Denklik


DENKLİK

KKTC dışındaki ülkelerde bulunan üniversite mezunları :

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.12.2011 tarihli kararından önce Denklik Belgesini almış olan ve yabancı bir Hukuk Fakültesi’nden mezun olanların, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 1512 Sayılı Noterlik Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Fakültemize noksan kalan derslerini tamamlamak üzere başvuranların durumları, Fakülte Yönetim Kurulu’nun 25.02.2010 tarih ve 6/4 sayılı oturumunda görüşülmüş ve aşağıda belirtilen derslerden fark sınavlarına alınmaları ilke kararı olarak belirlenmiştir.

1- Medeni Hukuk,

2- Anayasa Hukuku,

3- Ceza Genel Hukuku,

4- Borçlar Genel Hukuku,

5- İdare Hukuku,

6- Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku,

7- Medeni Usul Hukuku,

8- Ceza Muhâkemesi Hukuku.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.12.2011 tarihli kararından sonra, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Fakültelerinden alınan diplomaların denklik işlemi için Yükseköğretim Kuruluna yapılan başvurular; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmelik hükümleri gereğince diploma aldığı kurum tanınan, öğrenim alanı Hukuk olan ve eğitim düzeyinin lisans olduğu tespit edilen kişilerin alacağı dersler Yükseköğretim Kurulunca belirlenerek ve yine Yükseköğretim Kurulunca yerleştirilecekleri üniversitelerde almaları halinde denklik işleminin yapılmasına karar verilmiştir.

Fakültemizde Noksan Kalan Derslerin Sınavlarına girebilmek için başvuru esnasında istenen belgeler :

1- Başvuru dilekçesi,

2- YÖK Denklik Belgesi,

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 adet vesikalık fotoğraf,

NOT: Bu belgelerin asılları yada noter onaylı suretleri gerekmektedir.

Lisans Tamamlama öğrencilerinin sınav ve başarı durumları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’na göre belirlenir.

Lisans Tamamlama öğrencilerinin (Denklik) öğrenim ücretleri, derslere devam mecburiyeti öğrencilik haklarından yararlanılması ve askerlik tecil işlemlerine ilişkin Üniversitemiz Senatosu’nun 23.05.2017 tarih ve 474/5 sayılı oturumunda aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

Yurtdışında öğrenim gören ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” uyarınca Üniversitemizde lisans öğrenimini tamamlamalarına karar verilen öğrencilerle ilgili olarak, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 01.03.2017 tarihli toplantısında alınan karar gereğince 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi güz yarıyılından itibaren,

a) (Değişik:SK-20/03/2018-483/4) Denklik tamamlamalarına karar verilen öğrencilerden, 2018-2019 Eğitim-Öğretim dönemi güz yarıyılından başlamak üzere haftalık ders saati başına 10 TL, staj vb. faaliyetleri için haftalık 15 TL ücret alınmasına ve mali yükümlülüklerini yerine getirmek koşulu ile her dönem kayıt yenilemelerine, kayıt yenilemeyen öğrencilerin derslere ve sınavlara alınmamasına,

b) (Değişik:SK-20/03/2018-483/4) Öğrencilerin sınava girebilmek için, Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince gerekli olan devam şartını sağlamalarına ve teorik dersler için devam şartı aranmamasına

c) Öğrencilere Üniversitemiz Kütüphanesi ve diğer sosyal imkânlardan faydalanabilmeleri amacıyla geçici akıllı kart verilmesine,

ç) Öğrencilerin talepleri halinde “öğrencilik haklarından yararlanamaz“ ibaresi ile lisans tamamlama (denklik) öğrencisi olduğunu belirten bir belgenin verilmesine,

d) Kayıt tarihinden itibaren askerlik tecil işlemlerinin azami üç yıl süre ile kayıtlı oldukları birim tarafından yapılmasına,

e) Halen kayıtlı ve yeni kayıtlanacak tüm öğrencilerin öğrenci bilgi sistemine “44-YÖK yoluyla denklik için yerleşen” giriş kodu ile kaydedilmesine ve YÖKSİS’e aktarılmamasına,

f) Öğrencilerin tüm derslerini başarmaları halinde öğrenci bilgi sisteminde “48-YÖK Yoluyla Yerleşip Denklik Tamamlayan” kodu ile dersleri başarmadan ayrılmaları halinde ”49-YÖK Yoluyla Yerleşip Denklik Tamamlayamayan” ayrılış kodu ile ayrılışlarının yapılmasına, mezuniyete ilişkin bir karar alınmamasına ve aldıkları dersleri ve notları gösterir yazının Rektörlüğe gönderilmesine,

ÖNEMLİ NOT :

  • Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince derslere devam zorunlu olduğundan ve fakültemizde dersler yıllık olarak uygulandığından kayıt işlemlerinin en geç Kasım başına kadar tamamlanması gerekmektedir. Geç kayıt yaptırmak, devamsızlık sebebi olacağından sınavlara girme koşulu oluşmayacaktır.
  • Kayıt işlemleri için posta yolu ile başvuru kabul edilmeyecek olup, başvurular şahsen veya yetkili temsilciler tarafından bizzat yapılacaktır.

 

Daha fazla bilgi edinmek isterseniz; bu konuda yetkili Öğrenci İşleri Bürosu Şefi Burcu Yücelmiş’e (burcu.yucelmis@deu.edu.tr) ulaşabilirsiniz.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast