Denklik


DENKLİK

Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemleri; 2547 sayılı Kanun ve bu Kanun’a bağlı olarak çıkarılan “Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği” ve diğer ilgili mer’î mevzuat hükümleri çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yürütülmektedir. 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliğinin 7. Maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen; “Türk yükseköğretim sistemindeki eşdeğer programa göre temel kazanımlar, eğitim-öğretimin dili, niteliği, teorik ve uygulamalı dersler, staj ve projeler bakımından yetersizliğinin Komisyon tarafından doğrudan veya Bilim Alanı Danışma Komisyonu ve/veya yükseköğretim kurumlarının görüşleri dikkate alınarak anlaşılması hâlinde, ilgililer usul ve esasları Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Seviye Yeterlik Belirleme Sistemi (SYBS) işlemlerinden biri veya birkaçına tabi tutulur.” hükmüne göre Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında “Seviye ve Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar” belirlenmiş, bu Usul ve Esaslar içinde “Ders Tamamlama” esasları da karara bağlanmıştır.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 02.11.2017 tarihli toplantısında belirlenen “Seviye ve
Yeterlik Belirleme Sistemi İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar”ın bazı maddeleri Yükseköğretim Genel Kurulunun 02.08.2023 tarihli toplantısında revize edilmiştir.
 
2023-2024 öğretim yılından itibaren
Söz konusu usul ve esasların revize edilen maddelerine göre; 
“Ders tamamlama eğitiminde (Hukuk, Mimarlık, Psikoloji, Eczacılık vb. alanlarda) adaylara bir dönemde verilecek ders kredi miktarı miktarı 30 AKTS olup derslerin kredi miktarına göre en fazla 33 AKTS’lik ders aldırılabilir.”

Başvuru evrakı Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu tarafından incelenmiş olan adayın, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen aşağıda adı geçen dersleri Fakültemizde alıp başarılı olması halinde “Hukuk” alanında Lisans Diploma Denklik Belgesi düzenlenmektedir.

 1. Medeni Hukuk
 2. Anayasa Hukuku
 3. Ceza Genel Hukuku
 4. İdare Hukuku
 5. Borçlar Genel Hukuku
 6. Medeni Usul Hukuku
 7. Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku
 8. Eşya Hukuku
 9. İcra İflas Hukuku 
 10. İdari Yargılama Hukuku
 11. Ceza Muhakemesi Hukuku
 

Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 06.12.2011 tarihli kararından sonra, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının Hukuk Fakültelerinden alınan diplomaların denklik işlemi için Yükseköğretim Kuruluna yapılan başvurular; Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmelik hükümleri gereğince diploma aldığı kurum tanınan, öğrenim alanı Hukuk olan ve eğitim düzeyinin lisans olduğu tespit edilen kişilerin alacağı dersler Yükseköğretim Kurulunca belirlenerek ve yine Yükseköğretim Kurulunca yerleştirilecekleri üniversitelerde almaları halinde denklik işleminin yapılmasına karar verilmiştir.

Fakültemizde Eksik Kalan Derslerin Sınavlarına girebilmek için başvuru esnasında istenen belgeler :

1- Başvuru dilekçesi (ıslak imzalı)

2- YÖK Denklik Belgesi,

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4- 2 adet vesikalık fotoğraf,

Lisans Tamamlama öğrencilerinin sınav ve başarı durumları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları’na göre belirlenmektedir.

ÖNEMLİ NOT :

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği gereğince derslere devam zorunlu olduğundan ve fakültemizde dersler yıllık olarak uygulandığından kayıt işlemlerinin öğretim yılının başladığı tarihten itibaren en geç 8 hafta içinde  tamamlanması gerekmektedir. Geç kayıt yaptırmak, devamsızlık sebebi olacağından sınavlara girme koşulu oluşmayacaktır.

 

Daha fazla bilgi edinmek isterseniz; bu konuda yetkili Öğrenci İşleri Bürosu Şefi Burcu GÜLBEY’e (burcu.yucelmis@deu.edu.tr) ulaşabilirsiniz.


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast