Prof. Dr. Ahmet TÜRK

02-09-2015

Prof. Dr. Ahmet TÜRK

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 01 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: ahmet.turk@deu.edu.tr Web Sayfası: http://kisi.deu.edu.tr/ahmet.turk

Akademik Özgeçmiş

1966 yılında Kütahya’nın Simav ilçesinde doğan Doç. Dr. Ahmet Türk, İlk ve orta öğrenimini Simav’da tamamladı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans öğrenimine başladı. Fakülteyi 19.6.1987 tarihinde bitirdikten sonra yaklaşık bir yıl serbest avukatlık yaptı. 1989 Eylülünde Gazi Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.

1990 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. “İcra Hukukunda Menfi Tespit Davası, Koşulları ve Yargılama Usulü” adlı yüksek lisans tezi 90/100 puanla (“pekiyi” derece ile) kabul edildi. Yüksek lisans öğrenimini bitirir bitirmez aynı üniversitenin aynı enstitüsünde doktora öğrenimine başladı. Doktora yeterlik sınavını “95/100” puanla (“pekiyi” derece ile) verdikten sonra, Almanya Federal Cumhuriyeti Akademik Değişim Servisi”nin (DAAD) verdiği araştırma bursunu kazanarak bir yıllığına Almanya’ya gitti. Köln Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalar yaptı. Almanya’da doktora öğrenimine kabul edilmesine rağmen, Türkiye’ye dönerek doktoramı tamamladı. “Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları” adlı doktora tezi “Pekiyi” derece ile kabul edildi.

1999-2000 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent unvanıyla görev yaptı.

Eylül 2000’den beri Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Ahmet Türk, 3 Mart 2008’de doçent unvanını almış,13.02.2009’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku Anabilim Dalı doçent kadrosuna, 14.03.2017 tarihinde de aynı Anabilim Dalının profesör kadrosuna atanmıştır.

2003 ve 2007 yıllarında Almanya Federal Cumhuriyeti Akademik Değişim Servisi”nin (DAAD) verdiği burslarla iki kez daha Almanya’da bilimsel araştırmalar yapan Ahmet Türk iyi derecede Almanca (ÜDS: 86,250) ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku, Deniz Ticareti Hukuku, Banka Hukuku (özellikle Banka İşlemleri Hukuku), Sermaye Piyasası Hukuku, Ticari sözleşmeler, Dış Ticaret Hukuku


Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Anonim Ortaklığın Kendi Paylarını Edinmesi, Adalet Yayınevi, Ankara 2016
 • Hukuki Yönden Banka Havalesi (Genel Olarak Havale, Banka Havaleleri, Gayrinakdi Banka Havaleleri, İnternet Ortamında Banka Havaleleri, Sınırötesi Banka Havaleleri), Yetkin Yayınları, Ankara 2007.
 • Maddi Hukuk ve İcra-iflâs Hukuku Yönleriyle Menfi Tespit Davası (Yargıtay Kararları Işığında, Özellikle Kambiyo Senedi Borçlusu Tarafından Açılan Menfi Tespit Davası, Kambiyo Senedi Borçlusunun Defileri, Kambiyo Senedinin Bedelsizliği ve Hükümsüzlüğü), Yetkin Yayınları, Ankara 2006.
 • Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları, Nobel Yayınları, Ankara 1999.
 • İsviçre Medeni Kanunu (ZGB), Alman Medeni Kanunu (BGB) ve Özellikle Alman Dernekler Kanunu (Vereinsg) Gözönünde Tutularak, Yeni Dernekler Hukuku Mevzuatımızın Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, (Demet Özdamar, Metin İkizler ve Senar Çağırgan ile birlikte), Seçkin Yayınları, Ankara 2008.
 • Yeni Dernekler Kanunu ve İlgili Mevzuat (Demet Özdamar, Şükran Ertürk, Metin İkizler, Senar Çağırgan ve Senem Değer’le birlikte), Kartal Yayınları, Ankara 2006.

B. Makaleler

 • “Sermaye Ortaklıklarında “Özkaynakların Yerini Tutan Ödünçler” Kurumuna İhtiyaç Olup Olmadığı Sorunu (Alman Hukukundaki Yasal Düzenleme ve İsviçre Hukuku Çerçevesinde Değerlendirme ve Yasal Düzenleme Önerisi)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXII, S. 2, Haziran 2016, s. 99-145.
 • “Anonim Ortaklıkta Borca Batıklık ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanunu İle Getirilen Yenilik ve Değişiklikler”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XXXII, S. 1, Mart 2016, s. 5-60.
 • “Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Değişiklik ve Yeniliklerle Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı Ve Hukuki Sonuçları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 17, S. 2, Nisan 2016, s. 63-112.
 • “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Geneli, Ticaret Şirketlerine İlişkin Genel Hükümler ve Anonim Ortaklığa İlişkin Hükümlerinden Bazıları Hakkında Düşünceler”, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan, Ankara 2010, s. 2163-2191).
 • “Kambiyo Senedi Borçlusu Tarafından Açılan Bedelsizliğe ve Hükümsüzlüğe Dayalı Menfi Tespit Davalarının Gösterdiği Özellikler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 7, Özel Sayı, Prof. Dr. İrfan Baştuğ’a Armağan, İzmir 2005, s. 307-381.
 • “Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 6, S. 1, 2004, s. 295-334.
 • “Anonim Ortaklıkta Gizli Yedek Akçeler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 2, 2002, s. 173-233.
 • “Limited Şirkette Ortaklık Payının Devri”, Yaklaşım Dergisi, Haziran 1999, s. 106-112.
 • “Hukuka Aykırı Olarak Bilânçoda Kârın Düşük Gösterilmesi Halinde Pay Sahiplerinin Hakları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. İhsan Tarakçıoğlu’na Armağan, C. II, S. 1-2, Haziran-Aralık 1998, Ankara 1999, s. 105-114.
 • “Anonim Ortaklığın Mali Durumunun İyileştirilmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 1, S. 1. Bahar 1999, s. 105-137.
 • “Banka Kredi Açma Sözleşmelerinden Doğan Kredi Alacaklarına Müteselsil Kefalete İlişkin Bazı Sorunlar”, İzmir Barosu Dergisi, Yıl. 66, Ocak 2001, S. 1, s. 19-39.
 • “Müdürlerin Temsil ve Yönetim Yetkileri Bakımından Hukuki Durumu ve Anonim Ortaklığa Ticari Mümessil Atanıp Atanamayacağı Sorunu” Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider), C. XX, S. 4, Aralık 2000, s. 75-95.
 • “Bilanço Açığını Gidermek Amacıyla Yapılan Esas Sermaye İndirimi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) C. XIX, S. 6, Aralık 1998, s. 143-174.
 • “Takip Konusu Alacağın Zamanaşımına Uğraması Nedeniyle Menfi Tespit Davası Açılması”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (Batider) C. XX, S. 1. 1999, s. 57-70.

C.  Sempozyum ve Seminerlerde Sunulan Tebliğler

 • “Anonim Ortaklıklarda Pay Sahiplerinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete Borçlanma Yasağı”, Prof.Dr.Saim Üstündağ Anısına Düzenlenen “Türk Hukukunda Güncel Gelişmeler” Sempozyumu. 21-22 Ekim 2017, Düzenleyen: Balıkesir Barosu. Balıkesir Barosu Konferans Salonu.
 • “Yeni TTK’ya göre, Sermaye Kaybı, Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi” Şirketler Hukukunda Yeni Gelişmeler Sempozyumu, 15.05.2015. Düzenleyen: İzmir Üniversitesi, İzmir SMMO, İzmir Barosu, İzmir Barosu Konferans Salonu.
 • “TTK Tasarısı’ndaki Anonim Ortaklıklara İlişkin Yenilikler”, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Son Gelişmeler Sempozyumu, 24.5.2008 – 25.5.2008, Düzenleyen: İzmir Barosu, İzmir Barosu Konferans Salonu.
 • “Mali Müşavirler Bakımından İflâsın Ertelenmesinde Önem Taşıyan Bazı Hususlar”, Bilirkişi Eğitim Semineri, Düzenleyen: İzmir SMMO, İzmir SMMO Konferans Salonu, İzmir, Haziran 2009;
 • “Mali Müşavirler Bakımından İflâsın Ertelenmesinde Önem Taşıyan Bazı Hususlar”, Bilirkişi Eğitim Semineri, Düzenleyen: Aydın SMMO, Yer: Anemon Otel Konferans Salonu, Aydın, Mart 2009.
 • “Ticaret Hukuku Açısından Dernekler”, İzmir 1. Dernekler ve Vakıflar Hukuku Sempozyumu, Düzenleyen: Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER), İzmir Barosu, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İzmir İl Dernekler Müdürlüğü, Yer: Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Konferans Salonu, 2 Temmuz 2007.
 • “Dış Ticarette Teslim Şekilleri ve Dış Ticarette Banka Teminat Mektupları”, “İhracat Sözleşmelerinin Hazırlanması, Uygulanması ve Sorunların Çözüm Yolları Semineri” İzmir, Denizli, Aydın 2005.

D. Çeviriler

 •  “Yayın Yoluyla Haksız Rekabet, İsviç­re Federal Mahkemesinin 8 Ocak 1998 Tarihli Kararı” Banka ve Ticaret Hukuku Der­gisi (Batider), C. XX, S. 4, Aralık 2000, s. 237-241.

E. Konferanslar

 • “Tescilli Markanın Sağladığı Korumanın Kapsamı ve Markaya Tecavüz Nedeniyle Açılan Tazminat Davaları”, Marka Hakları ve Haksız Rekabet Davaları Konferansı, 15.04.2016. Düzenleyen: İzmir Barosu, İzmir Barosu Konferans Salonu.
 • “İflâsın Ertelenmesi”, (konferans), Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) “Biz Bize” Toplantısı’ ESİAD Konferans Salonu, Şubat 2009.

F. Paneller

 • “Derneklerin Faaliyetleri ve Sorunları Paneli”, 06.04.2010; Yeri: Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2. Amfi; Düzenleyen: Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi, Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER).
 • “6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Yenlikler Paneli”, 20 Haziran 2012, Yeri: İzmir Adliyesi Sosyal Tesisler Konferans Salonu, Düzenleyen: İzmir Barosu.
 • “Ticaret Kanunundaki Değişiklikler Paneli” 28 Haziran 2012, Yeri: Saray Düğün Salonu, Ödemiş-İzmir, Düzenleyen: Ödemiş Ticaret Odası.
 • “Ticaret Kanunundaki Değişiklikler Paneli” Temmuz 2012, Yeri: Samsun Bölge İdare Mahkemesi Konferans Salonu, Samsun, Düzenleyen: Samsun Barosu
 • “Ticaret Kanunundaki Değişiklikler Paneli” 11.07.2012, Yeri: Kemalpaşa Ticaret Odası Toplantı Salonu, Kemalpaşa-İzmir, Düzenleyen: Kemalpaşa Ticaret Odası.
 • “Ticaret Kanunundaki Değişiklikler Paneli” Temmuz 2012, Yeri: Torbalı Ticaret Odası Konferans Salonu, Torbalı-İzmir, Düzenleyen: Torbalı Ticaret Odası.
 • “Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Hakları Sempozyumu”, 24 Kasım 2009; Bornova Yeni Nikah Salonu (Bornova Büyükpark içi). Bornova Belediyesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER), Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER), İzmir Barosu ve Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyumda panelistlik.
 • “İzmir Kadın-Erkek Eşitliğine Hukuksal Bir Yaklaşım Sempozyumu”, Sempozyum kapsamında yer alan panel, 8 Aralık 2007, Yeri: Dokuz Eylül Sürekli Araştırma Merkezi -DESEM’de- Bordo Salon, Düzenleyen: Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER), Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EKAM), İzmir Barosu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER), Türkiye Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu, İzmir Bosna-Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği ve Dokuz Eylül Üniversitesi Aile Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (ALAUM).

G. Eğitim Programları

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku Eğitim Programı: 11 Haziran-15 Haziran 2012 Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitimciler: Prof. Dr. Oruç Hami Şener, Doç. Dr. Ahmet Türk, Doç. Dr. Sevilay Uzunallı, Yard. Doç. Dr. Y. Can Göksoy.
 • “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Getirdiği Yenilikler Hakkında Seminer”, Düzenleyen: Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  (DESEM), 2005).
 • Açış Konuşmacısı Olarak Görev Alma: 16 Nisan 2008’de, İzmir Adliyesi Konferans Salonunda (Salhane/Bornova); Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği(DEHADER), İzmir Barosu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER)’nin katkılarıyla gerçekleştirilen, “Geçmişten Günümüze Vakıflar Paneli”nde, açış konuşmacısı.

H. Diğer

 • Açış Konuşmacısı Olarak Görev Alma: 3 Haziran 2008’de, Ege İhracatçılar Birlikleri Konferans Salonunda (Alsancak/İzmir); Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER) ile Ege İhracatçı Birlikleri’nin katkılarıyla gerçekleşen “Sosyal Güvenlik Reformu (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi)” isimli Sempozyumda, açış konuşmacısı.
 • Açış Konuşmacısı Olarak Görev Alma: 16 Nisan 2008’de, İzmir Adliyesi Konferans Salonunda (Salhane/Bornova); Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları, Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (DEHADER), İzmir Barosu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER)’nin katkılarıyla gerçekleştirilen, “Geçmişten Günümüze Vakıflar Paneli”nde, açış konuşmacısı.

Şimdiye Kadar Verdiği Dersler

 A.  Lisans Dersleri

 • Ticaret Hukuku I (Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku)
 • Bankalar ve Bankacılık Hukuku
 • Deniz Ticareti Hukuku
 • Kıymetli Evrak ve Sigorta Hukuku
 • Kooperatif Hukuku
 • Avrupa Birliği Hukuku

B.  Lisans Üstü (Yüksek Lisans – Doktora)

 • Anonim Ortaklıkta Pay Sahibinin Hakları (Doktora)
 • Anonim Ortaklıkta Esas Sözleşme Değişiklikleri (Doktora)
 • Banka İşlemleri Hukuku (Yüksek Lisans)
 • Anonim Ortaklığın Hesapları (Yüksek Lisans)

Yurtdışı Araştırmaları

 • 1996-1997: Universität zu Köln – Institut für Arbeits- und Handelsrecht (Köln Üniversitesi İş ve Ticaret Hukuku Enstitüsü). Danışman: Prof. Dr. Herbert Wiedemann
 • 18.07.2003 – 18.09.2003: Albert Ludwigs Universität Freiburg, Instıtut für Wırtschaftsrecht, Arbeıtsrecht und Sozıalversıcherungsrecht, Abt. 1: Handels- und Wirtschaftsrecht (Freiburg Albert Lduwig Üniversitesi, Ekonomi, İş ve Sosyal Sigorta Hukuku Enstitüsü, Bölüm 1, Ticaret ve Ekonomi Hukuku), Danışman: Prof. Dr. Uwe Blaurock
 • 25.07.2007 – 25.09.2007: Albert Ludwigs Universität Freiburg, Instıtut für Wırtschaftsrecht, Arbeıtsrecht und Sozıalrecht, Abt. 1: Handels- und Wirtschaftsrecht. (Freiburg Albert Lduwig Üniversitesi, Ekonomi, İş ve Sosyal Hukuk Enstitüsü, Bölüm 1, Ticaret ve Ekonomi Hukuku), nışman: Prof. Dr. Uwe Blaurock.

İdari Görevler

 • D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı (20.04.2017 – halen).
 • Fakülte Kurulu Üyeliği (halen)
 • Dokuz Eylül Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Yönetim Kurulu Üyeliği (11.09.2017 – halen).

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast