Prof.Dr. Seyfullah EDİS’e Armağan


PROF. DR. SEYFULLAH EDİS’E ARMAĞAN

İzmir – 2000

 

İÇİNDEKİLER

Prof. Dr. Seyfullah EDİS’in Kitapları, Makaleleri, Yayınlanmış Bildirileri (s. III-IV)

Önsöz, Prof. Dr. Zafer GÖREN  (s. V)

Önsöz, Prof. Dr. Turhan ESENER   (s. VII)

Hocam Prof. Dr. Seyfullah Edis, Prof. Dr. Melda SUR  (s. IX)

 

A) KAMU HUKUKU

a) Anayasa Hukuku

Prof. Dr. Zafer GÖREN

Sosyal Devlet   (s. 1-50)

Prof. Dr. Sadık ACAR

Atatürkçülük ve Demokrasi    (s. 51-57)

Prof. Dr. Fevzi DEMİR

Cumhuriyet Dönemi Türk Anayasaları ve Hükümet Sistemleri    (s. 59-78)

Doç. Dr. H. Tahsin FENDOĞLU

Demokrasi, Demokratikleşme Dalgaları ve Çıkış Garantileri   (s. 79-91)

Yrd. Doç. Dr. Meltem CANİKLİOĞLU

Çağdaş Demokrasi ve Çağdaş Devlet Üzerine Düşünceler    (s. 93-115)

Arş. Gör. Ömer KORKMAZ

Düşünce Özgürlüğü ve Sınırları    (s. 117-150)

 

b) İdare Hukuku

Prof. Dr. A. Mehmet KOCAOĞLU

Türkiye’de ve Dünyada Memur Sendikacılığının Gelişimine Panaromik Bakış    (s. 151-179)

Doç. Dr. Agah ADAK

Afet Tehlikesi ve Olgusu Karşısında İdarenin Konumu ve Görevleri    (s. 181-186)

Yrd. Doç. Dr. Demet (Çeliktaş) ÖZDAMAR

Almanya’da Özellikle Berlin Eyaleti’nde Çocuk Bahçeleri (Oyun Alanları) ile İlgili Hukuki Düzenleme ve Türk Hukuku’ndaki Durum   (s. 187-211)

 

c) Ceza ve Ceza Usulü Hukuku

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN

Fransız Hukukunda Vücutta Arama ve Türk Hukukunda Durum   (s. 211-217)

Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK

Ses ve/veya Görüntü Kaydeden Araçlarla Yapılan Tespitlerin Ceza Muhakemesi Hukukundaki Değeri   (s. 219-233)

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ

Cezaevleri Gerçeği   (s. 235-247)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa R. ERDEM/Yrd. Doç. Dr. V. Özer ÖZBEK

4422 Sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu Çerçevesinde Uzakla Haberleşmenin Denetlenmesi   (s. 249-306)

Yrd. Doç. Dr. Hakan HAKERİ

Türk Ceza Kanunu 97 Tasarısında Hayata Karşı Suçlar   (s. 305-321)

 

d) Devletler Umumi Hukuku

Prof. Dr. Antoine VIALARD

L’évolution Du Droit Maritime International En Matière De Lutte Antipollution   (s. 321-332)

Yrd. Doç. Dr. Faruk TURHAN

Eski Yugoslavya Topraklarında İnsanlık Aleyhine İşlenen Suçların Yargılanmasına İlişkin BM Milletlerarası Ceza Mahkemesi   (s. 333-365)

Arş. Gör. Yeşim DURAK

Barış Zamanında Yabancı Sivil Hava Araçlarının Ulusal Hava Sahasına İzinsiz Girişi   (s. 367-386)

 

e) Vergi Hukuku

Doç. Dr. Yusuf KARAKOÇ

Vergi İdaresince İade Edilmesi Gereken Yükümlü Alacaklarına Faiz Uygulanması   (s. 387-406)

 

B) ÖZEL HUKUK

a) Medeni Hukuk

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ/Arş. Gör. K. Emre GÖKYAYLA

Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakkı   (s. 407-424)

Doç. Dr. Nevzat KOÇ

Vedia Alanın Ödemezlik Def’i ve Hapis Hakkı   (s. 425-438)

Öğr. Gör. Talih UYAR

Yargıtay Kararlarında “Dürüstlük (Objektif İyiniyet)” Kuralı (MK.2/I) ve “Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı” (MK.2/II)   (s. 439-465)

Arş. Gör. İlknur SERDAR

Koruyucu Aile   (s. 467-508)

Arş. Gör. Hasan PETEK

Die Spielerlizenz Im Deutschen Berufsfussball   (s. 509-530)

 

b) Ticaret Hukuku

Prof, Dr. Nisim FRANKO

Kurtarma ve Yardımda Ücretin Şartları (TTK. M.1222)   (s. 531-542)

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY

Ticari İşlemlerde Rüşvet ve Yolsuzluk -Haksız Rekabet-    (s. 543-561)

Prof. Dr. Akar ÖCAL

Ticari İşletmesini Devredenin Rekabet Yapmama Borcu (Belçika Hukuku Üzerine Bir İnceleme)   (s. 563-570)

Doç. Dr. H. Ercüment ERDEM/Arş. Gör. Y. Can GÖKSOY

Limitet Şirkette Payın Rehni   (s. 571-623)

Öğr. Gör. Esin ÇAMLIBEL TAYLAN

Rekabetin Korunmasına İlişkin Mevzuat Işığında Tek Elden Dağıtım Anlaşmaları   (s. 625-646)

 

c) İş Hukuku

Prof. Dr. Sait DİLİK

Sosyal Güvenlik Reformuna İlişkin 25.08.1999 gün ve 4447 Sayılı Yasanın Eleştirisi İşsizlik Sigortası   (s. 647-658)

Prof. Dr. Tankut CENTEL

Kobilerde Çalışan Çocukların Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi   (s. 659-667)

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

İş Hukukunda Çocukların Korunması   (s. 669-682)

Prof. Dr. Melda SUR

La Protection des Droits Sociaux dans les Relations de la Turquie avec l’Unıon Européenne   (s. 683-691)

Prof. Dr. Ali Naim SÖZER

Türkiye’de Sosyal Yardımların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Bir Değerlendirme   (s. 693-707)

Prof. Dr. E. Tuncay SENYEN-KAPLAN

İsviçre ve Türk İş Hukukunda Kadın İşçinin Hamilelik ve Analık Durumundaki Ücret ve İzin Hakkı   (s. 709-722)

Yrd. Doç. Dr. Şürkan ERTÜRK

Türkiye’nin Onaylamış Bulunduğu 87 ve 151 sayılı Sözleşmeler Karşısındaki Durumu   (s. 723-740)

Dr. Şebnem AKİPEK/Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR

İngiliz Hukukunda İşçilerin Haksız Fiilleri Dolayısıyla İşverenin Kusursuz Sorumluluğu   (s. 741-751)

 

d) Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Hukuki Dinlenilme Hakkı   (s. 753-791)

 

C) MALİYE VE EKONOMİ

a) Ekonomi

Prof. Dr. Tomris YILMAZ

Global Production And Trade (Theoretical And Empirical Analysis)   (s. 793-804)

Yrd. Doç. Dr. Güngör TURAN

Türkiye’de Dışa Açık Ekonomik Büyüme, İstihdam ve Sendikaların Etkinliği   (s. 805-821)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast