükleri (İzmir-1995) Dr. Meral SUNGURTEKİN
63- Hukuk Sosyolojisi  (2.Basım) (İzmir-1995) Prof.Dr. Adil İZVEREN
64- İdare Hukuku Mevzuatı Cilt.II (İzmir-1995) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
65 – Türkiyede Top. ve Gösteri Yürüyüş Özgür.( İzmir-1995) Dr. Esra ATALAY
66- İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları  (İzmir-1995) Doç.Dr. Melda SUR
67- Anonim Şirketlerin İflası (İzmir -1996) Yrd.Doç.Dr. Oğuz ATALAY
68- Karşılaştırmalı Huk. Açısından Damping ve Antidamping  (İzmir-1996) Dr. Hanife DİRİKKAN
69- Vergi Sorunlarının Çözümü (İzmir -1996) Dr. Yusuf KARAKOÇ
70- Yabancı Para Alacaklarının Tahsili (İzmir-1996) Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ
71- Sanığın Hazırlık Sor. İfadesinin Alınması (İzmir-1996) Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ
72- İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı (İzmir-1996) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
73- Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözl. (İzmir-1996) Doç.Dr. Ziya AKINCI
74- Eşya Hukuku (2.Basım) (İzmir -1997) Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
75- İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci (İzmir-1997) Dr. Meltem KUTLU
76- Türk Vergi Ceza Huk. Pişmanlık ve Islah (İzmir-1997) Dr. Yusuf KARAKOÇ
77- Türk Vergi Yargılaması.Huk.Delil Sistemi (İzmir-1997) Dr. Yusuf KARAKOÇ
78- Çevre Hukuku (İzmir-1997) Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
79- Hukuk  Başlangıcı  (Ankara-1997) Prof.Dr. Bilge UMAR
80- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  1 (5. Basım)-(İzmir-1997) Prof.Dr. Ergün AYBARS
81- Fakülte Der.Şükrü POSTACIOGLU’na Armağan (İzmir-1997)  
82- Medeni Usul Hukuku Pratik Çalış. 2.Bas.(İzmir-1997) Doç.Dr. H. PEKCANITEZ/Arş.Gör. Muhammed ÖZEKES
83- Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması (İzmir-1998) Prof.Dr. Zafer GÖREN
84- Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi (İzmir-1998) Arş.Gör. M. Beşir ACABEY
85- Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu (İzmir-1998) Prof.Dr. Zafer GÖREN
86- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  1 (6. Basım)-(İzmir 1998) Prof.Dr. Ergün AYBARS
87- Prof.Dr.ERNST E. HIRSCH’ten Mekt. (İzmir-1998) Prof.Dr. Zafer GÖREN
88- Genel İktisat  (3.Basım) (İzmir-1998) Prof.Dr. Sadık ACAR
89- İdare Hukuku Mevzuatı 2. Bası (İzmir-1998) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN/Yrd.Doç.Dr. Meltem KUTLU
    Dr. Oğuz SANCAKDAR/Arş.Gör. Muhlis ÖĞÜTÇÜ
90- İş Hukuku  Ferdi İş İlişkileri 3. Bası (İzmir-1998) Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
91- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Kapıdan Satışlar (İzmir-1998) Arş.Gör. Murat AYDOĞDU
92- Türk Hukukunda Altına ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (İzmir-1998) Doç. Dr. Huriye KUBİLAY
93- İş Mücadelesinde Denge İlkesi  (İzmir-1999) Yard.Doç.Dr. Şükran ERTÜRK
94- 1998-1999 Öğretim Yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksekokulu Tanıtım ve Bilgilendirme Kılavuzu (İzmir-1999) Prof.Dr. Zafer GÖREN
95- Anayasa ve Sorumluluk  T.C. Anayasası Eki İle   II Cilt (İzmir-1999) Prof.Dr. Zafer GÖREN
96- Anayasa Hukukuna Giriş (İzmir-2000) Prof.Dr. Zafer GÖREN
97- Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan (İzmir-2000) Prof.Dr. Zafer GÖREN
98- Uluslararası Hukukun Esasları (İzmir-2000) Prof.Dr. Melda SUR
99-  Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları (İzmir-2001) Doç.Dr. Nevzat KOÇ/Arş.Gör. Murat AYDOĞDU
100- Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı Doç.Dr. Oğuz ATALAY
101- Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL’e Armağan  (İzmir-2001)  
102- İş Hukuku II  Toplu İş İlişkileri  (İzmir-2001) Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
103- 2001-2002 Öğretim Yılı D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tanıtım ve Bilgilendirme Klavuzu  
104- Prof.Dr. Turhan Tufan YÜCE’ye Armağan (İzmir-2001)  
105- İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı (İzmir-2001) (2. Baskı) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
Yrd.Doç.Dr. Meltem K.GÜRSEL
Yrd.Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR
Yrd.Doç.Dr. Muhlis ÖĞÜTÇÜ
106- Nişanlanma Sözleşmesi (İzmir-2002) Doç.Dr. Nevzat KOÇ
107- DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 4, S: 1, 2002) İzmir  
108- DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 4, S: 2, 2002) İzmir  
109- Topluluğun Mali Çıkarlarının Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında   YEŞİL KİTAP Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
Arş.Gör. Murat ÖNOK/Arş.Gör. Behiye EKER
Arş.Gör. Sesim SOYER/Arş.Gör. Serkan EKİZ
110- DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 5, S: 1 2003) İzmir  
111- DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 5, S: 2, 2003) İzmir  
112- DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 6, S: 1, 2004) İzmir  
113- DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 6, S: 2, 2004) İzmir  
114- DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 7, S: 1, 2005) İzmir  
115- Prof.Dr. İrfan BAŞTUĞ Anısına Armağan- DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 7, Özel S. 2005) İzmir  
116- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 7, S: 2, 2005) İzmir  
117- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 8, S: 1, 2006) İzmir  
118- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 8, S: 2, 2006) İzmir  
119- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 9, S: 1, 2007) İzmir  
120- Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 9, Özel Sayı 2007) İzmir  
121- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 9, S: 2, 2007) İzmir  
122- DEÜ Yayınları, TC Anayasası ve İdari Yargı Temel Mevzuatı (İzmir-2010) Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
123- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 10, S: 1, 2008) İzmir  
124- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 10, S: 2, 2008) İzmir  
125- Prof.Dr. Bilge UMAR’a Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi D. (Cilt: 11, Özel Sayı, 2009) (Basım Yılı 2010) İzmir  
126- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 11, S: 1, 2009) İzmir  
127- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 11, S: 2, 2009) İzmir  
128- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 12, S: 1, 2010) İzmir  
129- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 12, S: 2, 2010) İzmir  
130- Prof.Dr. Burhan CEYHAN’a Armağan-DEÜ Hukuk Fakültesi D. (Cilt: 12, Özel Sayı, 2010) (Basım Yılı 2012) İzmir  
131- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 13, S: 1, 2011) İzmir  
132- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 13, S: 2, 2011) İzmir  
133- DEÜ. Hukuk Fakültesi Yayın Kataloğu (İzmir 2013)   
134- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 14, S: 1, 2012) İzmir  
135- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 14, S: 2, 2012) İzmir  
136- Prof.Dr. M. Polat SOYER’e Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 15, Özel Sayı, 2013) (Basım Yılı 2014) İzmir  
137- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 15, S: 1, 2013) İzmir  
138- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 15, S: 2, 2013) İzmir  
139- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 16, S: 1, 2014) İzmir  
140- Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 16, Özel Sayı, 2014) (Basım Yılı 2015) İzmir    
141- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 16, S: 2, 2014) (Basım Yılı 2016) İzmir  
142- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 17, S: 1, 2015) İzmir  
143- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 17, S: 1, 2015) İzmir  
144- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 18, S: 1, 2016) İzmir (Basım Yılı: Nisan 2017)  
145- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 18, S: 2, 2016) İzmir (Basım Yılı: Nisan 2017)  
146- DEÜ. Sos. Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Anabilim Dalları Lisansüstü Rehberi (İzmir-2017)  Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
147- Sıkça Sorulan Sorular (2017-2018) (İzmir-2017)  Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
148- Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 19, Özel Sayı, 2017) İzmir  
149- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 20, S: 1, 2017) İzmir  
150- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 20, S: 2, 2017) İzmir  
151- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 20, S: 1, 2018) İzmir  
152- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 20, S: 2, 2018) İzmir  
153- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 21, S: 1, 2019) İzmir  
154- Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 21, Özel Sayı, 2019) İzmir  
155- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 21, S: 2, 2019) İzmir  
156- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 22, S: 1, 2020) İzmir  
157- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 22, S: 2, 2020) İzmir  
158- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 23, S: 1, 2021) İzmir  
159- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 23, S: 2, 2021) İzmir  
160- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 24, S: 1, 2022) İzmir  
161- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 24, S: 2, 2022) İzmir  
162- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 25, S: 1, 2023) İzmir  
163- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 25, S: 2, 2023) İzmir  
164- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 26, S: 1, 2024) İzmir  

 

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi

Tınaztepe Yerleşkesi 35390, Buca-İzmir

Tel : (232) 301 60 08 – 301 60 62

Fax: (232) 420 18 27 – 301 60 09 – 301 60 16


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast