Yıl 1, Sayı 1, 1980


Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl: 1   (1980)   Sayı: 1

İ Ç İ N D E K İ L E R

I. E.Ü. Hukuk Fakültesini Tanıtma Yazıları

Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi  (s. 1-9)

Dekan Prof. Muhittin Alam 

Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kuruluşu ve ilk yılı   (s. 11-38)

Prof. Dr. Kudret Ayiter :

 

II. İncelemeler

Rızadaki fesat sebeplerinden biri veya gabin ile malül sözleşmelerde fesih
beyanı süresi   (s. 39-49)

Prof. Dr. Tahir Çağa

İhtiyati haczi tamamlayan merasimle ilgili bazı mes’eleler   (s. 51-65)

Prof. Şükrü Postacıoğlu 

Ceza Yargılama Hukukunda zorlayıcı önlem teorisi / I   (s. 67-96)

Prof. Dr. Turhan Tufan Yüce 

Milletlerarası ticari tahkim ve Türkiye   (s. 97-128)

Prof. Dr. Mahmut T. Birsel 

Son yıllarda Almanya’da limited şirketler hukukundaki değişiklikler   (s. 129-146)

Prof. Dr. İrfan Baştuğ

TRT’nin radyo-TV yayını yapma tekelinin önemli bir istisnası: Öğretim kurumlarının radyo-TV yayını yapma hakkı   (s. 147-160)

Prof. Dr. Bilge Umar 

Basın özgürlüğü ve sansür yasağı   (s. 161-172)

Prof. Dr. Özkan Tikveş 

Alman hukukunda hekimin mesleki kusurdan sorumluluğu   (s. 173-204)

Asis. Dr. Şeref Ertaş 

Alman hukukunda toplu iş sözleşmesi yetkisi ve toplu iş sözleşmelerinin yer yönünden geçerlik alanı   (s. 205-219)

Asis. Nur Başar 

Bağlı tacir yardımcılarının kanundan doğan rekabet yasağı   (s. 221-237)

Asis. Şebnem Başoğlu 

Türk hukukunda mahkemelerin grevi durdurması   (s. 239-248)

Asis. Ahmet Çalık 

Bekletici sorun (mes’ele-i müstehire)   (s. 249-275)

Asis. Hakan Pekcanıtez 

 

III. Çeviriler

Sparta’lıların Anayasası   (s. 277-296)

Xenophon (çeviren: Prof. Dr. Bilge Umar) 


İslam hukukunun gelişme tarihi   (s. 297-312)

Dr. Muhammed Faruk En-Nebhan (çeviren: Prof. Dr. Servet Armağan) :

 

IV. Duyurma, Tanıtma, Değerlendirme Yazıları

1. Yasalar Üzerine

Batı Avrupa Ülkelerinde yeni yasalar   (s. 313-337)

Asis. Ahmet Çalık 

2. Mahkeme Kararları Üzerine

Yabancı ülkede suç işleyen Türkün Türkiye’de tekrar yargılanması
(karar eleştirisi)   (s. 339-346)

Asis. Nur Başar 

1979 yılında yayınlanan Anayasa Mahkemesi kararları   (s. 347-353)

(Derleyen: Asis. Dr. Şeref Ertaş, Asis. Hakan Pekcanıtez)

Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararları (1970-1980)   (s. 355-359)

(Derleyen: Asis. Ahmet Çalık)

 

V. Ek

Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Kademesi Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği   (s. 361-376)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast