Cilt 11, Özel Sayı, 2009


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / Dokuz Eylül University

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ / Faculty of Law Review

Prof. Dr. Bilge UMAR’a Armağan

Cilt/Volume: 11 Özel Sayı/Special Edition 2009

 

İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

 

SUNUŞ/Preface Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ   (s. V)

Prof. Dr. Bilge UMAR’ın Yaşam Öyküsü   (s. XIX)

Prof. Dr. Bilge Umar’ın Kitap ve Kitapçık Yayınları   (s. XXIII)

Prof. Dr. Bilge Umar’ın 2004 Öncesindeki Başlıca Makale Yayınları;
2004 ve Sonrasındakilerin Tümü   (s. XXXV)

 

ANI YAZILARI

 

Prof. Dr. Ünal TEKİNALP / Prof. Dr. Gülören TEKİNALP   (s. XXXIX)

Klasik Kültürü İçselleştirmiş Bir Bilim İnsanı

A Scientist who Internalized Classic Culture

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ   (s. XLIII)

Fakültemizin ve Kürsümüzün Kurucusu Bilge Umar Hocam İçin

For Prof. Dr. Bilge Umar, the Founder of our Faculty and Chair

Prof. Dr. Oğuz ATALAY   (s. XLVII)

Bilge Umar Hocayı Anmak

Remembering Prof. Dr. Bilge Umar

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES   (s. XLIX)

Hocam Prof. Dr. Bilge Umar

Prof. Dr. Bilge Umar

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK   (s. LIII)

Bilge Umar Hocamıza

To Prof. Dr. Bilge Umar

 

CİLT I

MEDENÎ USÛL HUKUKU

 

Yrd. Doç. Dr. Mine AKKAN  (s. 3-61)

Medenî Usûl Hukukunda Tarafların Farklı Olması Durumunda Kesin Hükmün Delil Niteliği

The Evidential Value of Definite Judgements in Cases of Different Parties in Civil Procedure Law

Arş. Gör. Sezin AKTEPE   (s. 63-101)

İşe İade Davalarının Medenî Usûl Hukuku İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi

Appraisal of Suits for Reinstatement of the Employee in View of the Principles of Civil Procedure Law

Prof. Dr. Oğuz ATALAY   (s. 103-114)

Bankacılık Kanunu m.132 Çerçevesinde Hukuk Davalarının Durması Mümkün Müdür?

Is it possible to stop a case within the framework of Article 132 of Banking Law?

Doç. Dr. Murat ATALI   (s. 115-127)

Islah Yoluyla İleri Sürülen Talep Bakımından Zamanaşımının Kesildiği Tarih

Interruption of the Prescription Delay with Respect to Claims Presented by Amendment

Arş. Gör. Pınar ÇİFTÇİ   (s. 129-182)

Bir Hukuk Genel Kurulu Kararı Işığında Özellikle Medenî Usûl Hukuku Açısından Delil Sözleşmelerinin Geçerliliği Sorunu

The Validity of Evidential Contracts Especially in Terms of Civil Procedure Law in Respect of a Plenary Court Decision

Buse DİŞEL  (s. 183-224)

Ceza Mahkemesinin Mahkûmiyet Kararının Hukuk Mahkemesi Kararına Etkisi ve Bekletici Sorun Yapılması

The Effect of the Criminal Court’s Verdict of Conviction on Civil Court’s Decisions and Prejudicial Issue

Arş. Gör. Dr. Evrim ERİŞİR (Çev.)   (s. 225-236)

Arabuluculuk Müessesesinin Anayasa’ya Uygunluğuna ve Devlet Yargısına Nazaran Öncelik
Verilmeye Değer Olduğuna İlişkin 14.2.2007 Tarihli Alman Federal Anayasa Mahkemesi Kararı

Constitutionality and the Priority of Mediation to the State Jurisdiction

Prof. Dr. Dr. h.c. Peter GITTWALD / Yrd. Doç. Seda ÖZMUMCU (Çev.)   (s. 237-259)

2001 Değişikliğinden Sonra Alman Federal Temyiz Mahkemesi’ne Yapılan Başvurunun İncelenmesi

Review Appeal to the German Federal Supreme Court after the Reform of 2001

Av. Dr. Ayşe Gülin GÜRALP   (s. 261-307)

Medeni Yargılama Hukukunun Yeknesaklaştırılmasına İlişkin Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’ndeki Çalışmalar

Works Concerning the Unification of Civil Procedure Law in European Union and Council of Europe

Doç. Dr. Olivier LECLERC / Arş. Gör. Barış TORAMAN (Çev.)   (s. 309-324)

Bilirkişiliğe İlişkin Reformlar Sınırlı Gelişmeler ve Kaçırılan Fırsatlar

Reforms Concerning Legal Expertness Limited Developments and Missed Opportunities

Arş. Gör. Deniz MERAKLI   (s. (325-376)

Özel Hukuka İlişkin Uyuşmazlıklarda Resmî Bir Bilirkişi Kurumu Olarak Adli Tıp Kurumu

Institution of Forensic Medicine as a Legal Expert Institution Concerning Disputes of Private Law

Arş. Gör. Dr. Nedim MERİÇ   (s. 377-424)

Hâkimin Davayı Aydınlatma Yükümlülüğü

The Judge’s Duty of Clarification

Yrd. Doç. Dr. Serdar NART   (s. 425-452)

Noterlerin Hukukî Sorumluluğu

The Civil Liability of Notaries

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Serdar ÖZBEK   (s. 453-507)

Report On Alternative Dispute Resolution Within The Context Of Better Access To Justice

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ   (s. 509-552)

Belirsiz Alacak Davası

Actions of Indefinite Debt

Prof. Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN   (s. 553-574)

Anayasanın Sosyal Hukuk Devleti İlkesi ve Medeni Yargılama Hukuku

The Principle of “Social Law State” in the Constitution and Civil Procedure Law

Prof. Dr. Süha TANRIVER   (s. 575-594)

Hukuk Yargısı Bağlamında Bilirkişilikle İlgili Temel Problemler ve Çözüm Arayışları

The Basic Problems and Solution Searches Concerning Legal Expertness in the Aspect of Legal Procedure

Doç. Dr. Sema TAŞPINAR AYVAZ   (s. 595-615)

Zabıt Kâtiplerinin Reddi

The Recusation of Court Clerks

Arş. Gör. İdil TUNCER   (s. 617-650)

Fikri Mülkiyet Hakkına Tecavüzün Mevcut Olmadığının Tespiti Davası

Declaratory Judgement Cases Pertaining to Non Violation of Intellectual Property Rights

Arş. Gör. Candan YASAN   (s. 651-686)

Kesin Hükmün Zaman İtibariyle Etkisi

The Ratione Temporis Effect of Final Judgments

Arş. Gör. Özlem YAZAR (Çev.)   (s. 687-692)

Alman Federal Mahkeme Kararı “Bilirkişiye Karşı Davanın İhbarı”

The German Federal Court Decision “Interpleader Against Legal Expert”

Yrd. Doç. Dr. Ali YEŞİLIRMAK   (s. 693-738)

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolu Olarak Hakem-Bilirkişilik

Expert Arbitrator as an Alternative Way of Dispute Resolution

Dr. Bilgehan YEŞİLOVA LL.M   (s. 739-818)

Tahkim (İlk) İtirazı Üzerine -Hakemlerin Yargı Yetkisiyle İlgili Olarak- Mahkemelerce Yapılacak Denetim ve Sonuçları (Milletlerarası Tahkim Kanunu m. 5/I)

The Supervision of the Courts on (Preliminary) Objection to Arbitration–In Respect of the Jurisdiction
of Arbitrators- and its Consequences (Article 5/I of International Arbitration Act)

Prof. Dr. Ejder YILMAZ   (s. 819-841)

“Çocuk Hakları” Açısından: Çocuğun Davada Temsilinin ve İradesinin Önemi

The Importance of the Representation in Lawsuit and the Will of the Child, from the Point of View of Children’s Rights

 

CİLT II

İCRA ve İFLÂS HUKUKU

 

Yrd. Doç. Dr. Tolga AKKAYA   (s. 845-866)

İcra Memurunun Haczedilmezlik Kurallarını Kendiliğinden Dikkate Alıp Alamayacağı Sorunu

The Issue of Ex Officio Consideration of Rules on Non-Seizable Goods by Enforcement Officers

Arş. Gör. Nur BOLAYIR   (s. 867-892)

Bireysel Emeklilik Sisteminde Cebrî İcra Sınırlamaları

Enforcement Limitations in the Individual Pension System

Arş. Gör. Nilüfer BORAN GÜNEYSU   (s. 893-912)

Kiralanan Taşınmazların Tahliyesinde İcra Takibinin İptal ve Talikinin Uygulanması Sorunu

The Issue of Implementation of Annulment and Postponing of the Enforcement Proceeding in Evacuation of Leased Real Estate

Prof. Dr. Ali Cem BUDAK   (s. 913-920)

Cebri Satışlarda Taşınmazın Alıcı Üzerine Tescili İçin Tapu Dairesine Yazılacak Müzekkerenin Ne Zaman Gönderileceği

The Question of Timing in Sending a Warrant to the Land Registry Office for the Registration
of Immovables on the Buyer During the Procedure of Forced Sale by Court

Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES   (s. 921-940)

Yeni Bir İcra Sistemi Önerisi

A Proposal for a New Enforcement System

Av. Talih UYAR   (s. 941-972)

Taksiratlı (Taksirli) ve Hileli İflâs

Culpable and Fraudulent Bankruptcy

Prof. Dr. M. Kâmil YILDIRIM   (s. 973-982)

Tasarrufun İptali Davasının İşlevi Bakımından Aciz Vesikası ile İlişkisi Hakkında Düşünceler

Reflections on the Relationship between Insolvency Certificate and the Function of the Suit for Annulment of the Disposal


ÖZEL HUKUK

 

Mahmut BİLGEN   (s. 985-1028)

Kambiyo Senetlerinde Tahrifat (Değişiklik) Yapılması

Falsification of Negotiable Instruments

Prof. Dr. Mahmut T. BİRSEL / Arş. Gör. Ali Murat SEVİ   (s. 1029-1070)

3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun Madde 4/A Hükmünün Uygulama Alanı

The Scope of Application of the Article 4/A of the Law No. 3095 On Legal Interest and Default Interest

Av. Sevil BÜYÜKTARAKÇI LL.M   (s. 1071-1109)

Mevsimlik İşler ve Kampanya İşlerinde Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Employment Contracts of Definite Duration in Seasonal Labor and Campaign Work

Arş. Gör. Meltem DEMİRAL   (s. 1111-1138)

Aile Bağlarının Ortadan Kalktığı Hallerde Yardım Nafakası Talebinin Yerindeliği Hakkında Bir Yargıtay Karar İncelemesi

An Analysis of a Decision of the Turkish Supreme Court of Appeals about the Legitimacy of the Claims of Family Alimony in Cases of Dissolution of Marriage

Prof. Dr. Nuray EKŞİ   (s. 1139-1168)

Avrupa Birliği Brüksel II bis Tüzüğüne Göre Boşanma Davalarında Üye Devlet Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi

The International Jurisdiction of the Member State Courts in Divorce Cases According to the Brussels II bis Regulation of the European Union

Prof. Dr. Şükran ERTÜRK / Doç. Dr. Demet ÖZDAMAR  (s. 1169-1218)

Kadınlara Karşı Şiddet ve Ayrımcılık

Violence and Discrimination against Women

Arş. Gör. F. Banu KRING LL.M   (s. 1219-1237)

Milletlerarası Ticaret Odasının Akreditifle İlgili Son Düzenlemesi Yeknesak Kurallar 600 (Ucp 600) ve Uygulamaya Getirdiği Bazı Yenilikler

The Latest Regulation of the International Chamber of Commerce on Documentary Credits Uniform
Rules 600 (UCP 600) and Some of Its Novelties Brought in Practice

Dr. Mohammad MAGHAMİNİYA   (s. 1239-1265)

İran Hukukunda Vasiyet ve Vasiyetname Şekil Türleri

Testament and Types of Testament Forms in Iranian Law

Yrd. Doç. Dr. Vural SEVEN   (s. 1267-1278)

Sigorta Priminin Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra Tahsil Edilmesinin Sonuçları

The Consequences of Collecting Insurance Premium after the Occurrence of the Risk

Doç. Dr. Oruç Hami ŞENER   (s. 1279-1322)

Sözleşmeyle Yapılan Teminat Amaçlı Borca Katılma

Participation by Contract to Debt with Purpose of Guarantee

Arş. Gör. Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL   (s. 1323-1386)

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Çerçevesinde Ticaret Şirketlerinde Şirket Ortaklarının Şahsi Alacaklılarının Durumu

Legal Situation of the Individual Creditors of Shareholders in Commercial Companies According to Turkish Commercial Code Draft

Arş. Gör. Ahmet TÜRKMEN   (s. 1387-1434)

Yeni Bir Hukukî Olgu Olarak Israrlı Takip ve Taciz (Stalking) ve Bunun Türk Medenî Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi

Stalking As a New Legal Fact and its Analysis According to the Turkish Civil Law

Yrd. Doç. Dr. Melek B. YÜCE   (s. 1435-1454)

Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Sözleşmesinde Rücû

Recourse in Contracts of Liability for the Acts of Third Parties

 

KAMU HUKUKU

 

Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA   (s. 1457-1479)

Lizbon Sözleşmesi – Reform Sözleşmesinin Önemli Unsurları

The Treaty of Lisbon, Important Elements of the Reform Treaty

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAŞÖZEN / Arş. Gör. Musa İYİLER   (s. 1481-1492)

Türk Hukuk Eğitiminde Klinik Eğitimin Bir Türü Olarak Yeni Bir Uygulama: “Lisans Aşamasında Öğrenci Stajı”

A New Method in Turkish Legal Education : “Internship During Law Studies”

Doç. Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU   (s. 1493-1570)

Liberal İktisadın Anayasa Tasarımına Bir Bakış ve Anayasacılık Açısından Bir Değerlendirme

A Look to Constitutional Design of Liberal Economics and an Evaluation In Terms Of Constitutionalism

Arş. Gör. Begüm İSBİR    (s. 1571-1599)

Temsili Demokrasi Anlayışına Göre Yerel Yönetimlerde Özerklik

The Autonomy in Local Administrations According to Representative Democracy Conception

Michael. W. JACKSON / Arş. Gör. Engin TOPUZKANAMIŞ (Çev.)   (s. 1601-1620)

Norbert Elias’ın Medenîleşme Süreci Teorisi

Norbert Elias’s Theory of the Civilizing Process

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ   (s. 1621-1656)

Kamu İcra Hukukunda İstihkak Davası

Action for the Recovery of Property in Public Enforcement Law

Serkan MERAKLI   (s. 1657-1713)

Güveni Kötüye Kullanma Suçu (TCK m. 155)

Abuse of Confidence (Turkish Criminal Code Art. 155)

Arş. Gör. Aytaç ÖZELÇİ / Arş. Gör. Cemil SİMİL   (s. 1715-1751)

İdari Yargının İşlevi Yönünden Islah Kurumu

The Institution of Amendment within the Function of Administrative Jurisdiction

Doç. Dr. Oğuz SANCAKDAR / Arş. Gör. İlker TEPE   (s. 1753-1802)

Alman Hukukunda “Kültür Varlığı” (Kulturdenkmal) Kavramı ve Başlıca Koruma İlkeleri

The Concept of “Culturel Entity” and the Main Principles of Protection in German Law


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast