Doç. Dr. Ali Gümrah TOKER

02-09-2015

Doç. Dr. Ali Gümrah TOKER

Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 77 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: gumrah.toker@deu.edu.tr Web Sayfası: http://kisi.deu.edu.tr/gumrah.toker/ Öğrencilerle Görüşme Yeri ve Saatleri: 3. Kat A1-313 Nolu Oda Pazartesi, 13:00 – 15:00

Akademik Özgeçmiş

2002’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ali Gümrah TOKER, 2002 yılı Ekim ayından itibaren aynı Fakülte’de Uluslararası Özel Hukuk Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. TOKER, 2002 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini “11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı” adlı yüksek lisans teziyle 2004 yılında tamamladı. 2004 yılında doktora eğitimine başladı. 01.10.2007 – 31.07.2008 tarihleri arasında Almanya’nın Giessen kentindeki Justus-Liebig Üniversitesi’nde doktora tezi ile ilgili bilimsel araştırma yapmak üzere Almanya’da bulundu. TOKER, “Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe” konulu doktora tezini, 2011 yılında oybirliği ile savunarak doktor unvanını almaya hak kazandı. TOKER, 2020 yılında doçent ünvanı aldı.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları Uluslararası Özel Hukuk, Vatandaşlık Hukuku ve Yabancılar Hukukudur. TOKER, bu alanlar dışında Borçlar Hukuku ve Medenî Usul Hukuku ile de yakından ilgilenmektedir.

Başlıca Çalışmaları

A. Tezler

 • 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı, İzmir 2004 (Yüksek Lisans Tezi).
 • Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe, İzmir 2011 (Doktora Tezi).

B. Kitaplar

 • 11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005.
 • Milletlerarası Özel Hukuk -Ders Notları- (Doç. Dr. Hacı Can ile birlikte), Adalet Yayınevi, Ankara 2015.
 • Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe, Adalet Yayınevi, Ankara 2015.
 • Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, (Prof. Dr. Hacı Can ile birlikte), Adalet Yayınevi, Ankara 2016 (Mevzuat Derlemesi).
 • Milletlerarası Özel Hukuk -Ders Kitabı- (Prof. Dr. Hacı Can ile birlikte), 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.
 • Türkiye’nin Taraf Olduğu Milletlerarası Özel Hukuku İle İlgili Bazı Çok Taraflı Uluslararası Sözleşmeler (Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Cemal Ruhi ile birlikte), Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • Milletlerarası Usul Hukuku -Ders Kitabı- (Prof. Dr. Hacı Can ile birlikte), Adalet Yayınevi, Ankara 2017.
 • Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı, (Prof. Dr. Hacı Can ile birlikte), 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018 (Mevzuat Derlemesi).
 • Milletlerarası Özel Hukuk (Prof. Dr. Hacı Can ile birlikte), 3. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2018.
 • Gerekçeli, Açıklamalı, İçtihatlı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Cemal Ruhi ile birlikte), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2019.
 • Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi Kapsamında Çocuğun Mutad Meskeni Kavramı, Adalet Yayınevi, Ankara 2020.
 • Tahkim Yargılaması Birinci Bölüm, Tahkim Okulu Paneller Serisi Cilt-2 (Edit. Prof. Dr. Mustafa Erkan/Dr. Öğr. Üyesi Candan Yasan Tepetaş), On İki Levha, İstanbul 2021, “Milletlerarası Tahkim Yargılamasında Tebligat”, s.173-190.
 • Yasal Mal Rejimi (Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi) ve Tasfiyesi (Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR/Dr. Öğr. Ü. Ferhat KAYIŞ/Arş. Gör. Dr. Burcu YAĞCIOĞLU/Arş. Gör. Aliye AKGÜN TOKER ile Birlikte), Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 7. Baskı, Seçkin, Ankara 2022, “Yabancılık Unsuru Taşıyan Mal Rejimi Uyuşmazlıklarına Uygulanacak Hukuk”, s. 149-163.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Yabancı Unsurlu Teminat Mektubu Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Burhan Ceyhan’a Armağan, Cilt 12, Özel S., Y. 2010, s.991-1052 (Basım Yılı 2012-Ulusal Hakemli).
 • 15 Kasım 1965 Tarihli “Hukukî veya Ticarî Konularda Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi” Uyarınca Tebligat Yapılması, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi 2011, C. 13, S. 2, s. 107-152 (Basım Yılı 2013-Ulusal Hakemli).
 • “Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlâli”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni,Yıl: 33, S. 1, 2013, s. 213-250 (Basım Yılı 2014-Ulusal Hakemli).
 • “5718 Sayılı Möhuk’ta Düzenlenen Tüketicinin Korunmasına Yönelik Hükümler”, İzmir Barosu Dergisi, Y. 81, Eylül 2016, S. 3, s. 11-75 (Basım Yılı 2017-Ulusal Hakemli).
 • Lahey Çocuk Kaçırma Sözleşmesi Kapsamında Online İletişim Araçları İle Arabuluculuk Sürecinin İşletilmesi Mümkün Müdür? DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi 2021, C. 23, S. 1, s. 111-162 (Basım Yılı 2021-Ulusal Hakemli).
 • Forum Non Conveniens Doktrininin Türk Hukukunda Lahey Çocuk Koruma Sözleşmesi Kapsamında Uygulanması, DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi 2022, C. 24, S.1, s. 79-122 (Basım Yılı 2022-Ulusal Hakemli).
 • 5718 Sayılı MÖHUK Çerçevesinde Telif Hakkına İlişkin Sözleşmenin Esasına Uygulanacak Hukuk, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, C.8, S.1, s. 51-73 (Basım Yılı 2022-Ulusal Hakemli).

II. Tebliğler

a. Ulusal

 • “Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Tüketicinin Korunması”, 03.04.2015, Tüketici Hukuku Sempozyumu, DEÜ Sürekli Eğitim Merkezi, İzmir, Sözlü Sunum.
 • “CISG’da Sözleşmenin Esaslı İhlali (CISG m. 25)”, 16.04.2015-17.04.2015, Milletlerarası Satım Hukuku Sempozyumu, Melikşah Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kayseri. Tam metin: Milletlerarası Mal Satım Hukuku –CISG- (Edit. Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR), “CISG’te Sözleşmenin Esaslı İhlali (CISG m. 25): Esaslı İhlalin TBK’DA Yer Alan Sözleşmeye Aykırılık Türleri İle Karşılaştırılması, s. 127-202”, Adalet Yayınevi, Ankara 2016.
 • “Milletlerarası Özel Hukuk: Evlenme, Boşanma”, Uluslararası Koruma Kapsamında Türkiye’de Bulunan Yabancılara Uygulanacak Özel Hukuk Hükümlerine İlişkin Hâkimlerle Çalıştay, 25.04.2018-26.04.2018, İzmir, Sözlü Sunum.
 • “Milletlerarası Aile Hukukunda Nafaka Taleplerine Uygulanacak Hukuka İlişkin Sorunlar”, Aile Hukuku Sempozyumu, 27.04.2018-28.04.2018, İzmir, Özet Bildiri-Bildiri Kitabı (Basım Yılı 2018, s. 92-94.
 • “Tahkim Yargılamasında Tebligat”, Panel Serisi 13: Tahkim Okulu, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı ve İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), 29.01.2020, Göztepe, İstanbul, Sözlü Sunum.

b. Uluslararası

 • “Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin Değerlendirilmesi”, International Conference on Gender And Migration Critical Issues and Policy Implications, Menemen, Mayıs 2016, Özet Bildiri-Bildiri Kitabı (Basım Yılı 2016), s. 37-39.
 • “Uluslararası Çocuk Kaçırmaya Dair Lahey Sözleşmesi’nin Türk Hukukuna Etkileri”, 1. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi, Yeni Yaklaşımlar-Kökler, IMACFAC2016, 2-4 Haziran 2016, Özdere, İzmir, Tam bildiri-Bildiri Kitabı (Basım Yılı 2016), s. 152-174.
 • “Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri”, Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, 15.11.2019-16.11.2019, Özet Bildiri-Bildiri Kitabı (Basım Yılı 2020), s. 80-82.
 • “Yabancı Gerçek Kişilerin Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri”, Uluslararası Eşya Hukuku Sempozyumu, 15.11.2019-16.11.2019, Makaleler-Tebliğler (Edt: Dr. Öğr. Üyesi Serdar, İlknur ve Dr. Öğr. Üyesi Fırat Şimşek, Ayşe), Yetkin (Basım Yılı 2020), s. 279-294.
 • “5718 Sayılı MÖHUK Çerçevesinde Telif Hakkına İlişkin Sözleşmenin Esasına Uygulanacak Hukuk” IV. Fikrî Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu “Bilgi Toplumunda Telif Hakları”, 26.10.2021, Çevrimiçi.

III. Seminer

 • “Uluslararası Çocuk Kaçırma ve Kaçırılan Çocukların İadesi”, Moderatör: Doç. Dr. Lale Burcu Önüt, Düzenleyen: Hukuk Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu, DEKAUM, ve DEHAMER, 14.04.2022.

IV. İdari Görevler

 • DEÜ Hukuk Araştırmaları Merkezi (DEHAMER) Müdür Yardımcısı (11.9.2017)
 • DEÜ Hukuk Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast