Yönetim Kurulu


 

Fakülte yönetim kurulu, dekanın başkanlığında fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir Dr. Öğretim Üyesinden oluşur.

Fakülte yönetim kurulu dekanın çağrısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup görevleri;

  • Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,
  • Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,
  • Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,
  • Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,
  • Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,
  • Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU

Prof. Dr. Melda SUR

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Doç. Dr. Serkan AYAN

Doç. Dr. Koray DOĞAN

Dr. Öğr. Üyesi Münevver AKTAŞ

Raportör Fatma ÇETİN (Fakülte Sekreteri)