Cilt 3, Sayı 1-4, 1987


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Prof. Dr. Kudret AYİTER Armağanı

Cilt: 3    (1987)    Sayı: 1-4

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

Prof. Dr. Kudret Ayiter’in Ardından   (s. 1-32)

Prof. Dr. Özcan ÇELEBİCAN

Klasik Roma Hukukunda Neyotiorum Gestio’nun Şartları   (s. 33-114)

Kerra Tunca AVOREL

İslam Hukukunda Zimmilerin Hukuki Statüleri   (s. 115-155)

Yrd. Doç. Dr. Gülnihal BOZKURT

Crises and Stabilization Policies in the Turkish Economy   (s. 157-168)

Doç. Dr. M. Sadık ACAR

İşyeri Sendika Temsilcileri   (s. 169-230)

Doç. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu   (s. 231-248)

Yrd. Doç. Dr. Bahri ÖZTÜRK

Türk Ceza Kanununda Memuriyet Görevi   (s. 249-278)

Yrd. Doç. Dr. Timur DEMİRBAŞ

T.C.K.’nun 463. Maddesi Üzerine Bazı Düşünceler   (s. 279-306)

Doç. Dr. Doğan SOYASLAN

Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri   (s. 307-363)

Şehnaz BÜLBÜL

Yabancı İlamların Tanınması ve Tenfizi   (s. 365-438)

Doç. Dr. Şeref ERTAŞ

Anonim Ortaklıklarda Denetçiler   (s. 439-495)

Yrd. Doç. Dr. Hakan PEKCANITEZ

Kambiyo Senetlerinin Rehni   (s. 497-513)

Yrd. Doç. Dr. Huriye KUBİLAY

Devletler Özel Hukuku Atıf Teorisi   (s. 515-522)

Dr. Hüseyin Ali SADROLEŞRAFİ

Tanıma ve MK. M. 310/II Hükmü   (s. 523-592)

Arş. Gör. Nevzat KOÇ

Şekle Aykırılık ve Şekle Aykırılığı İleri Sürmenin Sınırı Olarak Hakkın Kötüye
Kullanılması Yasağı   (s. 593-641)

Arş. Gör. Demet ÇELİKBAŞ

Geçersiz Hukuki İşlemlerin Tahvili   (s. 643-681)

Arş. Gör. Ayşe (AKDEMİR) HAVUTÇU

Hacizden Doğan İstihkak Davaları   (s. 683-700)

Öğr. Gör. Av. Talih UYAR

Pay Senetleri İle Değiştirilebilir Tahviller   (s. 703-739)

Ercüment ERDEM


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast