Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR

03-09-2015

Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR

İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 60 06 – 301 60 13 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: oguz.sancakdar@gmail.com

Akademik Özgeçmiş

04.07.1968 Yozgat doğumlu olup, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 1989 yılında Haziran dönem birincisi olarak bitirmiştir.  1993 yılında “Belediyenin İmar Planının Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası” konulu tezle yüksek lisansını bitirmiştir. Prof. Dr. Sait Güran’ın da bulunduğu jüride doktora yeterlilik sınavını başarıyla verdikten sonra, 1998 yılında “Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi” konulu doktora tezini tamamlamıştır. Ekim 1997-Temmuz 1998 tarihleri arasında Westfälische Wilhelms Universität, Münter-Almanya’da öffenliches wirtschaftsrecht Institute başkanı Prof. Dr. Dirk Ehlers’in yanında akademik faaliyetlerde bulunmuştur. Ekim 1999-Temmuz 2000 yılında, Alman Akademik Değişim Kurumu’nun (DAAD) bursunu kazanarak, Almanya’da “Kamusal Yükümlülüklerin Özelleştirilmesi” ve “Kamusal Sular” konusunda akademik çalışmalar yapmıştır.

İdare Hukuku, İdari Yargı, İmar Hukuku, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku, İdari Yaptırımlar Hukuku, Sular Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Disiplin Hukuku, Memur Hukuku, Belediye Hukuku, Sağlık Hukuku konularında lisans ve lisansüstü dersler vermiştir. İstanbul Kültür Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde akademik görevlerde bulunmuştur. Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu’nda misafir öğretim üyeliği yapmış, Prof. Dr. Bahri Öztürk ile birlikte, “Polisin Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi” ile ilgili İçişleri Bakanlığı-İnsan Hakları İl Kurulu bünyesinde rapor hazırlamıştır.  Aralık 2002-Aralık 2003 döneminde T.C. Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı, (Ulusal-Uluslararası Askeri İlişkiler) Strateji Şube’de proje subayı olarak vatani görevini tamamlamıştır. Prof.Dr. İl Han ÖZAY, Prof.Dr. Metin GÜNDAY, Prof.Dr. Yıldız Han YAYLA, Prof.Dr. Tayfun AKGÜNER, Prof.Dr. Yıldırım ULER, Prof.Dr. Turan YILDIRIM ve Prof.Dr. Zehreddin ASLAN’ın yer aldığı Doçentlik Eser ve Kollogyum aşamalarında “oybirliği” ile başarılı olarak 26.05.2005 tarihinde “İdare Hukuku Doçenti” unvanını almıştır. 09.11.2010 tarihinde  oybirliği ile Profesörlüğe yükseltilerek atanmıştır.

 • Kamu Hukuku Bölüm Başkanlığı,
 • İdare Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı,
 • Üniversite Senatosunda Senatör üyelik,
 • DEÜ Hukuk Fakültesi Dekan Vekilliği,
 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurul Üyeliği,
 • Deniz Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı,
 • Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı Vekili,
 • T.C. Adalet Bakanlığı Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü İdari Yargı Bilim Komisyon üyeliği,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda “İmar Haklarının Transferi” konusunda çalışmalar,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 1 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği,
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde “Su Hukuku” konusunda çalışmalar,
 • İçişleri Bakanlığı, İzmir İnsan Hakları İl Kurulu üyeliği,
 • TBMM İdari Yargı Çalıştay üyeliği ve Moderatörlüğü,
 • Basın İlân Kurumu Genel Kurul üyeliği,
 • Basın İlân Kurumu Hukuk İşleri Komisyon üyeliği,
 • ÖSYM Bünyesinde Çalışmalar,
 • Profesör temsilcisi olarak Fakülte Kurulu üyeliği,
 • Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği,
 • DEÜ Hukuk Fakültesi’nde “Doçent Temsilcisi” olarak Yönetim Kurulu üyeliği,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı,
 • DEÜ Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcılığı,
 • Kamu Hukuku Bölüm Başkan Yardımcılığı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Araştırma ve Uygulama Merkezi  Yönetim Kurulu üyeliği,
 • İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı,
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği,
 • DEÜHFD Yayın Kurulu üyeliği,
 • DEÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Komisyon üyeliği,
 • DEÜ Sağlık Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu üyeliği,
 • Türk İdare Dergisi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Hukuki Perspektifler Dergisi (HPD) İzmir Barosu Dergisi gibi bilimsel/mesleki dergilerde danışma/yayın kurulu, hakem heyeti üyeliği,
 • DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, “Dergi Sahibi” görevi ve ayrıca Yayın Kurulu üyeliği yapmıştır.

Yabancı dili Almanca ve Fransızca’dır.

Temel Çalışma Alanları

İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, İmar Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Belediye Hukuku, İdarenin Sözleşmeleri, Enerji Hukuku,  Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Disiplin Hukuku, Memur Hukuku, Sular Hukuku, Ekonomik Kamu Hukuku, Sağlık Hukuku

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • İmar Hukuku –Genel Esaslar-, İzmir 2020.
 • Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku, Ankara 2021 (Ortak Çalışma).
 • Fransız, Türk, Federal Alman İdari Yargılama Usulü Kanunları, Seçkin yayıncılık, Ankara 2020 (Ortak Çalışma).
 • Sular Hukuku, (Ortak Çalışma), Ankara 2020.
 • İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı, (Ortak Çalışma), 8.b., Ankara 2019.
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı, (Ortak Çalışma), 10.b., Ankara 2019.
 • İdare Hukuku El Kitabı (Ortak Çalışma), Ankara 2019.
 • İdari Yargılama Hukuku -Genel Esaslar -, 3.b., İzmir 2019.
 • İdari Yargılama Hukuku El Kitabı (İİBF ve AMYO Bölümleri İçin), İzmir 2019.
 • İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı (Ortak Çalışma), 8.b. Ankara 2019.
 • İnsan Hakları El Kitabı, (Ortak Çalışma) 8.b., Ankara 2019.
 • İdare Hukuku, Tamamı Çözümlü Soru Bankası -Inter Pares, (KPSS-Kaymakamlık-Adli-İdari Hakimlik ve Kurum Sınavları), İzmir 2019.
 • Belediyenin İmar Planını Yapması-Değiştirmesi ve İptal Davası, Ankara 1996 (Yüksek Lisans Tezi).
 • Disiplin Hukuku (Ortak Çalışma), Ankara 2019.
 • Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku, 2.b., Ankara 2012.
 • Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi, Ankara 2001 (Doktora Tezi).
 • Kamusal Sulardan Yararlanma, (Yetkin Yayınevi) Ankara 2004 (Doçentlik İçin Özgün Çalışma).
 • Memur Hukuku, Anadolu Üniversitesi, 6.b., Eskişehir 2018.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Ankara 2004 (Seçkin Basımevi, 2.bası) (Ortak Çalışma).
 • Afetler ve Güvenlik Yönetimi (Editör) (Prof. Dr. Z. T. Karaman ile birlikte), Ankara 2019.
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, (T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayını) Ankara 2004 (Ortak Çalışma).
 • İdare Hukuku Mevzuatı, Cilt: I, İdarî Yargıyla İlgili Kanunlar, 2. bası, DEÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayın No: 93, İzmir 1998 (Ortak Çalışma).
 • İdare Hukuku Mevzuatı, Cilt: II, İdare Hukuku Mevzuatı, 2. bası, DEÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayın No: 90, İzmir 1998 (Ortak Çalışma).
 • İdare Hukuku Pratik Çalışma El Kitabı, DEÜ Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayın No: 72, İzmir 2001, 2. bası (Ortak Çalışma).
 • İdare Hukuku Yönüyle Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması ve Yargısal Denetimi (Teorik ve Uygulamalı Bir Yaklaşım), (Seçkin Yayınevi), Ankara 2010 (Profesörlük Takdim Çalışması).
 • Sağlık Hukuku Kavramının Temel Boyutları, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, S. 134 (Ayın Kitabı), Ortak Çalışma, İzmir 2018.
 • Türkiye’de Yargının Sorunları ve Çözümler (EGİAD), Kitap İçi Bölüm, (s. 22-26), İzmir 1999.
 • Bütünleşik Afet Yönetimi, “Afet Mevzuatı ve Afet Hukukuna Giriş”, (Kitapiçi Bölüm) İzmir 2016, s. 37-75.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sıkça Sorulan Sorular (2017-2018), Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları (Ortak Çalışma) İzmir, 2017
 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Anabilim Dalları Lisansüstü Rehberi, DEÜ Yayınları (Ortak Çalışma), İzmir Haziran 2017.
 • Disiplinlerarası Afet Yönetimi Araştırmaları (Editör: Prof. Dr. Z. Toprak Karaman/Prof. Dr. O. Sancakdar/Doç. Dr. S. İlkim Kaya), İzmir 2017.
 •  “Yargı Kararları Işığında Afetlerin Başlıca Hukuki ve Mâli Sonuçları”, Afetlerde Mâli Yapı, Ed. Prof. Dr. Z. Arıkan/Prof.Dr.H.Bay), Gazi Kitabevi, Ankara 2021, sh. 357 vd.
 • Afet Mevzuatı- Başlıca Uluslararası/Ulusal Mevzuat ve Yargı Kararları (E-Kitap), İzmir 2018 https://yadi.sk/i/b5XsALDgaXTkxg 
 •  

B. Diğer Çalışmalardan Bazıları (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • “Hızlı” ve “Etkin” Yargılamanın Sağlanması Amacıyla İdari Yargıda Geliştirilen Yöntemler, Danıştay’ın 154. Kuruluş Yıldönümü ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü” Sempozyumunda sunulan bildiridir (Mayıs 2022) 
 • “İdari Yargılama Usulünde İvedi Yargılama ve Grup Davaları”, Danıştay’ın 146. Kuruluş Yıldönümü ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü” Etkinlikleri Sempozyumunda Sunulan Bildiridir (12 Mayıs 2014).
 • “İdari Yargı İstinaf Sistemindeki Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Danıştay ve İdarî Yargı Günü 148. Yıl Sempozyumu, Danıştay Yayınları No: 91, (10 Mayıs 2016 Ankara), (s. 29-114).
 • “İdari Yargıda İstinaf Sistemi Üzerine Düşünceler”, Danıştay’ın 144. Kuruluş Yıldönümü ve “Danıştay ve İdari Yargı Günü” Etkinlikleri Sempozyumunda Sunulan Bildiridir (11 Mayıs 2012).
 • Allgemeine Betrachtungen über die Auswirkungen der Urteile vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf das türkische Verwaltungsrecht, Leipziger Juristische Vorträge, Helmut Goerlich, Felix Böllmann (Hg.), Leipziger Universitätverlag 2003, (sh. 85-99) (Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri).
 • Die Nichtumsetzung Der Entscheidungen Der Verwaltungsgerichtsbarkeit Über Die Allgemeine Gesundheit Sowie Den Umweltschutz und Die Entscheidung Des Europäischen Gerichtshofs Für Menschenrechte Über Das Yatağan-Kohlenkraftwerk Als Die Verletzung Des Artikels 6 Der Europäischen Menschenrechtkonvention, Prof.Dr.Ünal Narmanlıoğlu’na Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, Özel Sayı, 2007, İzmir 2009, sh. 1065-1079 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Sistemimize Göre Konumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İdari Yargıcın Vereceği Kararlara Etkisi”, Danıştay ve İdari Yargı Günü, Ank. 2007 (139. Yıl), sh. 211-297.
 • “The Legal Status of “Conditional Refugees” in the Light of Turkish Administrative Jurisdiction Decisions”, Sancakdar Oğuz, Projecting Migration over the Next Twenty Years and Beyond, University of Cambridge, London 2022, (Uluslararası-Basım Aşamasında).
 • Legal dimensions of traditional, complementary and alternative medicine practices, V. INTERNATIONAL MEDICAL LAW CONGRESS, Ank 27-28 AUGUST 2021. 
 • “Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarının Hukukî Boyutları”, (V. Uluslararası Sağlık Hukuku Sempozyumu, A. Cele ile), Ankara 2021, s.491 vd.
 • “Deprem Zararlarının Azaltılmasında Mülkiyet Hakkını İlgilendiren Olası Dönüşümler, İmar ve İdare Hukuku Yönüyle Değerlendirmeler”, İstanbul Kültür Üniversitesi CEHAMER, Fasikül, S.28, 2012, sh. 6-39.
 • “AİHM Kararlarının Türk İdare Hukukuna Etkileri Konusunda Genel Gözlemler”, Amme İdaresi Dergisi, C.38, S.1, 01.03.2005, sh.89-112 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • “İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukukundaki Anayasal Temelleri” , İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tarafından Düzenlenen İdari Ceza Hukuku Sempozyumu, sh. 59-109 (Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri).
 • “İmar Hukukunda “Yüksek Yapı” Kavramı ve Yüksek Yapıların (Gökdelenler Dahil) Yıkımında Karşılaşılabilen Bazı Hukukî Sorunlar” İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • Alman İdare Hukukunda Kamusal Yükümlülüklerin Özelleştirilmesinin Sınırları, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.2, 2004, (sh.255-274) (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • “AİHM’nin Gayrimenkul Mülkiyeti ve İmar Hukuku Uyuşmazlıkları’na Yaklaşımından Kesitler ve Karar Örnekleri”, İzmir Barosu Dergisi, Av. Güney Dinç Armağanı (Basım aşamasında), 
 • “Kamu Hukukunda Kişiliğin Korunması”, İKÜHFD, S.1, Ocak 2017, sh. 39 vd.
 • “Hukuk Dilinin Kullanılmasında Karşılaşılabilen Sorunlar-Çözümler”, (II. Adli Dilbilimi Sempozyumu) İzmir 2018.
 • “Özelleştirmenin Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayırımına Etkileri ve Bu Bağlamda Güncel Özelleştirme Tartışmalarındaki Başlıca Görüşler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S.1, İzmir 2006, sh. 241-270 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • “İdare Hukuku Yönüyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Kısa Bir Değerlendirmesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 34, Sayı:4, Aralık 2001 (sh.97-137) (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • “İdari Yargıda “Tek Dilekçe İle Dava Açma” (Karşılaştırmalı Hukukî Analiz)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.9, S.2, İzmir 2007, sh. 223-269 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • “Bütçe Uygulama Talimatları İle Tedavi Giderlerinin Sınırlandırılması Sorunu ve Diş Tedavisi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.6, S.1, 2004, (sh.203-232) (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • “Kültürel Mirasın Afetlerde Korunmasının Hukuki ve Güvenlik Boyutu”, (Ortak Makale), Afetler ve Güvenlik Yönetimi, Ankara 2019.
 • “Die Entscheidung Öneryıldız Gegen Türkei Des Europäıschen Gerichtshofs für Menschenrechte im Zusammenhang Der Finanziellen Verantwortung Der Verwaltung und Die Rechtswissenschaftliche Würdigung”,  Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C.10, S.3, 2008, sh.123-142 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • “Memurun Hizmet Dışı İlişkilerinin Disiplin Hukukuna Etkisi”, Prof.Dr. Yıldızhan YAYLA’ya ARMAĞAN, Galatasaray Üniversitesi Yayınları Armağan Serisi No:4, İstanbul 2003, sh.437-453.
 • “Doğal Sit Alanlarındaki Derecelendirmeler ve Başlıca Kullanım Kararları”, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (basım aşamasındadır).
 • “Kamusal Su Koruma Havzalarında İdarî Kolluk Yetkilerinin Yarışması-Çatışması Sorunu ve Çözüm Perspektifleri”, Prof.Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL’e ARMAĞAN, İzmir 2001, sh. 629-653.
 • “Die Anwendung Des Küstenstreifens und Die Entscheidung Doğrusöz und Aslan/Türkei des Europäisches Gerichtshofs für Menschenrechte im Zusammenhang des Eigentumsrechts”, Fasikül, CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Basımevi, 2009 Özel Sayı, sh.66 vd.
 • “Mahkûmiyetin Devlet Memuriyetine Etkisi”, İzmir Barosu Dergisi, Sayı 1, Ocak 1999, sh. 52-72.
 • Basın Özgürlüğü İle İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Hakkında  Verdiği Kararlar (Die Türkeiurteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Pressefreiheit), Medya ve Kişilik Hakları (Medien und Persönlichkeitsrechte) (Uluslar arası Sempozyum), 20.01.2011, DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), DEÜ, Goethe Institut (basım aşamasında).
 • “Avrupa Birliği’nin, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Çerçevesindeki İnsani Müdahale Operasyonlarından ve AİHM Kararlarından Örnekler (I-II)”, Fasikül Dergisi, S. 112 ve 113, İstanbul, Mart 2019, s. 6-23 ve İstanbul, Nisan 2019, s. 6-23.
 • “İdare Hukuku Bakımından Yerel Yönetim-Gençlik İlişkileri”, Prof.Dr. Turhan Tufan YÜCE ARMAĞANI, İzmir 2001.
 • “İdare Hukukuna Özgü Tazmin Nedenlerinin Bulunmaması” Kavramı, Manisa Barosu Dergisi, Nisan 1999, sh. 20-31.
 • “Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Hukuki Statülerini İdare Hukuku Yönüyle İrdelenmesi”, Arafta Bir Meslek Grubu: Vergi Danışmanları, (M. Aytaç Özelçi ile birlikte), (Editör: Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar/Yrd. Doç. Dr. Tuğçe Karaçoban Güneş), Ankara 2017, sh. 97-172.
 •  “Çocuk Hakları”, İrenbe Dergisi (Sağlık Dal Merkezi), S.12, Ağustos 2006.
 • “Yükseköğretim Kamu Hizmeti Olarak Dikey Geçiş Süreci ve Sonrasında Adalet Meslek  Yüksekokulu Mezunlarının (Lisans Öğreniminde) Karşılaştıkları Bazı Güçlükler ve Çözüm Önerileri” 1. Türkiye Adalet Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Ankara 2007 (TC. Adalet Bakanlığı tarafından basım aşamasındadır).
 • “Türk İdari Teşkilâtlanmasında Denizcilik Örgütlenmesi ve Denizcilik Bakanlığı Kurulması Üzerine Düşünceler- Karşılaştırmalı Hukuktan Örnekler”, (Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM ve Deniz Ticaret Odası İşbirliği ile yapılan 15. Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimi Farkındalık Toplantısında sunulan bildiri), İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 •  “Alman Federal Disiplin Kanunu ve İdari Disiplin Soruşturmalarının Temel Esasları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2010 (Ortak Çalışma), (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • Alman Hukukunda “Kültür Varlığı” (Kulturdenkmal) Kavramı ve Başlıca Koruma İlkeleri”, Prof.Dr. Bilge UMAR’a Armağan, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayı (Ortak Çalışma), İzmir 2010 (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).
 • İdari Faaliyetlerin Denetimindeki Hukuka  Aykırılıklara Bağlı Hukuki Sonuçlar”, Alexander von Humboldt Vakfı ve İstanbul Kültür Üniversitesi “Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi” Uluslar arası Sempozyumunda sunulan bildiri, İstanbul 2010 (Uluslararası sempozyumda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiri).
 • Güncel Olgular Işığında Tıp Hukuku Sempozyumu, “Tıbbi Malpraktis Olgularının Tıbbi ve Hukuki Değerlendirilmesi” konulu Ulusal Sempozyumda sunulan “Tıp İdare Hukuku Bağlamında Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin ve Sağlık Personelinin Mâli Sorumluluğuna Genel Bakış” konulu bildiri (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası, DEHAMER, DEÜHF Adalet Meslek Yüksek Okulu) İzmir 2010.
 • Sendikal Haklar ve Toplantı Özgürlüğünün Kullanılması Nedeniyle Verilen Uyarma Cezası, AİHM’nin Karaçay/Türkiye Kararı ve Değerlendirmeler (Danıştay ve İdari Yargı, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (İstanbul Kültür Üniversitesi/CEHAMER), S.18, 2011, sh.31 vd.
 •  “İmar Plânlamasında Gürültüden Korunma Garantisine İlişkin Alman Federal Mahkemesinin Bir Kararı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S.1, 2003, sh. 185-190.
 • “İdarenin Sorumluluğunun Belirlenmesi Konusunda Bir Danıştay Kararının Düşündürdükleri”, Manisa Barosu Dergisi, Ekim-Aralık 1998, S.67, sh. 26-34.
 • “Kamu Malı ve Kamu Hizmeti Yönüyle Suların Fiyatlandırılması”, Fasikül, CEHAMER Aylık Hukuk Dergisi, Seçkin Basımevi, 2010.
 • “Kamu Hizmetleri ve İnsan Haklarındaki Gelişmeler Işığında Mültecilerin/Sığınmacıların Hukukî Durumu ve Başlıca Sorunları Üzerine Gözlemler” (Ortak Çalışma) (Ulusal Hakemli Dergide Yayımlanan Makale).  (Danıştay ve İdari Yargı, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (İstanbul Kültür Üniversitesi/CEHAMER), S.18, 2011, sh.6-28.
 • Sulardan Bedel Alınması ve Su Satışı Üzerine Düşünceler,  Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (İstanbul Kültür Üniversitesi/CEHAMER), S.9, 2010, sh.6 vd.
 •  Die Wegen Der Nutzung Der Gewerkschaftlichen Rechte Und Versammlungsfreiheit Erteilte Verwarnung, Die Entscheidung Karaçay/Türkei Des Europäischen Gerichtshofs Für Menschenrechte Und Die Rechtwissenschaftliche Würdigung, (Danıştay ve İdari Yargı, Fasikül Aylık Hukuk Dergisi (İstanbul Kültür Üniversitesi/CEHAMER),S.18, 2011, sh.28 vd.
 • Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında AİHM’nin 2010 Yılında Türkiye İle İlgili Verdiği Başlıca Kararlar ve Değerlendirilmesi, CHD Aralık 2011, S. 17, sh. 7 vd.
 • “AİHM’NİN Basın Özgürlüğü Konusundaki Yaklaşımı ve Türkiye Hakkında Verdiği Kararlardan Örnekler”, Symposium “Medien und Persönlichkeitsrechte”, “Medya ve Kişilik Hakları”, (Uluslar arası Sempozyumda Sunulan Bildiridir) (DAAD, Goethe Institut, DEÜ Hukuk Fakültesi ve DEHAMER işbirliği ile düzenlenmiştir, 20.10.2011).
 • “Kent Estetiği”, Yıldırım Uler’e Armağan, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lefkoşa 2014, sh. 455-471.
 • “Valilerin Belediye Meclis Kararlarına Karşı Yargı Yoluna Gitmesini Düzenleyen Hükmün Anayasa Mahkemesi’nce İptalinin Değerlendirilmesi”, Celal Bayar Üniversitesi yerel ve Bölgesel Kalkınma: Küresel ve Yerel Bakış Açıları, Doç. Dr. Süleyman Yaman Koçak’a Armağan, Manisa 2013, sh. 163-175.
 • İdari Yargılama Usûlü Kanununun Kabul Edilişinin 35. Yıl Dönümü Sempozyumu (Editörler: A. K. Ersöz/O. Güzel), İstanbul 2017, sh. 45 vd.
 • “Taşınmaz Kültür Varlıklarına İlişkin “Koruma” Kavramının İçeriği ve Teorik Temelleri” (Prof.Dr. İlhan Ulusan’a Armağan), İstanbul 2016.
 • “İl Özel İdaresi Mallarının Büyükşehirlere Devrini Öngören Yasal Düzenlemenin Hukuki Yönü ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar Üzerine Düşünceler”, Fasikül Hukuk Dergisi, S. 65, Nisan 2015, sh. 10 vd.
 • “2011-2017 Arası Avrupa Birliği’nin Suriye Politikasından Başlıca Hukuki Kesitler”, (Ortak Makale), Fasikül, Prof. Dr. Durmuş Tezcan’a Armağan, Şubat 2019.
 • “İmar Hakkı Transferi” Kavramı Üzerine Genel Düşünceler, (Prof. Dr. Turhan Esener’e Armağan), İst. 2016, s.429-450.
 • “Kamu İhale Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi Bağlamında Yürütmenin Durdurulması ve Hukukî Sonuçları”, (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan), (DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, Özel Sayı 2014), Basım Yılı 2015, s. 3843-3911.
 • “İmar Planlamasında Yetkili makamın Tespitinde Merkez-Yerel Geriliminden Hukuki Kesitler ve Yetki Paylaşımının Önemi”, (Ortak Çalışma), Fasikül, Mart 2018.
 • “Fransız İmar Hukukundaki Dağ Alanlarına İlişkin Bilgiler ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme”, (Ortak Çalışma), Dağlık Alanların Sürdürülebilir Güvenli Yönetimi, Edt: Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman, Palme yayınevi, Aralık 2020, s. 129-147.

II. Tebliğler ve Bilimsel Faaliyetlerden Bazıları

 • TBMM İdari Yargı Çalıştayı, İdari Yargıda Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara 14.01.2013.
 • Kamu Hukukunda Kişiliğin Korunması, İKÜ, Ocak 2017.
 • Danıştay’ın 139. Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Sunulan Tebliğ, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Sistemimize Göre Konumu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İdari Yargıcın Vereceği Kararlara Etkisi, Danıştay ve İdari Yargı Günü, Ankara 2007.
 • Die Nichtumsetzung Der Entscheidungen Der Verwaltungsgerichtsbarkeit Über Die Allgemeine Gesundheit Sowie Den Umweltschutz und Die Entscheidung Des Europäischen Gerichtshofs Für Menschenrechte Über Das Yatağan-Kohlenkraftwerk Als Die Verletzung Des Artikels 6 Der Europäischen Menschenrechtkonvention (yayım aşamasındadır). (Trier Hukuk Fakültesi-İstanbul Kültür Üniversitesi-Leipzig ve Osnabrück Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 7. Türk-Alman Yaz Akademisinde sunulan tebliğ).
 • “İdari İşlem Teorisinde Kazanılmış Haklar”, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, 12.12.2017, Lefkoşa 2017.
 • “Su Hukuku”, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Su Hukuku ve Politikası Daire Başkanlığı, Ulusal ve Uluslararası Su Hukuku ve Politikası: Gelişmeler, Tehditler, Fırsatlar”, (16-18 Mayıs 2017, Bodrum).
 • I. Kamu İhale Kongresi, “Kamu İhalelerinde Yürütmenin Durdurulması Kararı ve Uygulamada Karşılaşılan Bazı Sorunlar”, İstanbul, 27-28 Mart 2014.
 • Dijital ve Teknolojik Gelişmeler Işığında Hukuk Sempozyumu, Mayıs 2019 (İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Barosu ile Birlikte)
 • Sit Alanları ve Tescilli Eski Eserlere İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar ve Güncel Gelişmeler, (Konferans), 12 Aralık 2011, (İKÜ Amfi IV), İstanbul.
 • İçişleri Bakanlığı, “Polislerin Çalışma Koşulları ve Sürelerinin Anayasada ve Uluslararası Belgelerde Garanti Edilen Hakların İhlaline Yol Açıp Açmadığı” Hakkında Rapor, (Ortak Çalışma), 28.08.2001, İzmir.
 • Medya ve Kişilik Hakları (Medien und Persönlichkeitsrechte) (Uluslar arası Sempozyum), 20.01.2011, Basın Özgürlüğü İle İlgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiye Hakkında  Verdiği Kararlar (Die Türkeiurteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zur Pressefreiheit), DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), DEÜ, Goethe Institut.
 • Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü (AİHS md.9), İfade Özgürlüğü (AİHS md.10) ve Bilgi Edinme Hakkı, İzmir Karşıyaka Hakim Evi, 10.10.2001.
 • Olağanüstü Koşullarda İnsan Hakları: Güvenlik mi, Özgürlük mü?, İZMİR BAROSU, 08.12.2001.
 • Allgemeine Betrachtungen über die Auswirkungen der Urteile vom EGMR auf das türkische Verwaltungsrecht, UNIVERSITÄT LEIPZIG, 15.09.2002.
 • İdare Hukuku-İnsan Hakları, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Araştırmaları Kulübü, Haziran 2002.
 • T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-İZMİR VALİLİĞİ, AB Uyum Yasaları, PVSK ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanununa İlişkin Değişiklikler, 14.11.2002.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM İzmir İli Stratejik Planlama Yönetim, Araştırma ve Uygulama Merkezi, “Su Kıtlığı ve Kamusal Sulardan Yararlanma” konulu tebliğ (İzmir-2007).
 • “Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı” Paneli, TMMOB-Elektrik Mühendisleri Odası, 24.03.2004.
 • Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nce Düzenlenen “Hukuk Bilinç Toplantıları-1” konferansında sunulan “İnsan Hakları-İdare Hukuku” konulu tebliğ.
 • “Temel İnsan Hakları ve AİHS Uygulaması”, İzmir Ekonomi Üniversitesi, 10.12.2006.
 • “Yükseköğretim Kamu Hizmeti Olarak Dikey Geçiş Süreci ve Sonrasında Adalet Meslek  Yüksekokulu Mezunlarının (Lisans Öğreniminde) Karşılaştıkları Bazı Güçlükler ve Çözüm Önerileri” 1. Türkiye Adalet Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu, Ankara 2007 (TC. Adalet Bakanlığı tarafından basım aşamasındadır).
 • “İdari Cezaların Yaptırımlar Teorisindeki Yeri ve Türk Hukukundaki Anayasal Temelleri”. (İstanbul Kültür Üniversitesinin 10. Yılı Kutlamaları Çerçevesinde Düzenlenen Sempozyumda sunulan tebliğ, İstanbul 2007).
 • Güncel Olgular Işığında Tıp Hukuku Sempozyumu, “Tıbbi Malpraktis Olgularının Tıbbi ve Hukuki Değerlendirilmesi” konulu Ulusal Sempozyumda sunulan “Tıp İdare Hukuku Bağlamında Sağlık Hizmetlerinden Dolayı İdarenin ve Sağlık Personelinin Mâli Sorumluluğuna Genel Bakış” konulu bildiri (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türk Tabipler Birliği İzmir Tabip Odası, DEHAMER, DEÜHF Adalet Meslek Yüksek Okulu) İzmir 2010.
 • Katip Çelebi Üniversitesi, “Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan İdare Hukuku Sorumluluğu”, 08.03.2014, İzmir.
 • İdari Faaliyetlerin Denetimindeki Hukuka  Aykırılıklara Bağlı Hukuki Sonuçlar”, Alexander von Humboldt Vakfı ve İstanbul Kültür Üniversitesi “Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi” Uluslararası Sempozyumunda sunulan bildiri.
 • “Türk İdari Teşkilâtlanmasında Denizcilik Örgütlenmesi ve Denizcilik Bakanlığı Kurulması Üzerine Düşünceler-Karşılaştırmalı Hukuktan Örnekler”, (Dokuz Eylül Üniversitesi İZİSYÖM ve Deniz Ticaret Odası İşbirliği ile yapılan 15. Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimi Farkındalık Toplantısında sunulan bildiri).
 • “Bilgi Edinme Hakkı” konulu konferans (DEÜ Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulunda sunulmuştur) (25.12.2008).
 • İZİSYÖM Bünyesinde Katıldığı Faaliyetlerden Bazıları (Bütünleşik Tehlikeli Atık Yönetimi, Suyun Kullanımında Kriz Yönetimi, Kıyı ve Deniz Alanları Yönetimi Farkındalık Toplantısı, İnsan Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Olgusu, İzmir’de Doğal Gaz ve Kent Güvenliği, Estetik Değerlerimizi Koruyarak Yaşamak: Sürdürülebilir İzmir, Gıda Konusunda Çocuklar ve Gençlere Yönelik Yanıltıcı Reklamlar Farkındalık Toplantısı, Afet Tiplerine Göre Uygulanması Gereken Stratejiler, Trafikte Güvenli Geçitlerden Güvenli Geçişler Çalıştayı)
 • Konak Belediyesi İmar Planlama Personeline İmar Hukuku Eğitimi (Kasım 2011)
 • İzmir Barosu’nca Düzenlenen İdari Yargı Çalıştayı’nda sunulan “İmar Uyuşmazlıkları Işığında Kanun Yolları ve AİHM Başvuru Yolu” konulu tebliğ (22 Mart 2009).
 • “Sığınmacı ve Mültecilerin Çok Yönlü Sorunları ve Dış Göç Yönetimi” (İZİSYÖM, 08.12.2010).
 • “AB Perspektifinden Türk-Alman İdari ve Anayasal Yargı Sistemleri Karşılaştırması” konulu panelde sunulan tebliğ (DEÜ Hukuk Fakültesi, DEÜ Hukuk Araştırmaları Merkezi ve Hukuk Bilimleri Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmiştir) (04.03.2010).
 • İzmir İl Özel İdaresi Mimar ve Şehir Plancılarına İmar Hukuku Eğitimi (Mart 2012).
 • DEÜ Aday Hizmet İçi Eğitim Programı (2012).
 • Türk İdare Teşkilâtı ve Memur Hukuku (Görevde Yükselme Eğitimi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir 17.10.2012.
 • Sivil Toplum Kuruluşlarının Hukuki Boyutu (Ocak 2013, Sivil Toplum Akademisi, İzmir).
 • Yeni Büyükşehir Belediye Yasasının Getirdikleri, (Bergama/İzmir, Ocak-2013).
 • İmar Hukuku ve Gecekondu Mevzuatı (Konak Belediyesi, Aralık 2012).
 • Kentsel Dönüşümde Kültür Varlıklarının Korunması (Düzenleyen: Türkiye Belediyeler Birliği-Ege Belediyeler Birliği’nce Düzenlenen Konferans), Kuşadası Aralık 2012.
 • Kentsel Dönüşümün Hukuki Boyutu, Kentsel Dönüşüm Paneli, (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği-TÜMSİAD), İzmir Adliyesi, 12.12.2012.
 • İzmir Bölge İdare Mahkemesi, İmar Hukuku Yönüyle Kentsel Dönüşüm, Sempozyum Bildirisi, 2013, İzmir.
 • 1. Disiplinlerarası Afet Yönetimi Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2017, İzmir.
 • Tüketici Hukuku Sempozyumunda Düzenleme Kurulu Başkanı, 15 Mart 2017, İzmir.
 • VII. Genç Vergi Hukukçuları Sempozyumu, 22 Nisan 2017, İzmir.
 • Sağlık Bakım Hizmetlerinin Hukuki Boyutu ve Hemşireliğin Rolü Sempozyumu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, İzmir İli Güney Bölgesi-İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 23 Mayıs 2017, İzmir.
 • “Viyana Çocuk Üniversitesi-İzmir Üniversiteleri İle İşbirliği”, çerçevesinde “Çocuklar Geleceğimizdir” projesine katılım, 28.4.2017, İzmir.
 • “2011-2017 Arası Avrupa Birliği’nin Suriye Politikasından Başlıca Hukuki Kesitler”, (Ortak Makale), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (ATAUM), Ankara 2018.
 • İzmir Mimarlar Odası, “Kentsel Dönüşüm”, 21.05.2014, İzmir.
 • “Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Hukuki Statülerinin İdare Hukuku Yönüyle İrdelenmesi”, Uluslararası Sempozyumda Sunulan Bildiri), (Ortak Çalışma), İstanbul 2016.
 • İdare Hukuku Boyutuyla Engelli Hakları, The European Law Students’ Association, (ELSA), İzmir, 29.11.2017.
 • Uluslararası Hemşirelik Uygulamalarında Etik Kongresi, Hemşirelik Klinik Uygulamalarında İki Temel Kavram: “Etik ve Hukuk”, İzmir 11-12 Eylül 2017.
 • “İdari Yargıda Kanun Yolları”, İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Yürürlüğe Girişinin 35. Yılında İdari Yargı sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi, 26.04.2017.
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi- “Dijital Teknolojik Gelişmeler Işığında Hukuk Sempozyumu”, Mayıs 2019.
 • Beykent Üniversitesi,  “Afet-Hukuk İlişkilerinin Ulusal ve Uluslararası Boyutları, Kasım 2020.
 • İzmir Barosu, “ İmar Hukuku ve Kentsel Dönüşüm Boyutu İle Afetler”, Kasım 2020.
 • Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, “Sular Hukukunun Genel Esasları ve Yargısal Uyuşmazlıklar”, Nisan 2021.
 • Başkent Üniversitesi, “Anayasa Mahkemesinin İmar Planlarından Kaynaklanan Hukuki El Atmaya İlişkin Bireysel Başvuru Kararlarından Kesitler”,  Nisan 2021.
 • International Conference, (Human Rıghts In The Regime Covid 19), Diritti Umani Durante Il Covid-19, 27-28 Mayıs 2021, “Administration’s Liability Arising from the Execution of Health Services in the Covid-19 Pandemic”, (E.Karaca ile birlikte) Mayıs 2021.
 • T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI,  “Türk İdari Yargı Kararları Işığında Şartlı Mültecilerin Hukuki Rejimi”, (Uluslararası Sempozyum), Şubat 2021.
 • İnsan Hakları Sempozyumu, “Mülkiyet Hakkı ve İmar Davaları”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve DEKAUM işbirliğiyle), 9 Aralık  2020.
 • ADALET BAKANLIĞI, İdari Yargı Bilim Komisyonu Üyeliği, (İstinaf).
 • ADALET BAKANLIĞI, İdari Yargı Bilim Komisyonu Üyeliği, (İdari Uyuşmazlıklarda Alternatif Çözümler)
 • Vergi Kabahat ve Suçları Tasarısı, İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, (Ed. B. Öztürk/F. Başaran Yavaşlar), Ankara 2020.

III. YÜKSEK MAHKEMELERCE YAPILAN ATIFLARDAN ÖRNEKLER

ANAYASA MAHKEMESİ

Anayasa Mahkemesi, Esas Sayısı: 2013/44, Karar Sayısı: 2013/59, T. 10.12.2013.

– Anayasa Mahkemesi, Esas Sayısı: 2007/1, Karar Sayısı: 2009/4, T. 11.12.2009.

– Anayasa Mahkemesi, Esas Sayısı: 2006/144, Karar Sayısı: 2009/87, T. 18.6.2009.

ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİ

– AYİM 3.D., T. 16.08.2005, Esas No: 2004/1642, Karar No: 2005/821.

– AYİM 3.D., T. 15.12.2005, Esas No: 2005/671, Karar No: 2005/1394.

– AYİM 3.D., T. 25.02.2004, Esas No: 2003/72, Karar No: 2004/231.

– AYİM 3.D., T.  28.01.2004, Esas No: 2003/151, Karar No: 2004/159.

– AYİM 3.D., T. 11.09.2008, Karar No: E. 2008/539,  Karar No: K. 2008/1022.

YARGITAY

– YCGK, E. 2015/592, K. 2019/512, 27.06.2019.

– YCGK, E. 2015/4-245, K. 2019/1197, 08.02.2019

– YCGK, E. 2016/1169, K. 2018/490, 30.10.2018.

– YHGK, E. 2013/12-1080, K. 2013/1068, 17.07.2013

– YCGK, E. 2009/9-190, K. 2009/253, 03.11.2009

– YCGK, E. 2004/8-201, K. 2005/30, 15.03.2005

– YCGK,  E. 2004/8-130, K. 2004/206.

– Y. 16. CD., E. 2020/7346, K. 2021/271, 28.01.2021

– Y. 16. CD., E. 2020/2421, K. 2020/3646, 10.07.2020

– Y. 16. CD., E.2019/11164, K. 2020/2033, 13.03.2020

– Y. 16. CD., E. 2019/11075, K. 2020/1805, 06.03.2020

– Y. 16. CD., E. 2020/2262, K. 2020/1804, 06.03.2020

– Y. 16 CD., E. 2019/4392, K. 2019/6430, 15.10.2019

– Y. 16. CD., E. 2019/1318, K. 2019/5812, 27.09.2019

– Y. 16. CD., E. 2018/3112, K. 2019/4667, 27.06.2019

– Y. 16. CD., E. 2018/6617, K. 2019/1197, 08.02.2019

– Y. 18. CD., E. 2015/7864, K. 2015/1693, 22.05.2015

– Y. 4. CD., E. 2013/37160, K. 2014/21301, 11.06.2014

– Y. 2. HD., E. 2008/18099, K. 2009/5513, 25.03.2009

IV. Yönetilen Tezler(den Bazıları)

 • S. Çınarlı, Kamu Hizmetlerinin Yürütülmesinde Engelli Hakları, (Doktora Tezi), İzmir 2008.
 • E. Koç, Gıda Güvenliği ve İdarenin Yetkileri, (Doktora Tezi), İzmir 2014.
 • C. Başar, Türk İdare Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku Işığında Kişisel Verilerin Korunması, (Doktora Tezi), İzmir 2019.
 • F. Şenol, Kırsal kalkınma Aracı Olarak Arazi Toplulaştırması ve İptal Davası Yoluyla Yargısal Denetimi, 2017.
 • F. Çalışkan Güney, İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Sorumluluk, 2010.
 • Ş. Coşkun, İdari Yargıda Ehliyet, 2009.
 • H. Görür, İdari Yargıda Adil Yargılanma, 2010.
 • Y. Baş, Amerikan İdari Usul Kanunu Örneğinde İdari Usulün Genel Esasları, İzmir 2018.
 • E. Karaca, Üniversitelerde Disiplin Rejimi, İzmir 2019.
 • M. Küçük, Hukuki Yönüyle Avrupa Ortak Güvenlik ve Savunma Politikasının Yapısı ve İşleyişi, İzmir 2019.
 • H. Kılınçtürk Topal, İmar Planları Aracılığı İle Mülkiyet Hakkının Sınırlandırılması, İzmir 2019.
 • F. Özkan, Kişisel Sağlık Verilerinin Korunmasının Pozitif Temelleri ve AİHM Kararlarından Örnekler, İzmir 2018.
 • S. Demir, Kamu Görevlisi Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluğu, 2017.
 • İ. Büke, Kamu Bankalarının Yeniden Yapılandırma Sürecinin Personel Rejimine Etkileri, 2006.
 • P. Ersu, Kamu Hastanelerindeki Ameliyathane Hemşirelerinin Yasal Sorumluluklarına İlişkin Bilgi Düzeylerinin Araştırılması, İzmir 2019.
 • B. Ş. İspartalı, Askeri İdari Eylemden Doğan Mâli Sorumluluk, 2009.
 • L. Kütük, İdarenin Parasal Yaptırımları, 2008.
 • A. Khalilov, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Karabağ Sorunu, 2008.
 • M. Tanrıseven, Petrol Piyasasındaki Düzenlemelerin İdare Hukukundaki Yeri, 2007.
 • E. Koç, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da Öngörülen İdari Para Yaptırımları, 2008
 • M. Öz, Avrupa İçin Bir  Anayasa Oluşturan  Antlaşma Işığında AB’de Güvenlik, 2007.
 • B. Uraz, Avrupa Birliği Güvenliği Bağlamında Kriz Yönetimi Faaliyetleri ve NATO İle İlişkisi, 2007.
 • A. Coşkun, İdari Yargıda Görev ve Yetki, 2009.
 • Y. Katipoğlu, Kamu Hukukunda Ecrimisil, 2009.
 • C. Pehlivan, Kamulaştırma işlemi, 2008.
 • B. Semerci, Silah Ticareti (AB-ABD Ekseninde Karşılaştırmalı Analiz), 2007.
 • E. Yılmaz, İdari Yargıda Dava Açma Süreleri, 2009.
 • N. Kula Değirmenci, Deniz Kirliliğini Önleme ve Kirlilik Sonucu Oluşan Zararları Tazmin Çalışmalarının Türk İdari Makamlarınca Yürütülmesi, 2008.
 • Ö. Ordu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde Özgürlüklerin Sınırlanma Nedeni Olarak Avrupa Kamu Düzeni, 2008.
 • C. Kaygısız, Kıyıların Doldurulmasının Hukuki Rejimi, 2010.
 • M. Sarıkurt, İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi, 2010.
 • M. Çeken, İdari Yargının Görev Alanının Belirlenmesi Sorunu, 2010.
 • C. Şaşmaz, İmar Mevzuatına Aykırı Yapı Kavramı ve Denetimi, 2010.
 • M. Tokgöz, İdari Yargıda Temyiz, 2010.
 • Laween Mahmood, Irak Hukukunda Kamu Mallarına Yapılan Tecavüzlerin Kaldırılmasında Yönetim Araçları, 2017.
 • Hatice Betül Yurdagül, Kamulaştırmasız El Atma ve Hukuki Sonuçları, İzmir 2019.

Halen Verdiği Dersler

A. Lisans Dersleri

 • İDARE HUKUKU
 • İDARİ YARGI
 • İMAR HUKUKU
 • KAMU İHALE HUKUKU
 • KAMULAŞTIRMA HUKUKU
 • SAĞLIK HUKUKU
 • DİSİPLİN HUKUKU
 • KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI HUKUKU
 • İNSAN HAKLARI

B. Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • İMAR HUKUKU (YÜKSEK LİSANS)
 • AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (YÜKSEK LİSANS)
 • MEMUR HUKUKU (YÜKSEK LİSANS)
 • KAMUSAL SULARDAN YARARLANMA (DOKTORA)
 • DİSİPLİN HUKUKU (DOKTORA)
 • TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASI (DOKTORA)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast