İlk Yönetmelik


EGE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

LİSANS KADEMESİ ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Bu yönetmelik, RG 7.11.1978, No. 16 456’da; bunun bazı maddelerini değiştiren «Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik», RG 14.9.1979, No. 16 754 de yayınlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER ve FAKÜLTEYE YAZILMA

Kapsam

Madde 1- Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans kademesinde öğretim ve sınavlar bu yönetmelik uyarınca yapılır.

Öğretim Süresi

Madde 2- Fakültede öğretimin süresi 8 yarıyıldır. Her yarıyıl, staj süresi dışında 15 haftadan oluşur. Yarıyılların başlayış ve bitiş tarihleri Senatoca saptanır.

1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 54. maddesi uyarınca bir öğrenci, öğrenimini en çok altı öğretim yılında bitirmekle yükümlüdür.

Alınacak Öğrenci Sayısı

Madde 3- Fakülteye birinci yarıyılda alınacak öğrencilerin sayısı Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Üniversite Senatosunca saptanır.

Fakülteye Yazılma Koşulları

Madde 4- Fakültenin birinci yarıyılında öğrenci olarak yazılma koşulları şunlardır :

a) Devlet liselerinden veya bu .liselere denklikleri Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan yerli veya yabancı okullardan diploma almış olmak,

b) Seçme sınavı açıldığında gerekli puanı tutturmak,

c) Üçüncü maddeye göre saptanan kontenjan içinde kalmak.

Yabancı uyruklu öğrencilerin dersleri izleyebilecek derecede Türkçe bilmeleri ve gerektiğinde Üniversite Senatosunca belirlenen koşullarla yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekir.

Fakülteye Yazılma (Kayıt) İşlemi

Madde 5- Fakülteye yazılma işlemleri, Üniversite Rektörlüğü veya Fakülte Dekanlığınca duyurulan süre içine Üniversite veya Fakültede yapılır.

Fakülteye yazılma için Üniversite Senatosunca saptanan belgeler istenir.

Yazılma işleminin tamamlanması ile öğrencilik hakları elde edilir. Yazılma işlemini süresinde yaptırmayan, öğrenci olma hakkını yitirir.

Kimlik ve Öğrenci Defteri

Madde 6- Yazılma işlemini tamamlayan öğrenciye fotoğraflı bir kimlik kartı ve fotoğraflı bir öğrenci defteri verilir.

Her öğrenci her yarıyılın ilk 15 günü içinde kimlik kartını ve öğrenci defterini vize ettirmek zorundadır.

Aktarma

Madde 7- Türk Hukuk Fakültelerinin veya eşdeğerlilikleri Yönetim Kurulunca kabul edilen yabancı Hukuk Fakülteleri öğrencilerinin Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesine aktarılmalarında aşağıdaki koşullar aranır.

a) Aktarmayı isteyen öğrencinin kayıtlı olduğu fakültede az iki yarıyıl (veya bir yıl) öğrenim yapmış ve aktarmak istediği yarıyıldan veya yıldan önceki öğreniminde başarı sağlayarak sonraki yarıyıl veya yılda öğrenimine devam etme hakkını elde etmiş olması,

b) Kayıtlı olduğu fakültede herhangi bir disiplin cezası almamış veya hakkında bir disiplin koğuşturmasına başlanmamış bulunması,

c) Aktarıldığı kuruluştan herhangi bir sebeple ilişkisi kesilmemiş olması,

d) Aktarılmak istenen sınıfın o yılki kontenjanının aktarmaya elverişli bulunması (kontenjanı aşan isteklerde son yıl veya son iki yarıyıl derslerinin not ortalaması öncelik sağlar),

e) Aktarma isteyen öğrencinin. ÖSS’de aldığı puanın Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesinin o yılki kontenjan puanları içinde kalması.

Aktarma istemlerinin birinci yarıyılın ilk haftasına kadar tamamlanması gerekir.

Aktarma istemi kabul edilen öğrenci kural olarak aktarıldığı yarıyıl ile ileri yarıyılların bütün derslerini izlemek ve sınavlarını başarı ile vermekle yükümlüdür. Bu dersler arasında öğrencinin aktarıldığı fakültede okuduğu dersler bulunması durumunda bunlardan bağışıklık sağlayıp sağlayamayacağı Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Öğrenci ayrıca Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesinde daha önceki yarıyıllarda okutulmakta olup da kendisinin okumadığı dersleri almak ve sınavlarını vermek orundadır.

Kayıt Silinmesi

Madde 8- Aşağıda sayılan durumlarda öğrencinin fakültedeki kaydı silinir ve fakülteyle ilişiği kesilir:

1. En çok altı öğretim yılında lisans diplomasinin alınmaması,

2. Arka arkaya iki yıl sonunda bir sınıfın veya iki yarıyılın tüm dersleri sınavlarının başarılamaması.

Bu hüküm 3. ve 4. sınıf öğrencilerine uygulanmaz.

3. Başka bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci olarak kaydının bulunduğunun saptanması,

4. Üniversite Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre «Üniversiteden çıkarılma» cezasının verilmesi,

5. Öğrenimine Yönetim Kurulunca kabul edilecek özür dışında en. çok dört yarıyıl sürekli ara vermesi.

Tekrar Yazılma

Madde 9- 8. maddenin 4. bendi uyarınca kaydı silinenler, sonradan fakülte öğrencisi olamazlar. Diğer bentlere göre kaydı silinenlerin yeniden fakülteye yazılmalarında 4. madde koşullarının gerçekleşmesi aranır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖĞRETİM YÖNTEMİ

Öğretim Yolları

Madde 10- Lisans öğretimi :

a) Derslerden

b) Yan çalışmalardan

oluşur.

Dersler

Madde 11- Fakültede okutulacak dersler zorunlu, seçimlik ve serbest dersler olmak üzere üç türlüdür.

Zorunlu Dersler

Madde 12- Zorunlu dersler aşağıda gösterilenlerdir.

– Hukuka Giriş

– Medeni Hukuk

– Roma Hukuku

– Anayasa Hukuku

– İktisat

– İdare Hukuku

– Ceza Hukuku

– Medeni Yargılama Hukuku

– Ceza Yargılamaları Hukuku

– Ticaret Hukuku

– İş Hukuku

– Maliye

– Vergi Hukuku

– Genel Kamu Hukuku

– İcra ve İflâs Hukuku

– Devletler Umumî Hukuku

– Devletler Özel Hukuku

– Adli Tıp

– Türk Hukuk Sosyolojisi

Zorunlu derslerin hangi yıllarda kaçar saat okutulacağı yönetmeliğe ek cetvelde gösterilmiştir.

Seçimlik Dersler

Madde 13- Seçimlik dersler, zorunlu dersler yanında Fakülte diplomasını alabilmek için öğrencinin III. yarıyıldan başlayarak seçeceği derslerdir.

Öğrenci devam ettiği yılın dersler çizelgesinde belirtilen seçimlik dersler arasından seçmek zorunda olduğu derslerden başarı sağlamakla yükümlüdür.

Serbest Dersler

Madde 14- Serbest dersler öğrencilerin genel kültürünü ve hukuk bilgisini arttırmaya yardımcı derslerdir. Dileyen öğrencinin devamına açıktır.

Serbest derslerdeki başarının sınıf geçme veya diploma derecesi bakımından olumlu etkisi ders çizelgesinde belirtilir.

Derslerin İçeriği

Madde 15- Zorunlu ve seçimlik derslerin içerikleri öğrenim yılından önce Fakülte Kurulunca saptanır ve öğrencilere duyurulur.

Derslerin içeriğinde değişiklik yapılması halinde de yukarıdaki fıkra uygulanır.

Yan Çalışmalar

Madde 16- Yan Çalışmalar :

a) Pratik çalışmalardan,

b) Müzakerelerden,

c) Seminerlerden oluşur.

Pratik Çalışmalar

Madde 17- Pratik çalışmalar, Fakültede okutulan derslerde değinilen hukuk kaynaklarının uygulama biçim ve yöntemlerini göstermek, öğrencilerin hukuk bilgilerini geliştirmek için yapılır.

Hangi derslerde pratik çalışma yapılacağı Fakülte Kurulunca saptanır. Pratik çalışmaları, öğretim üyeleri ve yardımcıları yürütür.

Pratik çalışmalar olanaklar ölçüsünde küçük gruplar halinde yaptırılır.

Pratik çalışmalara katılmak zorunludur. Pratik çalışmalar sonunda öğrencilere not verilir.

Müzakereler

Madde 18- Müzakereler, öğretim üye ve yardımcılarının ders konularını öğrenciler ile birlikte karşılıklı konuşması ve tartışması yolu ile gerçekleştirilir ve kürsülerce düzenlenir

Müzakerelere dileyen öğrenciler katılır.

Seminerler

A – Seminer Çalışmaları

Madde 19- Seminer çalışmaları ile öğrencileri bilimsel inceleme ve araştırmaya hazırlamak amacı güdülür.

Seminer çalışmaları ikinci yıldan başlar.

Zorunlu derslerin hangilerinden seminer yapılacağı, seçimlik derslerin hangilerinde seminer açılacağı, ilgili kürsünün görüşü alındıktan sonra, Fakülte Kurulunca saptanır. Fakülte Kurulu, konuları yakın olan derslerde, ilgili kürsülerin önerisi ile, seminerleri birleştirebilir veya bunların ortaklaşa yapılmasını kararlaştırabilir.

B – Seminere Yazılma Koşulu

Madde 20- Seminere katılacak öğrencilerde yabancı dil bilmenin gerekli olup olmadığı, belirli bilgi derecesi aranıp aranmayacağı ilgili kürsü kurulunca takdir olunur ve öğrencilere duyurulur.

C – Seminere Yazılma Süresi ve Seminere Devam

Madde 21- Seminere yazılma süresi kış yarıyılında öğretim başlangıcının ilk ayının son günü sona erer ve çalışmalara en geç izleyen ayın ikinci haftası içinde başlanır.

Kaydedilen öğrencinin seminere devamı zorunludur. Arka arkaya üç seminer toplantısına gelmeyenin seminerden kaydı silinir.

D – Seminer Ödevi

Madde 22- Seminer ödevleri en az iki nüsha olarak hazırlanan ve semineri yöneten öğretim üyesine verilir. Öğretim üyesi tarafından başarılı olduğu kabul edilenler Fakültece yayınlanabilir.

Seminer çalışmalarında öğrenciye not verilir.

Dersler ve Yan Çalışmalar Çizelgesi

Madde 23- Fakülte Kurulu her ders yılının başlamasından üç ay önce derler ve yan çalışmalar çizelgesini düzenleyerek Fakülte içinde ilgililere duyurur.

Dersler ve yan çalışmalar çizelgesinde aşağıdaki noktalar belirtilir.

1. Zorunlu derslerin hangi öğretim üyesi veya görevlisi tarafından okutulacağı,

2. Ders yılı içinde açılacak seçimlik ve serbest derslerin adları, haftalık ders saati, hangi öğretim üye veya görevlisi tarafından verileceği, bu dersleri seçiminde gözetilecek koşullar,

3. Hangi derslerde pratik çalışma ve seminer yapılacağı ve bunların gün ve saatleri ile seminerlere yazılma koşulları.

Fakülte Kurulunca düzenlenen ders çizelgesinde yer almış bir dersin kaldırılması, yeni bir dersin konması veya ders saatlerinde yapılacak değişiklikler, Fakülte Kurulunun üye tam sayısının 3/4 ünün hazır bulunduğu bir toplantıda mevcut üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyları ile gerçekleştirilebilir. Bu amaçla, yapılacak birinci toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, toplantı bir hafta ertelenir. Ertelenmiş toplantı, salt çoğunlukla yapılır. Bu halde de karar yeter sayısı mevcut üyenin 2/3 üdür.

Dersleri ve Yan Çalışmaları Belgeleme

Madde 24- Öğrencinin izlediği dersler, pratik çalışmalar, seminerler, geçirdiği sınavlar ve sonuçları öğrenci defterine işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SINAVLAR

A – Sınavların Yapılması

Sınav Dönemleri

Madde 25- Derslerin sınavları, yaz, güz ve kış dönemlerinde yapılır.

Sınav günleri Yönetim Kurulunca saptanır ve öğrencilere en az bir ay önce duyurulur. Tatil günlerinde sınav yapılabilir.

Bir dönemde sınav hakkını kullanmayan öğrenci ü hakkını yitirir. 26. madde hükmü saklıdır.

Bir yılın bütün sınavlarını başaran öğrenci, üst yılın derslerini izleyip sınavlarına girebilir.

Bir yılın tüm derslerinden sınava girdikleri halde bunların; yalnız birinden başarılı olamayanlar, bir sonraki yılın derslerini izleyebilirler. Bu öğrencilerden başarısız oldukları dersin dördüncü sınav hakkını kullanacaklar için yaz döneminde, normal sınavların başlamasından 10-15 gün önce ek bir sınav açılır.

Sınav Hakkının Saklı Kalması

Madde 26- Askerlik, gözaltına alınma, tutukluluk durumlarının veya sınava girmeyi engelleyen zorlayıcı sebeplerin varlığı resmî belge ile kanıtlanmış ya da sağlık mazereti resmi devlet hastaneleri veya Üniversite Mediko Sosyal Merkezinden verilmiş raporla saptanmış öğrencilerin bu mazeretlerinin, Fakülte Yönetim Kurulunca kabulü halinde kullanamadıkları sınav hakları saklı kalır.

Bu maddede yazılanların dışında herhangi bir sebeple sınav hakkı saklı tutulamaz.

Sınavların Yeri

Madde 27- Yönetim Kurulu aksine karar almadıkça, sınavlar Fakültede yapılır.

Yazılı ve Sözlü Sınav

Madde 28- Hangi derslerde yazılı, hangilerinde sözlü sınav yapılacağı, kürsü görüşü alınarak Yönetim Kurulunca saptanır ve sınavlardan en az bir ay önce öğrencilere duyurulur.

Sınava Giriş

Madde 29- Sınava girecek öğrencilerin listesi, öğrenci bürosunca, sınavdan en az üç gün önce gerekli kontrolleri yapılarak, sınavı yapacak olana verilir.

Öğrenci yazılı veya sözlü sınava girerken kimlik kartını ya da öğrenci defterini yanında bulundurmak ve sınavda görevli öğretim üye veya yardımcılarına göstermek zorundadır. Bu iki belge dışında fotoğraflı kimlik belgesi öğrenci bürosunun kabulü ile geçerli sayılır.

Yazılı sınavlarda sınavı yürütmekle görevli öğretim üye veya yardımcıları, sınava giren öğrencilerin kimlik kartlarını, öğrenci defterlerini veya bunlar yerine, yukarıdaki fıkra gereğince geçerliği kabul edilmiş belgeleri denetler.

Yazılı Sınav Süresi

Madde 30- Yazılı sınav süresi bir saatten az, dört saatten çok olamaz. Bu süre sınavı yapan tarafından saptanır. Kağıdını vermemekte direnen öğrenci sınava girmemiş sayılır ve durum tutanakla saptanır.

Yazılı Sınavda Sorular ve Cevaplar

Madde 31- Sınavda sorular önceden hazırlanarak öğrencilere dağıtılabileceği gibi sınav sırasında da yazdırılabilir.

Soruların dağıtımı veya yazdırılması bittikten sonra hiçbir öğrenci sınav salonuna alınmaz. Salondan çıkan öğrenci de tekrar salona giremez.

Yazılı sınava giren öğrenciler, yanlarında kitap veya basılı kağıt, defter, not, müsveddelik kağıt ve sınav yapan izin vermedikçe kanun bulunduramazlar.

Cevaplar, Fakülte müdürü ile mühürlenmiş kağıtlara yazılır. Sınavı yapan sahife sayısını sınırlayabilir.

Fakülte Yönetim Kurulu, ilgili öğretim üye veya görevlisinin önerisi üzerine o sınavın tamamının ya da bir kısmının test biçiminde yapılmasına karar verebilir. Tamamı test biçiminde düzenlenen sınavlarda, 4 alternatifli 20 sorudan az soru sorulamaz.

Bir yıldan fazla süre ile okutulan derslerin sınavlarında önceki yılların programlarından da soru sorulabilir.

Yazılı Sınavda Gözetim ve Düzen

Madde 32- Yazılı sınav günlerinde bütün öğretim üyeleri ve yardımcıları Fakültede hazır bulunarak Dekanlığın saptayacağı sınav salonunda gözetim ile görevlendirilirler.

Sınav gözetim görevlileri, salondaki öğretim üyesinin ve birden çok öğretim üyesi varsa en kıdemlisinin başkanlığı altında sınavda düzeni sağlamakla görevli ve bunun için tüm yetkilere sahiptir.

Kopya Yasağı

Madde 33- Kopya ettiği veya kopya girişiminde bulunduğu gözetim görevlilerinin beyanlarından ya da sınav kağıdının incelenmesinden anlaşılan öğrenci, sınavı başarmamış sayılır.

Kopya durumunun sınavın yapılmasından sonla anlaşılması halinde de öğrenci başarısız sayılır.

Kopya ettiren veya kopyaya yardım eden öğrenciler hakkında da yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.

Kopya yapanlara, yapmaya teşebbüs veya yardım edenlerle, sınava herhangi bir şekilde hile karıştıranlarla, salonun içindeki veya dışındaki davranışları ile sınavın düzenini bozanlar hakkında, Ege Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yazılı Sınav Kağıtlarının İncelenmesi

Madde 34- Sınav kağıtları, öğretimi yapan öğretim üye veya grevlileri tarafından incelenir ve değerlendirilir.

Sınav kâğıtlarının yukarıdaki fıkra gereğince incelenmesi herhangi bir sebeple gerçekleştirilemezse, bu işlem, ilgili kürsü kururunun önerisi ile Dekanın tayin edeceği bir öğretim üyesi tarafından yerine getirilir.

Bir dersin bölümleri değişik öğretim üyeleri veya görevlileri tarafından okutulduğu takdirde, sınav kağıtları ilgili öğretim üyeleri veya görevlileri arasında paylaşılarak incelenebilir ve her üye cevapların bütününü değerlendirir.

Verilmiş Notun Kesinliği

Madde 35- Verilecek not her öğrencinin sınav kâğıdına rakam ve yazı ile yazılır. Sınavı yapan tarafından imza edilir.

Sınav kâğıdına yazılıp imza edilen not, maddi hata hali dışında değiştirilemez. Maddi hata için notların asılmasını izleyen üç iş günü içinde yazılı olarak Dekanlığa başvurulur.

Sözlü Sınavlarda Düzen

Madde 36- Sözlü sınavlar açık yapılır.

Ancak sınavı yapan, sınav yerinde düzen ve güven sağlamak için sınavı dinleyenlerden ve sırasını bekleyenlerden salonun boşaltılmasını isteyebilir.

Sınav masasına en çok üç öğrenci alınır.

Öğrenciler, kimlik kartlarını veya öğrenci defterlerini ve bunların bulunmaması halinde 28. m. de öngörülen belgeyi sınav masasına otururken sınavı yapana vermekle yükümlüdürler.

Sözlü Sınav Yöntemi

Madde 37- Sözlü sınavda süre, bir öğrenci için 15 dakikayı aşamaz.

Sınavda her örenciye en az iki soru yöneltilir ve sorular öğrencinin fişine yazdırılır.

Bir yıldan fazla süre ile okutulan derslerin sınavlarında önceki yılların programlarından da soru sorulabilir.

33. m. hükmü burada da uygulanır.

Sözlü Sınavda Görev ve Yetki

Madde 38- Sözlü sınavlar dersi okutan tarafından yapılır ve sınav sırasında kürsü asistanlarından en az biri de hazır bulundurulur.

Sınavların yukarıdaki fıkra gereğince yapılması herhangi bir sebeple mümkün olmazsa, sınav, ilgili kürsü kurulunun önerisi ile Dekanın tayin edeceği bir yetkili tarafından yapılır.

Bir dersin bölümleri değişik öğretim üyeleri veya görevlileri tarafından okutulduğu takdirde, dersin tamamının sınavı bunlardan herhangi biri tarafından yapılabilir ve her üye veya görevli cevapların tümü hakkında not verir.

Ara Sınavlar

Madde 39- Fakültede okutulan derslerin devamı sırasında ara sınavlar yapılır.

Bir yarı yılda okutulan derste en az iki, bir tam yılda okutulanlarda en az üç ara sınavı yapılır.

Ara sınarların günleri en az bir hafta önceden dersi okutan tarafından öğrencilere duyurulur.

Sınavlardan Bağışıklık

Madde 40- Bir yarıyılda okutulan dersin iki ara sınavında veya iki yarıyılda okutulan dersin üç ara sınavında ortalama en az 70 not alan öğrenci, o dersin yazılı veya sözlü sınavından bağışık tutulur ve bu not o dersin yıl (yarıyıl) sınav notu sayılır.

B – Sınavların Değerlendirilmesi Notlar

Madde 41- Sınavlarda ve yan çalışmalarda notlar 100 üzerinden saptanır. Buçuklu not verilmez.

0-49 (dahil) arasındaki notlar başarısızlığı,

50-100 (dahil) arasındaki notlar başarıyı gösterir.

Her öğrenci zorunlu derslerle seçmiş olduğu seçimlik derslerde başarılı olmakla yükümlüdür.

Sınıf geçme derecesinin saptanmasında, o sınıfta okutulan zorunlu derslerle öğrencinin seçmiş olduğu seçimlik der derslerden aldığı nihai not ortalaması alınır.

Fakülteyi bitirme derecesinin saptanmasında, öğrencinin sınıf geçme notlarının ortalaması alınır.

50-69 (dahil) orta,

70-84 (dahil) iyi,

85-100 (dahil) pekiyidir.

Yan Çalışma Notlarının Etkisi

Madde 42- Öğrencinin devam ettiği seminer ve pratik çalışmalarda aldığı notların ortalaması ile yıl (yarıyıl) sınav notu ortalaması öğrencinin o dersten aldığı nihai notu belirler.

Yan çalışmalardan alınan başarılı notların ortalaması ancak yıl (yarıyıl) başarılı sınav notlarını etkiler. Bu etkileme sonucu, sadece «orta», «iyi»’ye, <iyi» «pekiyi»’ye yükselebilir.

Genel Not Çizelgesi

Madde 43- 42. mad. hükmü gözönünde tutularak o dersin sınavına giren öğrencilerin saptanan notları, rakam ve yazı ile üç nüsha olarak düzenlenecek genel not çizelgesine geçirilir ve çizelge sınavı yapan tarafından imzalanarak Öğrenci Bürosuna verilir. Yazılı sınavların genel not çizelgesi sınav gününden itibaren en çok 15 gün içinde ilan edilecek şekilde; sözlü sınavların genel not çizelgesi sınavın yapıldığı gün veya en çok ertesi iş günü sabahı Öğrenci Bürosuna teslim edilir. Büro, çizelgenin alındığı tarihi yazarak bir nüshayı kürsüye geri verir. Nüshalar arasında fark bulunması halinde kürsüde saklanan çizelge esastır.

Ara Sınav Kağıtları ile Not Çizelgelerinin Saklanması

Madde 44- Yapılan yazılı sınavlarda öğrencilerin verdikleri cevap Bürosunca mevzuatın saptadığı sürece saklanır.

Ara sınavları ile ilgili sınav kağıtları, not çizelgeleri kürsülerce 6 ay saklanır.

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 45- Sınav sonuçları öğrencilere öğrenci bürosu tarafından duyurulur.

Kürsüler, öğretim üyeleri veya yardımcıları, sınav sonuçları hakkında öğrencilere veya başkalarına bilgi veremezler.

Diploma

Madde 46- Ders çizelgelerinde öngörülen derslerin sınavlarını başarı ile veren öğrenci, Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi diplomasını almak hakkını elde eder.

Diplomanın Verilmesi

Madde 47- Öğrencinin diploma alabilmesi için

a) Türk Devrim Tarihi ve Cumhuriyeti Rejimi dersinin sınavını başarması,

b) Ege Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yönetmeliği uyarınca yabancı dil yeterlilik belgesini alması,

c) Diploma harcını ödemesi gerekir.

Madde 48- Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 49- Bu yönetmeliği Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı yürütür.

 


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast