Prof. Dr. Mine AKKAN

03-09-2015

Prof. Dr. Mine AKKAN

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 79 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: mine.akkan@deu.edu.tr

Akademik Özgeçmiş

1997’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Mine Akkan aynı yıl Adalet Meslek Yüksekokulu’nda araştırma görevlisi oldu. Akkan, 1997 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında başladığı yüksek lisans eğitimini “İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi” konulu yüksek lisans teziyle 1999 yılında tamamladı. 1999 yılında DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında başladığı doktora eğitimini, 2004 yılında “Medeni Usul Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi” konulu doktora teziyle tamamladı. Ağustos 2000-Ağustos 2001 tarihleri arasında DAAD (Alman Akademik Değişim Kurumu) tarafından verilen bursla Almanya, Frankfurt am Main Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi’nde doktora tezi hakkında; Temmuz-Ağustos 2006 tarihleri arasında yine DAAD (Alman Akademik Değişim Kurumu) tarafından verilen bursla Almanya, Giessen Justus Liebig Üniversitesi’nde doçentlik tezi hakkında araştırmalarda bulundu. “Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu” konulu doçentlik tezi ve 2012 yılında doçent unvanını kazandı. Aralık 2012’de DEÜ Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı’na doçent olarak atandı. Mart 2021’de DEÜ Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı’na Profesörlüğe yükseltilerek atandı.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku olmakla birlikte, özellikle elektronik imza konusuyla yakından ilgilenmektedir. Temel çalışma alanları içinde, özellikle ispat hukuku, elektronik delillerin medeni usul hukukuna etkisi, icra hukukunda ihale üzerinde yoğunlaşmıştır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar / Tezler     

 • Yüksek Lisans : İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2000.
 • Doktora : Medeni Usul Hukukunda Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2004.
 • İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez/Arş. Gör. Bilgehan Yeşilova/ Arş. Gör Evrim Erişir ile birlikte), Ankara 2006.
 • Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğu, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.
 • İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez/Dr. Öğr. Üyesi Evrim Erişir ile birlikte), On İki Levha Yayınları, 20. Bası, İstanbul 2020.
 • Hukuk Dili ve Adli Yazışmalar, Anadolu Üniversitesi Yayını, (Editör: Nilüfer Boran Güneysu), Ders Kitabı, Eskişehir 2019.
 • Medenî Usûl Hukuku Pratik Çalışmalar, Oniki Levha Yayıncılık, 21. Bası, İstanbul 2019 (Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Muhammet Özekes İle Birlikte).
 • Bir İşin Yapılması veya Yapılmamasına İlişkin İlamların İcrası (İİK m. 30, m.343), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2020.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2004/2, s. 97-130.
 • “Medeni Usul Hukukunda Etkin Hukuki Koruma”, Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Sayı 6, 2007/1, sayfa 29-68.
 • “Hacze İştirak Kapsamında Anonim Şirket Temsilcilerinin Kamu Alacaklarından Sorumluluğu ve Sıra Cetveline Karşı Konulması“, Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Sayı 11, 2008/3, s. 647-676, 2008.
 • “Medenî Usul Hukukunda Tarafların Farklı Olması Durumunda Kesin Hükmün Delil Niteliği”, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Bilge Umar’a Armağan, Özel Sayı 2009, Cilt: 11, Basım Yılı: 2010, s.3-61.
 • “İcra Hukukunda Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davası Arasındaki Derdestlik ve Kesin Hüküm İlişkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 2, 2010 (Basım yılı 2012) s. 1-41.
 • “Medeni Usul Hukukunda Tanığa Soru Kağıdı Gönderilmesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi – Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, C. 16, Özel Sayı 2014 (Basım Yılı: 2015), s. 555-609.
 • “Arabuluculuk Faaliyeti Sonucunda Anlaşılan Hususlarda Dava Açma Yasağı ve Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 20, S. 2, s. 1-31, 2018.
 • “Tebligat Kanunu Çerçevesinde Elektronik Tebligat”, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi, Yıl 2018, C. 14, Sayı 39, s. 23-89.
 • “Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 353/1-a-3 Hükmü Kapsamında Verilen Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının Değerlendirilmesi”, MİHDER, 2019, C. 15, S. 44, s. 763-812.

II. Kitap İçi Bölüm

 • “Elektronik Ortamda Tebligat Yapılmasına İlişkin Gelişmeler“, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt 1, Yetkin Yayınevi, Ankara, (2009), s.31- 63.
 • “Alman Medeni Usul Hukukunda Avukatla Temsil Zorunluluğuna İlişkin Düzenlemelere Genel Bakış”, Prof. Dr. Saim Üstündağ’a Armağan, Adalet Yayınevi, Ankara 2009, s.1-14.
 • Medeni Usul Hukuku (Pekcanıtez Usul), (Editörler: Pekcanıtez, H.; Özekes, M.; Akkan, M.; Taş Korkmaz H.),  Bölüm adları: §. 2. Yargı, §. 3. Mahkemeler, §. 4. Yargı Görevlileri,  §. 24. Bireysel Başvuru, Oniki Levha Yayıncılık, 15. Bası, İstanbul 2017.

III. Çeviriler

 • Peter GILLES, “Alman Ülke Raporu: “Usul Hukuku ve İnternet” Uluslararası İnternet Hukuku Sempozyumu (21-22 Mayıs 2001/İzmir), İzmir 2002, s.355 vd. (Tebliğ Çevirisi)

IV. Tebliğler

 • 10-17 Aralık 2002 tarihinde Osnabrück (Almanya) İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Sempozyumu’nda “Yargılamanın Aleniliği İlkesi” konulu tebliğ.
 • Elektronik İmza Kanunu Bakımından E-Belge ve E-İmza” Türkiye Bankalar Birliği, Bankacılar Dergisi, Sayı 48, 2004, s. 66-79. (Bankacılık Açısından Elektronik İmza Kanunu Konferansı’nda sunulan tebliğ, 4 Mart 2004, Yapı Kredi Plaza, D Blok, Levent-İstanbul- Düzenleyen: Türkiye Bankalar Birliği)
 • Bilişim Açısından Usul Hukuku ve Meslek Hukuku Oturumunda sunulan “Elektronik İmza Kanunu Açısından Elektronik İmza ve Güvenli Elektronik İmzalı Belgeler” konulu tebliğ. (Türkiye Bilişim Hukuku Sempozyumu II, 28/29 Mayıs 2004, Kadir Has Üniversitesi-Cibali Kampüsü- Düzenleyenler: İstanbul Barosu, Kadir Has Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği) (Sempozyum, İstanbul Barosu tarafından yayınlanacaktır)
 • Bilgi Teknolojileri Güvenliği Okulu’nda sunulan “Medeni Usul Hukuku ve Elektronik İmza” konulu tebliğ. (Wormy 2004, Bilgi Teknolojileri Güvenliği Okulu, 9-13 Şubat 2005, Foça- Düzenleyen: İzmir İleri teknoloji Enstitüsü, Müh. Fak. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)
 • Bilişim ve Medeni Usul Hukuku Oturumunda sunulan “Güvenli Elektronik İmzalı Belgeler” konulu tebliğ. Türkiye III. Bilişim Hukuku Sempozyumu, 26/27 Mayıs 2006, Galatasaray Üniversitesi- Düzenleyenler: Galatasaray Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği)
 • Bilişim ve Hukuk Yargılaması oturumunda sunulan “Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi” konulu tebliğ. (Türkiye IV. Bilişim Hukuku Sempozyumu, 1-2 Kasım 2007 İstanbul)
 • “Tebligat Hukuku”, İzmir Barosu Avukat Hakları Merkezi Aralık 2008 Etkinliği, İZMİR, Aralık 2008.
 • “Elektronik İmza ve Noterlik İşlemleri”, Çekişmesiz Yargı, Uyuşmazlıkların Alternatif Çözümleri ve e-devlet Uygulamalarında Noterlerin Üstlenebilecekleri Görevler, SAPANCA, Şubat 2009.
 •  “Yargıtay’ın 2008 Yılı İcra Hukukuna İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi”, Yargıtay’ın Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukuna İlişkin 2008 Yılı Kararlarının Değerlendirilmesi, MERSİN, Nisan 2009.
 • “Elektronik İmza”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Kulübü Etkinliği, K.K.T.C., Nisan 2009.
 • “Türk Hukukunda Avukatlık Mesleğinin Statüsü ve Sorunları”, Türk-ABD Yargı Sistemlerinde Avukatlık Mesleğinin İşleyişi, Statüsü ve Sorunları, İZMİR, Ekim 2009.
 • “Elektronik İmza Kanunu ve Elektronik İmzalı Belgelerin Delil Olarak Değerlendirilmesi”, Bilişim Hukuku Semineri, İZMİR, Aralık 2009.
 • “E-Ticaret, E-Ödeme ve E-Finans Sistemlerinde İspata İlişkin Sorunlar”, İzmir Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı 2010, İzmir, Haziran 2010.
 • “Ana Hatlarıyla İflas Hukuku”, Uygulamada Birliğin Sağlanması ve Mesleki Gelişim, Antalya, Mayıs 2013.
 • “Güncel Yargıtay Kararları Işığında Mahkemelerin Görevi”, XI. Türk Medeni Usul ve İcra İflas Hukukçuları Toplantısı, Gaziantep, Ekim 2013.
 • “Medeni Usul Hukukunda Elektronik Belge ve Elektronik İmza”, Elektronik Ticaret Hukuku Sempozyumu, Tarsus, Nisan 2014.
 • “Hukukta Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi – 6284 sayılı Kanun’da Düzenlenen Tedbirler”, Kadın Sempozyumu, K.K.T.C., Mart 2015.
 • “E-İmzanın Hukuki Değeri veya İspat Hukukunda E-İmza”, EAdalet Uygulamaları Sempozyumu UYAP-SEGBİS, Trabzon, Nisan 2016.
 • “Elektronik Tebligat”, 7101 sayılı Kanunla Konkordato ve Elektronik Tebligat Konularında Getirilen Yeni Hükümlerin Değerlendirilmesi Semineri, İstanbul Mayıs 2018.
 • “Arabuluculuk Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler”, Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukunun Güncel Sorunları II, İstanbul, Haziran 2019.
 • “Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Yabancı Uyruklu Kişilerin Mahkemeye Erişimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi, İzmir, Şubat 2021.

Halen Verdiği Dersler A. Lisans Dersleri

 • DEÜ Hukuk Fakültesi : Medeni Usul Hukuku / İcra ve İflas Hukuku / Tebligat Hukuku

B.  Lisansüstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi Hukuku ABD Tezsiz YL : İspat Hukukunun Güncel Sorunları (3. dönem)
 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku ABD İnsan Hakları Hukuku Tezli/Tezsiz YL : Medeni Usul Hukukunda Adil Yargılanma Hakkı (2. dönem)
 • DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk ABD Doktora : Kanun Yolları (3. dönem)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast