Yıl 2, Sayı 2, 1981


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Yıl: 2   (1981)   Sayı: 2

İ Ç İ N D E K İ L E R

Prof. Muhiddin ALAM   (s. VIII-XI)

Prof. Şükrü POSTACIOĞLU 

Roma Hukuku ve Bugünkü Hukuk   (s. XIII-XIX)

Prof. Dr. Kudret AYİTER

 

I- İnceleme Yazıları:

Yeni bir “Eski Eserler Kanunu” metni önerisi ve gerekçesi   (s. 3-59)

Prof. Dr. Bilge UMAR

Atatürk Döneminde “Hukuk Devleti”   (s. 60-72)

Prof. Dr. Özkan TİKVEŞ

Bağımsızlığımızı Sağlayan Kanunlar ve Bugün   (s. 73-100)

Doç. Dr. Şeref ERTAŞ

İşletme Rizikosu Teorisi ve Türk İş Hukuku   (s. 101-126)

Dr. Polat SOYER

Türk Medeni Hukukunda ve Roma Hukukunda Hükümsüzlük (=Butlan)   (s. 127-172)

Arş. Gör. Nevzat KOÇ 

İmar Hukukunda Yapı İzni   (s. 173-204)

Arş. Gör. Ersin ŞEKERCİ 

Borçlunun Üçüncü Kişilerdeki Kıymetli Evraka Bağlanmamış Olan Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi   (s. 205-227)

Av. Talih UYAR

 

II- Çeviriler:

Alman ve Türk Ceza Hukuklarında Özgürlüğü Bağlayıcı Cezanın Yeri   (s. 231-244)

Prof. Dr. Turhan Tufan YÜCE /

Sorumluluk Hukukunun Temel İlkeleri   (s. 245-259)

Doç. Dr. Şeref ERTAŞ 

Polonya Aile Hukukunun Tarihi ve Bugünü   (s. 260-270)

Arş. Gör. Ahmet ÇALIK 

 

III- Tanıtma değerlendirme ve Mahkeme Kararları İncelenmesi:

Kira Parasının Tesbiti İçin Kıstaslar   (s. 273-287)

Doç. Dr. Şeref ERTAŞ 

Konşimentoya Dair Bazı Kuralların
Birleştirilmesi Hakkında Uluslararası Bürüksel Konvansiyonunun
Uygulanması ile İlgili Yabancı Mahkeme Kararları   (s. 289-301)

Arş. Gör. Ahmet ÇALIK


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast