Cilt 23, Sayı 1, 2021


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 23    Sayı: 1     Yıl: 2021

İÇİNDEKİLER

MAKALELER

Prof. Dr. Mustafa ALP

Avrupa Birliği’nin 2019/1937 Sayılı Birlik Hukukuna Aykırılıkları Bildirenlerin Korunması (Whistleblowing) Yönergesi Işığında İşçinin Hukuka Aykırılıkları İfşa Etmesi  (s. 1-37)

Prof. Dr. Metin İKİZLER

ABD Hukukunda Konutta Gerçekleşen Ölüm Hakkında Alıcının Aydınlatılması ve Psikolojik Açıdan Lekelenmiş Konut Kavramına İlişkin Bir Değerlendirme  (s. 39-67)

Prof. Dr. Hakan KARAKEHYA / Hande ÖZGER (LL.M)

Örgütlü Hapishane Sistemine Geçiş Sürecine İlişkin Tespitler  (s. 69-109)

Doç. Dr. Ali Gümrah TOKER

Lahey Çocuk Kaçırma Sözleşmesi Kapsamında Online İletişim Araçları İle Arabuluculuk Sürecinin İşletilmesi Mümkün Müdür?  (s. 111-162)

Dr. Öğr. Üyesi Bayram DOĞAN / Arş. Gör. Didem ERDOĞAN

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminde Cumhurbaşkanı Yardımcıları İle Bakanların Sorumlulukları Meselesi  (s. 163-191)

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERBEK ODABAŞI

Yargıtay Kararları Işığında Devletin Taşınmazın Tapu Kaydındaki Yüzölçümünün Yanlışlığından Doğan Sorumluluğu  (s. 193-232)

Dr. Öğr. Üyesi Abdülazim İBRAHİM

Modern Toplumda Hukuk Devleti: Siyasal Meşrulaştırma Aracı  (s. 233-256)

Dr. Öğr. Üyesi Nalan KAHVECİ

İnançlı İşlemlerde El ve İşbirliği İle Hareket Kavramı  (s. 257-294)

Dr. Öğr. Üyesi Burak PINAR

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Sonrası Limited Şirketlerdeki Kanunî Temsilci ve Ortaklar Arasındaki Sorumluluk İlişkisinde Ortaya Çıkan Sıra ve Rücû Sorunu  (s. 295-313)

Dr. Öğr. Üyesi Merve ÜREM ÇETİNEL

Die Gegenstände der Familienmediation Anlässlich der Scheidung im Türkischen Recht  (s. 315-338)

Arş. Gör. Dr. Raziye AKSU ÖZKAN

Anonim Şirkette Genel Kanuni Yedek Akçe Kavramına Bağlanan Hukuki Sonuçlar  (s. 339-381)

Arş. Gör. Dr. Eylem BAŞ

Türk Ceza Hukukunda Canavarca His  (s. 383-429)

Arş. Gör. Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU

Ölen Eşin Aile Konutuna İlişkin Ölüme Bağlı Tasarruflarının Sağ Kalan Eşin TMK m. 240 Uyarınca Aile Konutunun Özgülenmesi Talebine Etkisi  (s. 431-459)

Arş. Gör. Dr. Özgecan GÖK

Gümrük Hukuku’nda -Bir İdarî Başvuru Yolu Olarak- Geri Verme ve Kaldırma  (s. 461-515)

Arş. Gör. Dr. Yahya Berkol GÜLGEÇ

Axio-Systemic Validity: Positivism with Reason  (s. 517-569)

Arş. Gör. Dr. Caner TAŞATAN

Vasiyetname Lehine Yorum İlkesi ve Bu İlkenin Türk Medeni Kanunu’na Yansımaları  (s. 571-605)

Arş. Gör. Eşref Barış BÖREKÇİ

Oy Hakkının İnternetten Oy Kullanımı İle Dönüşümü  (s. 607-638)

Arş. Gör. Seher ÇAKAN / Dr. Öğr. Üyesi Orçun AVCI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Mükellef Hakları: Mülkiyet Hakkı ve Adil Yargılanma Hakkı  (s. 639-678)

Arş. Gör. E. Sıla HAFIZOĞLU

Haklı Nedenle Fesih Bakımından Suç ve Suçu Bildirme Yükümlülüğü  (s. 679-749)

Arş. Gör. Aslıhan NESLİ

Kira Hukukuna İlişkin Örnek Kararlar Işığında Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin Nizâmiye Mahkemeleri Uygulaması  (s. 751-792)

Arş. Gör. Nihal ÖZKARDEŞ

Multinational Enterprises and Selectivity Criterion in State Aid Cases  (s. 793-821)

 

ÇEVİRİ

Neil DUXBURY / Arş. Gör. Hüseyin DENGİZ (Çev.)

Kelsen’in Son Hamlesi (s. 823-838)

 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 23     Number: 1     Year: 2021

CONTENTS

ARTICLES

Prof. Dr. Mustafa ALP

In the Light of Directive (EU) 2019/1937 on the Protection of Persons Who Report Breaches of Union Law the Employee’s Disclosure of Illegalities  (p. 1-37)

Prof. Dr. Metin İKİZLER

Disclosure of a Death at the Residential Real Property to the Buyer in Usa Law and an Assessment on the Concept of Psychologically Stigmatized Property  (p. 39-67)

Prof. Dr. Hakan KARAKEHYA / Hande ÖZGER (LL.M)

Determinations on Transition Process to Organized Prison System  (p. 69-109)

Assoc. Prof. Dr. Ali Gümrah TOKER

Is it Possible to Operate the Mediation Process with Online Communication Tools under the Hague Chıld Abduction Convention?  (p. 111-162)

Assist. Prof. Dr. Bayram DOĞAN / Research Assist. Didem ERDOĞAN

The Issue of the Accountabilities of the Presidents and Ministers in the Presidential Government System  (p. 163-191)

Assist. Prof. Dr. Özge ERBEK ODABAŞI

The Liability of the State Due to Inaccurate Registration of Real Estate Acreage in the View of the Supreme Court Decisions  (p. 193-232)

Assist. Prof. Dr. Abdülazim İBRAHİM

State of Law in Modern Society: Tool of Political Legitimization  (p. 233-256)

Assist. Prof. Dr. Nalan KAHVECİ

The Concept of Cooperation in Action in Fiduciary Transaction  (p. 257-294)

Assist. Prof. Dr. Burak PINAR

The Order and Revocation Problems Arising in the Liability Relations between the Legal Representatives and Partners in Limited Companies After the State Council Precedents Assembly Decisions  (p. 295-313)

Assist. Prof. Dr. Merve ÜREM ÇETİNEL

Matters Appropriate for Family Mediation in the Divorce Process under Turkish Law  (p. 315-338)

Research Assist. Dr. Raziye AKSU ÖZKAN

Legal Consequences Related to the Concept of General Legal Reserve in a Joint Stock Company  (p. 339-381)

Research Assist. Dr. Eylem BAŞ

Monstrous Feeling in Turkish Criminal Law  (p. 383-429)

Research Assist. Dr. Şeyda DURSUN KARAAHMETOĞLU

The Impact of Testamentary Dısposition Made by the Deceased Spouse on the Claim of the Surviving Spouse Regarding the Grant of Matrimonial Home According to TCC art. 240  (p. 431-459)

Research Assist. Dr. Özgecan GÖK

Repayment and Remission of Duty-As an Administrative Remedy- in Customs Tax Law  (p. 461-515)

Research Assist. Dr. Yahya Berkol GÜLGEÇ

Axio-Systemic Validity: Positivism with Reason  (p. 517-569)

Research Assist. Dr. Caner TAŞATAN

The Principle of Favor Testament and its Reflections on Türkish Civil Code  (p. 571-605)

Research Assist. Eşref Barış BÖREKÇİ

The Transformation of Right to Vote Through Internet Voting  (p. 607-638)

Research Assist. Seher ÇAKAN / Dr. Öğr. Üyesi Orçun AVCI

Taxpayer Rights under the Case Law of the European Court of Human Rights: The Right to Property and the Right to a Fair Trial  (p. 639-678)

Research Assist. E. Sıla HAFIZOĞLU

Crime and Obligation to Report the Crime in the Context of Termination for Just Cause  (p. 679-749)

Research Assist. Aslıhan NESLİ

Implementation of Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye in Nizamiye Courts in the Light of Sample Decisions Regarding to Rental Law  (p. 751-792)

Research Assist. Nihal ÖZKARDEŞ

Multinational Enterprises and Selectivity Criterion in State Aid Cases  (p. 793-821)

 

TRANSLATION

Neil DUXBURY / Research Assist. Hüseyin DENGİZ (Translator)

Kelsen’s Endgame (p. 823-838)

 

D.E.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 23, Sayı 1, 2021 kapak-künye ve içindekiler için tıklayınız…


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast