Prof.Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL’e Armağan


PROF. DR. MAHMUT TEVFİK BİRSEL’E ARMAĞAN

İzmir – 2001

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ   (s. III-IV)

Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL

Prof. Dr. Mahmut Birsel Hoca İçin   (s. V)

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Nascıturus, Mahmut Hocam ve Ben   (s. VII)

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

 

ÖZEL HUKUK

Doç. Dr. Ziya AKINCI

Tahkim ve Derdestlik İtirazı   (s. 1-12)

Arş.Gör. Murat AYDOĞDU

Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararların Rekabeti Sınırlaması (Engellemesi, Bozması veya Kısıtlaması)   (s. 13-29)

Av. Haluk BİLGİÇ

Ticari Tahkimde Yabancılık Unsuru   (s. 31-49)

Prof. Dr. Fevzi DEMİR

4502 Sayılı Türk Telekom (Özelleştirme) Kanununun Çalışanlar ve Sendikal Faaliyet Açısından  Değerlendirilmesi   (s. 51-61)

Emine Başcı DEVRES / Begüm DURUKAN

A Synopsis of the Legal Framework Regulating the Power Sector in Turkey   (s. 63-78)

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Hak ve Borçların Devri   (s. 79-92)

Yrd. Doç. Dr. Şükran ERTÜRK

Belirli-Belirsiz Süreli İş Akidlerinin Sona Ermeleri ve Sonuçları Arasındaki Farklar   (s. 93-114)

Prof. Dr. Nisim FRANKO

İltibas Sebebiyle Haksız Rekabet   (s. 115-140)

Arş. Gör. Y. Can GÖKSOY

General Aspects of Corporations and Limited Companies Under Turkish Law   (s. 141-154)

Arş. Gör. K. Emre GÖKYAYLA

Telefaks Metinleriyle İspat   (s. 155-172)

Arş. Gör. Cemile DEMİR GÖKYAYLA

Aracı Kuruluşların İkinci El Piyasalardaki Alım-Satıma Aracılık Faaliyetlerinden Doğan İspat Sorunları   (s. 173-199)

Dr. Hakan KARAN

Milletlerarası Ticari Tahkimin Hukuki Mahiyeti ve Bu Alandaki Kanunlaştırmalara Etkisi   (s. 201-230)

Yrd. Doç. Dr. Leyla KESER

İlk Görünüş İspatı (Prima Facie Beweis)   (s. 231-251)

Yrd. Doç. Dr. Leyla KESER

Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı ve Borçluya Konkordato Mühleti Verilmesi Bakımından Önemi   (s. 253-265)

Çev: Doç. Dr. Nevzat KOÇ

İsviçre Borçlar Kanunu’nun Kefalet Sözleşmesine İlişkin Hükümleri   (s. 267-277)

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Kanuni Grevde Geçen Sürenin İşçinin Kıdeminden Sayılamayacağına İlişkin Hükmün Uygunsuzluğu   (s. 279-288)

Prof. Dr. Hasan NERAD

Taşınmazların Turizm Amaçlı Kullanımı   (s. 289-301)

Prof. Dr. Akar ÖCAL

Kollektif Şirketlerin Tasfiyesinin Denetlenmesi   (s. 303-318)

Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR

Maden Hakkı ve Maden İrtifakı   (s. 319-334)

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ / Arş. Gör. Bilgehan YEŞİLOVA

Avrupa Medeni Usul Model Kanunu Tasarısı ve Değerlendirilmesi   (s. 335-367)

Prof. Dr. M. Polat SOYER

Olay ve Görüş: İşverenin Değişmesi – Rekabet Yasağı Sözleşmesi   (s. 369-375)

Av. Talih UYAR

Bononun (Emre Muharrer Senedin) Geçerlilik Koşulları   (s. 377-403)

Dr. Melek ONARAN YÜKSEL

İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Türk İş Hukuku Sistemine İşçinin Feshe Karşı Korunması Yönünden Katkısı Hakkında Düşünceler   (s. 405-417)

 

KAMU HUKUKU

Doç. Dr. Agah ADAK

Yetki Devri Kavramı Açısından Belediye Başkanının Yetkilerini Devretmesi Sorunu   (s. 419-424)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ALP

Anayasa Hukuku Açısından Mahkeme Kararlarında Sözde (Görünürde) Gerekçe   (s. 425-441)

Arş. Gör. Mesut AYGÜN

ABD. Kanunlar İhtilafı Hukukunda Akde Uygulanacak Hukuka İlişkin Currie’nin Devlet Menfaatinin Tahlili Teorisi ve En Sıkı İrtibatlı Hukuk   (s. 443-460)

Yrd. Doç. Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU

Anlamı, Kapsamı ve Sınırlarıyla Temel Haklar ve Anayasalarımız   (s. 461-494)

Prof. Dr. Nur CENTEL

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2000 Tasarısına Eleştirel Yaklaşım   (s. 495-520)

Arş. Gör. Vahap COŞKUN

Ceza Hukukunda Klasik Okul   (s. 521-529)

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

Af Tartışmaları   (s. 531-545)

Erol KARAASLAN-Kemal AKSAKAL-Ali ÇETİN

Ceza Yasamızda Önödeme Kurumu   (s. 547-573)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut KOCA

Türk Ceza Kanununun 159. Maddesi üzerine Bir İnceleme   (s. 575-617)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOZAN

Gümrük Vergisi Uyuşmazlıklarında İdari Çözüm Yolları   (s. 619-627)

Yrd. Doç. Dr. Oğuz SANCAKDAR

Kamusal Su Koruma Havzalarında İdari Kolluk Yetkilerinin Yarışması-Çatışması Sorunu ve Çözüm Perspektifleri   (s. 629-651)

Doç. Dr. Sami SELÇUK

Yargıcın Nesnel Mantıkla Davranması İlkesi   (s. 653-658)

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Türk İdare Hukuku Açısından 21. Yüzyıl Arifesinde Yerel Yönetimlerin İşlemleri Üzerinde Vesayet Denetimi   (s. 659-666)

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

L’expérience Turque du Droit des Collestivités Locales   (s. 667-673)

Arş. Gör. Elif UZUN

Amsterdam Anlaşması (Avrupa’da Ne Değişti?)   (s. 675-685)

Prof. Dr. Antoine VIALARD/Prof. Dr. Durmuş TEZCAN (Çev.)

Kirliliğe Karşı Mücadele Alanında Uluslararası Deniz Hukukundaki Gelişim   (s. 687-698)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast