Fakülte Kurulu


Fakülte Kurulu, dekanın başkanlığında fakülteye bağlı bölümlerin başkanları ile fakültemize bağlı Adalet Meslek Yüksekokulu müdüründen ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, Dr. Öğretim Üyelerinin kendi aralarından seçecekleri bir öğretim üyesinden oluşur.

Fakülte kurulu olağan toplantılarını her yarıyıl başında ve sonunda yapar. Dekan, gerekli gördüğü hallerde fakülte kurulunu toplantıya çağırır.

Fakülte kurulu, akademik bir organ olup görevleri;

  • Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,
  • Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Prof. Dr. Nükhet HOTAR

Prof. Dr. Melda SUR

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR

Prof. Dr. Ahmet TÜRK

Prof. Dr. Hacı CAN

Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK

Doç. Dr. Serkan AYAN

Doç. Dr. Koray DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Burak PINAR

Raportör Fatma ÇETİN (Fakülte Sekreteri)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast