Fakültemiz Yayınları


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YAYINLARI

 

Y.N. Yayının Adı Yazarı
013 İcra İflas Hukukunda Şikayet (Ankara-1986) Yard.Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ
014 Hisse Senetleriyle Değ. Tah.( Ankara-1986) Yard.Doç.Dr. Huriye KUBİLAY
02 Hukuk Fakültesi Der./M.ALAM Armağanı (İzmir-1983)  
017 Hukuk Fak. Dergisi Sayı 1-4 (Kudret Ayıter Armağanı)  
032 İşçi Buluşları Hukuku (İzmir-1987) Doç.Dr. A. Necip ORTAN
033 2918 Sayılı Karayolları Tr.K. (İzmir-1987) Arş.Gör. Demet ÇELİKTAŞ
034 Devre Mülk Hakkı(İzmir-1987) Arş.Gör. Ayşe HAVUTÇU
035 Grev Kavramı (İzmir-1987) Yard.Doç. Dr. Melda SUR
1 – Uygulamalı Suç Muhakemesi Hukuku (C.2) (İzmir-1988) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
2 – Türkiye Cumhuriyet Tarihi(1.Basım) (Ankara-1988) Prof.Dr. Ergün AYBARS
3 – İş Hukuku (Ferdi İş İlişkileri) (Ankara-1988) Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
4 – Hukuk Felsefesi (Ankara-1988) Prof.Dr. Adil İZVEREN
5 – Eşya Hukuku (Ankara-1989) Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
6 – Türk Yunan İlişkileri (Ankara-1989) E.Gn. Sedat İLHAN
7 – İktisata Giriş (Ankara-1990) Prof.Dr. Sadık ACAR
8 – Türkiye Cumhuriyet Tarihi-1 (2.Basım) (Ankara-1990) Prof.Dr. Ergün AYBARS
9 – Haksız Yakalama ve Tutuklama (Ankara-1989) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
10 – Bina ve Yapı Eseri Malikleri. (Ankara-1990) Doç.Dr. Nevzat KOÇ
11 – Eski Eserler Hukuku (Ankara-1990) Prof.Dr. Bilge UMAR
12 – Almanya’daki Türkler ve Sorunları (Ankara-1990) Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ
13 – Veraset İntikal Vergisi (Ankara-1990) Arş.Gör. Yusuf KARAKOÇ
14 – Grev (Ankara-1990) Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
15 – Kıymetli Evrakın Ziya-ı ve İp.. (Ankara-1990) Arş.Gör. Hanife DİRİKKAN
16 – Uyg. Cez. Muh. H. Cilt-1 (2.Bası) (Ankara-1990) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
17 – Ceza Muh. H. Koğuşturma Mecburiyeti (Ankara-1991) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
18 – Anonim Ortaklıkların İflası (Ankara-1991) Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ
19 – Top. Söz. H. Yararlılık İlkesi (Ankara-1991) Prof.Dr. Polat SOYER
20 – Farklı Cinslerin Eşit Hak. Sah… (Ankara-1991) Doç.Dr. Zafer GÖREN
21 – Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Teşmil (Ankara-1991) Doç.Dr. Melda SUR
22 – Öldürme Suçu (Ankara-1992) Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ
23 – İşkence Suçu (Ankara-1992) Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ
24 – Kamulaştırma ve İptal (Ankara-1992) Arş.Gör. Meltem KUTLU
25 – Alacaklının Temerrüdü  (Ankara-1992) Doç.Dr. Nevzat KOÇ
26 – Kitlerin Tacir Sıfatı  (İzmir-1992) Yrd.Doç. Dr. Ercüment ERDEM
27 – Ceza ve Emniyet Tedbirleri Huk.(1.Bas.) (Ankara-1992) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
28 – Tarafların Yeterlilik Belirleme Sözleşmesi (Ankara-1992) Arş.Gör. Ziya AKINCI
29 – Ceza ve Emniyet Tedbirleri Huk. (2.Bas.) (Ankara-1992) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
30 – Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale (Ankara-1992) Doç.Dr. Hakan  PEKCANITEZ
31 – A.Y.O  Tanıtım Bülteni (Ankara-1992) Doç.Dr. Bahri  ÖZTÜRK
32 – Anayasa ve Sorumluluk (Ankara-1992) Doç.Dr. Zafer GÖREN
33 – Alman İş Kanun Taslağı (Ankara-1993) Prof.Dr. Seyfullah EDİS
Bilge ÖZTAN/Fırat ÖZTAN
34 – Hukuk  Sosyolojisi  (Ankara-1993) Prof.Dr. Adil İZVEREN
35 – Ticarî İşletme Hukuku (Ankara-1993) Yard.Doç. Ercüment ERDEM
36 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Ankara-1993) Prof.Dr. Seyfullah EDİS
37 – D.E.Ü. Öğr. İçin Temel Yasa ve Yönet. (Ankara-1993) Prof.Dr. Seyfullah EDİS
38 – Millet Meclisi İç Tüzüğü Prof.Dr. Seyfullah EDİS
39 – Roma Özel Hukuku (İzmir-1993) Prof.Dr. Kudret AYITER
40 – Ceza ve Emniyet Tedbirleri Hukuku (3.Bs.) (Ankara-1993) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
41 – Medeni Huk. Gir. ve Başl. Hükm. (4.Bs.) (Ankara-1993) Prof.Dr. Seyfullah EDİS
42 – İthalâtta Yapay Fiyat İndirimi ve Karşı Önl. (Ankara-1994) Doç.Dr. Huriye KUBİLAY
43 – Türkiye Cumhuriyeti Tarihi – I (3.Bası) (Ankara-1994) Prof.Dr. Ergün AYBARS
44 – Milletlerarası Ticari Hakem Kar. ve Tenfizi (Ankara-1994) Yard.Doç. Ziya AKINCI
45 – Hukuk Felsefesi (2.Basım)- (Ankara-1994) Prof.Dr. Adil İZVEREN
46 – Uygulamalı Ceza Muh. Kanunu (3.Basım) (Ankara-1994) Doç.Dr. Bahri ÖZTÜRK
47 – Yabancı Para Alacaklarının Tahsili (Ankara-1994) Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ
48 – Genel İktisat (Ankara-1994) Prof.Dr. Sadık ACAR
49 – Ceza Hukukunda Basit/Postada Elkoyma (Ankara-1994) Dr. Ahmet GÖKÇEN
50 – Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (4. Basım)-(Ankara-1995) Prof.Dr. Ergun AYBARS
51 – Yeni Değer Sigortası  (Ankara-1994) Doç.Dr. Huriye KUBİLAY
52 – İdari Yargı İle İlgili Kanunlar (Ankara-1994) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
53 – Rekabet Yasağı  Sözleşmesi  (Ankara-1994) Prof.Dr. M.Polat SOYER
54 – Anonim Şirketlerin Sermaye Piyasası (Ankara-1995) Yrd.Doç.Dr. Ercüment ERDEM
55 – Eşya Hukuku (2.Basım) (Ankara-1995) Prof.Dr.Şeref ERTAŞ
56 – Miras Hukuku(3.Basım) Ankara-1995 Prof.Dr. Ş.ERTAŞ
Prof.Dr. A.N.İNAN
57 – Temel Hak Genel Teorisi (Ankara-1995) Doç.Dr. Zafer GÖREN
58 – Anayasa ve Sorumluluk (Ankara -1995) Doç.Dr. Zafer GÖREN
59 – Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışması (İzmir-1995) Doç.Dr. H. PEKCANITEZ
Arş.Gör. Muhammed ÖZEKES
60 – Tam İki Tar.Borç.Yük.Müsbet Zar.Taz. (İzmir-1995) Yrd.Doç.Dr. Ayşe HAVUTCU
61 – Sosyal Maliye (İzmir-1995) Dr.Yusuf KARAKOÇ
62 – Avukatlık Mes. Av.Hak ve Yükümlülükleri (İzmir-1995) Dr. Meral SUNGURTEKİN
63 – Hukuk Sosyolojisi  (2.Basım) (İzmir-1995) Prof.Dr. Adil İZVEREN
64 – İdare Hukuku Mevzuatı Cilt.II (İzmir-1995) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
65 – Türkiyede Top. ve Gösteri Yürüyüş Özgür.( İzmir-1995) Dr. Esra ATALAY
66 – İş Hukukunun Uluslararası Kaynakları  (İzmir-1995) Doç.Dr. Melda SUR
67 – Anonim Şirketlerin İflası (İzmir -1996) Yrd.Doç. Dr. Oğuz ATALAY
68 – Karşılaştırmalı Huk. Açısından Damping ve Antidamping  (İzmir-1996) Dr. Hanife DİRİKKAN
69 – Vergi Sorunlarının Çözümü (İzmir -1996) Dr. Yusuf KARAKOÇ
70 – Yabancı Para Alacaklarının Tahsili (İzmir-1996) Doç.Dr. Hakan PEKCANITEZ
71 – Sanığın Hazırlık Sor. İfadesinin Alınması (İzmir-1996) Doç.Dr. Timur DEMİRBAŞ
72 – İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı (İzmir-1996) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
73 – Milletlerarası Özel Hukukta İnşaat Sözl. (İzmir-1996) Doç.Dr. Ziya AKINCI
74 – Eşya Hukuku (2.Basım) (İzmir -1997) Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
75 – İdare Sözleşmelerinde İhale Süreci (İzmir-1997) Dr. Meltem KUTLU
76 – Türk Vergi Ceza Huk. Pişmanlık ve Islah (İzmir-1997) Dr.Yusuf KARAKOÇ
77 – Türk Vergi Yargılaması.Huk.Delil Sistemi (İzmir-1997) Dr. Yusuf KARAKOÇ
78 – Çevre Hukuku (İzmir-1997) Prof.Dr. Şeref ERTAŞ
79 – Hukuk  Başlangıcı  (Ankara-1997) Prof.Dr. Bilge UMAR
80 – Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  1 (5. Basım)-(İzmir-1997) Prof.Dr. Ergün AYBARS
81 – Fakülte Der.Şükrü POSTACIOGLU’na Armağan (İzmir-1997)  
82 – Medeni Usul Hukuku Pratik Çalış. 2.Bas.(İzmir-1997) Doç.Dr. H. PEKCANITEZ
Arş.Gör. Muhammed ÖZEKES
83 – Farklı Cinslerin Eşit Haklara Sahip Olması (İzmir-1998) Prof.Dr. Zafer GÖREN
84 – Evlilik Birliğinde Yasal Mal Rejimi (İzmir-1998) Arş.Gör. M. Beşir ACABEY
86 – Farklı Cinslerin Eşitliği Sempozyumu (İzmir-1998) Prof.Dr. Zafer GÖREN
87 – Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  1 (6. Basım)-(İzmir 1998) Prof.Dr. Ergün AYBARS
88 – Prof.Dr.ERNST E. HIRSCH’ten Mekt. (İzmir-1998) Prof.Dr. Zafer GÖREN
89 – Genel İktisat  (3.Basım) (İzmir-1998) Prof.Dr. Sadık ACAR
90 – İdare Hukuku Mevzuatı 2. Bası (İzmir-1998) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
    Yrd.Doç. Dr. Meltem KUTLU
    Dr. Oğuz SANCAKDAR
    Ar.Gör. Muhlis ÖĞÜTÇÜ
91 – İş Hukuku  Ferdi İş İlişkileri 3. Bası (İzmir-1998) Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
92 – 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Göre Kapıdan Satışlar (İzmir-1998) Arş.Gör. Murat AYDOĞDU
93 – Türk Hukukunda Altına ve Diğer Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (İzmir-1998) Doç. Dr. Huriye KUBİLAY
94 – İş Mücadelesinde Denge İlkesi  (İzmir-1999) Yard.Doç.Dr. Şükran ERTÜRK
95 – 1998-1999 Öğretim Yılı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Adalet Yüksekokulu Tanıtım ve Bilgilendirme Kılavuzu (İzmir-1999) Prof. Dr. Zafer GÖREN
96 – Anayasa ve Sorumluluk  T.C. Anayasası Eki İle   II Cilt (İzmir-1999) Prof. Dr. Zafer GÖREN
97 – Anayasa Hukukuna Giriş (İzmir-2000) Prof. Dr. Zafer GÖREN
98 – Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan (İzmir-2000) Prof. Dr. Zafer GÖREN
99 – Uluslararası Hukukun Esasları (İzmir-2000) Prof. Dr. Melda SUR
100 – Borçlar Özel Hukuku Pratik Çalışmaları ve Sınav Soruları (İzmir-2001) Doç. Dr. Nevzat KOÇ
Arş. Gör. Murat AYDOĞDU
101 – Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı Doç. Dr. Oğuz ATALAY
102 – Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL’e Armağan  (İzmir-2001)  
103 – İş Hukuku II  Toplu İş İlişkileri  (İzmir-2001) Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
104 – 2001-2002 Öğretim Yılı D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tanıtım ve Bilgilendirme Klavuzu  
105 – Prof.Dr. Turhan Tufan YÜCE’ye Armağan (İzmir-2001)  
106 – İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı (İzmir-2001) (2. Baskı) Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
Yrd.Doç.Dr. Meltem K.GÜRSEL
Yrd.Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR
Yrd.Doç.Dr. Muhlis ÖĞÜTÇÜ
107 – Nişanlanma Sözleşmesi (İzmir-2002) Doç.Dr. Nevzat KOÇ
108 – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 4, S: 1 2002) İzmir  
109 – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 4, S: 2 2002) İzmir  
110 – Topluluğun Mali Çıkarlarının Korunması ve Avrupa Savcılığı Hakkında   YEŞİL KİTAP Prof.Dr. Durmuş TEZCAN
Arş.Gör. Murat ÖNOK
Arş.Gör. Behiye EKER
Arş.Gör. Sesim SOYER
Arş.Gör. Serkan EKİZ
111 – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 5, S: 1 2003) İzmir  
112 – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 5, S: 2, 2003) İzmir  
113 – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 6, S: 1, 2004) İzmir  
114 – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 6, S: 2, 2004) İzmir  
115 – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 7, S: 1, 2005) İzmir  
116 – Prof.Dr. İrfan BAŞTUĞ Anısına Armağan- DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 7, Özel S. 2005) İzmir  
117 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 7, S: 2, 2005) İzmir  
118 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 8, S: 1, 2006) İzmir  
119 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 8, S: 2, 2006) İzmir  
120 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 9, S: 1, 2007) İzmir  
121 – Prof.Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 9, Özel Sayı 2007) İzmir  
122 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 9, S: 2, 2007) İzmir  
123 – DEÜ Yayınları, TC Anayasası ve İdari Yargı Temel Mevzuatı (İzmir-2010) Prof.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
124 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 10, S: 1, 2008) İzmir  
125 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 10, S: 2, 2008) İzmir  
126 – Prof.Dr. Bilge UMAR’a Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 11, Özel Sayı, 2009) (Basım Yılı 2010) İzmir  
127 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 11, S: 1, 2009) İzmir  
128 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 11, S: 2, 2009) İzmir  
129 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 12, S: 1, 2010) İzmir  
130 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 12, S: 2, 2010) İzmir  
131 – Prof.Dr. Burhan CEYHAN’a Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 12, Özel Sayı, 2010) (Basım Yılı 2012) İzmir  
132 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 13, S: 1, 2011) İzmir  
133 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 13, S: 2, 2011) İzmir  
134- DEÜ. Hukuk Fakültesi Yayın Kataloğu (İzmir 2013)   
135 – DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 14, S: 1, 2012) İzmir  
136- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 14, S: 2, 2012) İzmir  
137- Prof.Dr. M. Polat SOYER’e Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 15, Özel Sayı, 2013) (Basım Yılı 2014) İzmir  
138- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 15, S: 1, 2013) İzmir  
139- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 15, S: 2, 2013) İzmir  
140- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 16, S: 1, 2014) İzmir  
141- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 16, S: 2, 2014) İzmir  
142- Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 16, Özel Sayı, 2014) (Basım Yılı 2015) İzmir  
143- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 17, S: 1, 2015) İzmir  
144- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 17, S: 1, 2015) İzmir  
145- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 18, S: 1, 2016) İzmir (Basım Yılı: Nisan 2017)  
146- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 18, S: 2, 2016) İzmir (Basım Yılı: Nisan 2017)  
147- DEÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Anabilim Dalları Lisansüstü Rehberi (İzmir-2017)  Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
148- Sıkça Sorulan Sorular (2017-2018) (İzmir-2017)  Prof.Dr. Oğuz SANCAKDAR
149- Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 19, Özel Sayı, 2017) İzmir  
150- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 20, S: 1, 2018) İzmir  
151- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 20, S: 2, 2018) İzmir  
152- DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi (Cilt: 21, S: 1, 2019) İzmir  
152- Prof. Dr. Durmuş TEZCAN’a Armağan – DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi  (Cilt: 21, Özel Sayı, 2019) İzmir  

 

Toptan veya Perakende İsteme Adresi

D.E.Ü. Hukuk Fakültesi

Tınaztepe Yerleşkesi 35390, Buca-İzmir

Tel : (232) 301 60 08 – 301 60 62

Fax: (232) 420 18 27 – 301 60 09 – 301 60 16[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast