Prof.Dr. Turhan Tûfan YÜCE’ye Armağan


PROF. DR. TURHAN TÛFAN YÜCE’YE ARMAĞAN

İzmir – 2001

 

 

İÇİNDEKİLER

Prof. Dr. Turhan Tûfan YÜCE İçin   (s. III)

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Prof. Dr. Turhan Tûfan YÜCE’ye Armağan   (s. V-VI)

Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ

Prof. Dr. Turhan Tûfan YÜCE’nin Özgeçmişi ve Eserleri   (s. VII-X)

 

ÖZEL HUKUK

Arş. Gör. Murat AYDOĞDU

Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Franchise Anlaşmalarında Grup Muafiyeti   (s. 1-28)

Prof. Dr. Seyfullah EDİS/Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER/Prof. Dr. Şeref ERTAŞ/Prof. Dr. Durmuş TEZCAN/Arş. Gör. Hasan PETEK

Yenilik Doğurucu İşlemden Rücu Etmek Mümkün mü? (Bir Yargıtay Kararının Düşündürdükleri)   (s. 29-44)

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasından Doğan Zararlardan Hazinenin Sorumluluğu   (s. 45-57)

Yrd. Doç. Dr. Şükran ERTÜRK

İş Arkadaşlarının Baskısı Sonucu İş Sözleşmesi Feshedilen İşçinin Talep Hakları ve Hukuki Dayanakları   (s. 59-78)

Doç. Dr. Nevzat KOÇ

İsviçre Borçlar Kanunu’nun Medenî Sorumluluk Hukuku Genel Bölümü’ne İlişkin 4.4.1996 Tarihli Değişiklik Öntasarısı   (s. 79-91)

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

Kanunun Anlam Bakımından Uygulanması   (s. 93-118)

Yrd. Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR

Maden Hakkının Verilmesi ve Bu Hakkın Devri   (s. 119-148)

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES / Arş. Gör. Erhan BİRBEN

2822 Sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanundaki Mecburi Tahkim İle İhtiyari Tahkimin Karşılaştırılması   (s. 149-176)

Yrd. Doç. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN

Oranlılık İlkesi ve İlkenin İcra Hukukunda Uygulanması   (s. 177-203)

Av. Talih UYAR

Kambiyo Senetlerine İlişkin Haciz Yolu İle Takiplerde Borca İtiraz Nedenleri (İİY. mad. 168/5; 169)   (s. 205-267)

Dr. İlhan YILMAZ

Türk Hukukunda Yabancılık Unsuru Bakımından Çek   (s. 269-295)

 

KAMU HUKUKU

Prof. Dr. Mehmet Emin ARTUK/Arş. Gör. A. Caner YENİDÜNYA

Ötanazi   (s. 297-319)

Yrd. Doç. Dr. Nihat BULUT

Sosyal Devletin Düşünsel Temelleri ve Çağdaş Sosyal Devlet Anlayışı   (s. 321-335)

Prof. Dr. Nur CENTEL

Cezanın Amacı ve Belirlenmesi   (s. 337-372)

Arş. Gör. Vahap COŞKUN

Ortadoğu’da Genel Sorunlar   (s. 373-390)

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

Cezaevlerinin Yeniden Sosyalleşmesi (Tretman) Sorunları   (s. 391-408)

Yrd. Doç. Dr. Serap KESKİN

Ceza Muhakemesi Hukukunda Reformatio In Peius Kuralı   (s. 409-420)

Doç. Dr. Selâhattin KEYMAN

Hukukun Bilimselliği Üzerine   (s. 421-433)

Yrd. Doç. Dr. Mahmut KOCA

Türk Ceza Kanununun 159. Maddesi Üzerine Bir İnceleme   (s. 435-471)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KOZAN

Gelir Vergisi Organlarının Gelişimi   (s. 473-483)

Yrd. Doç. Dr. Yücel OĞURLU

AİHM Kararları ve Türk İdare Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılmasında Bir Yargısal Denetim Ölçütü Olarak “Ölçülülük İlkesi”   (s. 485-521)

Yrd. Doç. Dr. V. Özer ÖZBEK

Ceza Muhakemesi Hukukunda DNA-Analizi   (s. 523-572)

Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK

Hasta Hakları ve Ötanazi   (s. 573-590)

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

İdari Yargıda Fer’i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir Mi? (Karar Tahlili)   (s. 591-601)

Yrd. Doç. Dr. Oğuz SANCAKDAR

İdare Hukuku Bakımından Yerel Yönetim-Gençlik İlişkileri   (s. 603-618)

Doç. Dr. Sami SELÇUK

Laiklik   (s. 619-635)

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Ceza Davalarında Çapraz Sorgu   (s. 637-642)

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Rüşvetin Cezalandırılması : Cezalar ve Önleyici Tedbirler   (s. 643-686)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast