Cilt 12, Özel Sayı, 2010


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / Dokuz Eylül University

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ / Faculty of Law Review

Prof. Dr. Burhan CEYHAN’a Armağan

Cilt/Volume: 12      Özel Sayı/Special Edition      2010

İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

 

SUNUŞ/Preface Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ   (s. V)

Prof. Dr. Burhan CEYHAN’ın Yaşam Öyküsü   (s. XVII)

Prof. Dr. Burhan CEYHAN’ın Bilimsel Araştırma ve Yayınları   (s. XIX)

ANI YAZILARI

 

Dr. Ayhan CEYHAN   (s. XXIII)

Müge Ceyhan TANDOĞAN   (s. XXV)

Canım Babam

My Dear Father

Mine CEYHAN SARAÇOĞLU   (s. XXXI)

Babam Burhan CEYHAN

My Father Burhan Ceyhan

Öğr. Gör. Sabahattin ERİŞİR   (s. XXXIII)

Merhum Prof. Dr. Burhan Ceyhan Hocamızı Anarken

In Memory of Prof. Dr. Burhan Ceyhan

Ekrem KAYI   (s. XXXV)

Burhan Ceyhan ile Son Konuşmamız Üzerine

About Our Last Talk with Burhan Ceyhan

 

CİLT I

MALİ HUKUK

 

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ   (s. 3-26)

Türk Vergi Ceza Hukuku Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation of Turkish Law on Tax Crimes

Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN   (s. 27-55)

Türk Vergi Hukukunda Belge Düzeni ve İspat: “Eleştiriler ve Öneriler”

Order of Documents and Proof in Turkish Tax Law: “Criticisms and Suggestions”

Yrd. Doç. Dr. Onur EROĞLU   (s. 57-89)

Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinden Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Kamu Maliyesi

Public Finance from the Last Years of the Ottoman Empire to the First Years of the Turkish Republic

Yrd. Doç. Dr. Burak PINAR   (s. 91-121)

Kamu Mali Yönetiminde Tüzel Kişilik Sorunu

Question of Legal Personality in Public Financial Administration

Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEKBAŞ   (s. 123-191)

Vergi Kanunlarının Tabi Olduğu Anayasal İlkeler

Constitutional Principles Regarding Tax Law

Arş. Gör. Dr. Elif CENKERİ   (s. 193-206)

Uluslararası Düzeyde Yasa Çakışmaları

Conflict of Laws at International Level

Dr. Adil NAS   (s. 207-229)

Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının Hukukî Sonuçları

Times of Payment in Tax Law and Legal Consequences of Noncompliance

Öğr. Gör. Sabahattin ERİŞİR   (s. 231-255)

Damga Vergisi Kanunundaki İstisna (ve Muafiyet) Hükümleri ve Uygulamaya İlişkin Değerlendirmeler

Exemptions and Exceptions in Stamp Act and Evaluation of the Practice

Arş. Gör. Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT   (s. 257-312)

Vergi Yargılaması Hukuku’nun Anayasal Temelleri

Constitutional Foundations of Tax Procedure Law

Arş. Gör. Pınar ÇİFTÇİ   (s. 313-379)

Menfaat Dengesi Çerçevesinde Genel İcra Hukuku ile Kamu İcra Hukukunun Karşılaştırılması

Comparison of the General Enforcement Law and Public Enforcement Law in the Scope of Balance of Interests

Arş. Gör. Özgecan GÖK   (s. 381-433)

Kamu İcra Hukuku’nda Ödeme Emrine Karşı Dava Açma Süresi ve Anayasaya Uygunluğu: Bir Anayasa Mahkemesi Kararının Düşündürdükleri

Constitutionality of the Tender Period Against the Payment Order in Public Enforcement Law: Thoughts on a Decision of the Turkish Constitutional Court

Arş. Gör. Yıldırım TAYLAR   (s. 435-467)

Vergi Teorisi Açısından Özel Tüketim Vergileri ve Türk Özel Tüketim Vergisi Uygulaması

Excise Taxes from the Aspect of Tax Theory and Turkish Practice of Excise taxes

Hasan Zeki SÜZEN / Ekrem KAYI   (s. 469-476)

Enflasyon Düzeltmesinden Kalan Bilanço Kalemleri

Balance Items Left from Inflation Correction

Av. Tahsin TORUNOĞLU   (s. 477-544)

Vergi Ziyaı Kabahati

Misdeamanour of Loss of Tax Revenue

 

CİLT II

ÖZEL HUKUK

 

Prof. Dr. Fevzi DEMİR   (s. 547-577)

Çalışma Hayatında Çocukların Korunması

Protection of Children in Labour Relations

Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU   (s. 579-605)

Haksız Fiil Sorumluluğunda Zamanaşımı Sürelerinin Başlangıcı

Beginninig of the Lapse of Time in Tort Liability

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU   (s. 607-633)

Kanuni Süresinde Ücreti Ödenmeyen İşçinin İş Görmekten Kaçınabilme Hakkı (İmkanı)

Possibility/Right of the Employee,who is not Paid within the Legal Period to Refrain from Working

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ   (s. 635-655)

İstanbul Tahkim Merkezi Kanun Taslağı

Draft Law on Istanbul Arbitration Center

Doç. Dr. Hasan PETEK   (s. 657-716)

Sportif Faaliyetlere İlişkin Seyirci Sözleşmesi

Audience Contracts in Sports Activities

Yrd. Doç. Dr. Serkan AYAN   (s. 717-793)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1530. Maddesi Gereğince Borçlunun Temerrüdü

The Default of the Debtor According to the Art. 1530 of the Turkish Commercial Code No. 6102

Yrd. Doç. Dr. Ertan DEMİRKAPI   (s. 795-872)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Ticari Temsilciye İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi

Evaluation of the Provisions on Commercial Agents in the Turkish Code of Obligations No. 6098

Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR   (s. 873-894)

Borçlar Kanunu m. 83 f. III ve Türk Borçlar Kanunu m. 99 f. III’e Göre Gerçek Olmayan Yabancı Para Alacağının Aynen veya Türk Lirası Üzerinden Tahsili

Collection of Virtual Foreign Currency Debts in Kind or as Turkish Lira According to Code of Obligations Art. 89/III and the Turkish Code of Obligations Art. 99/III

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Can GÖKSOY   (s. 895-943)

6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’na Göre Acentenin Sözleşme Sonrası Rekabet Yasağı Anlaşması

The Agent’s Post-Contractual Non-Competition Agreement According to the New Turkish Commercial Code No. 6102

Yrd. Doç. Dr. Tuba KUTOĞLU   (s. 945-984)

Türk Mevzuatında ve İçtihatlarında Babalık Hükmü

Verdict on Fatherhood under Turkish Legislation and Court Decisions

Yrd. Doç. Dr. Nedim MERİÇ (Çev.)   (s. 985-990)

Alman Yüksek Mahkemesi VII ZB 17/10 Karar (Karar Çevirisi)

Translation of the Decision VII ZB 17/10 of the German Supreme Court

Dr. Ali GÜMRAH TOKER   (s. 991-1052)

Yabancı Unsurlu Teminat Mektubu Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk

Applicable Law to Letter of Guarantee Contracts with a Foreign Element

Arş. Gör. Pakize Ezgi AKBULUT   (s. 1053-1072)

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Göre Aile Hukukuna İlişkin İhtilaflarda Türk Mahkemelerinin Yetkisi ile Bu Kuralların 5718 Sayılı MÖHUK’a Etkisi

Jurisdiction of Turkish Courts on Disputes Related to Family Law According to the Civil Procedure
Code No. 6100 and Effect of These Rules on the Code on International Private Law No. 5718

Arş. Gör. Uğur BULUT   (s. 1073-1103)

Borçlunun Hâline Münasip Evi Üzerinde İpotek Tesisi ve Haczedilmezlikten Feragat

Placing Mortgage on Debtor’s House which is Suitable for his Financial Situation and Waiver of Non-attachableness

Arş. Gör. Ali CENGİZ   (s. 1105-1157)

Avrupa Birliği ve Türkiye’de Slot (Sıra/Zaman) Tahsisi Uygulaması ve Hukuki Değerlendirme

Slot Allocation Process In The European Union and Turkey, and it’s Legal Evaluation

Av. Talih UYAR   (s. 1159-1181)

İptal Davasının Sonuçları (İİK. Mad. 283)

Consequences of the Action for Annulment

 

KAMU HUKUKU

 

Prof. Dr. Mahmut T. BİRSEL   (s. 1185-1203)

Osmanlı İmparatorluğu’nun Anayasal Yapısı ve Yeni Anayasa İçin Öneriler

Constitutional Structure of the Ottoman Empire and Suggestions for a New Constituton

Yrd. Doç. Dr. Yıldıray SAK   (s. 1205-1230)

Milletlerarası Örgütlerin Milletlerarası Hukuk Kişiliği Meselesi ve Avrupa Birliği’nin Milletlerarası Hukuk Kişiliği

Question of Subject of Internatioanl Law Character of International Organizations and Subject of International Law Character of EU

Yrd. Doç. Dr. Seçkin YAVUZDOĞAN   (s. 1231-1256)

İngiltere’de Bağımsız Kolluk Şikayet Sistemi ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Independent Police Complaints Commission in the United Kingdom and Its Applicability in Turkey

Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ   (s. 1257-1301)

Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Denize Çıkışlarına İlişkin Bazı Uç Öneri ve Projelerin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

Evaluation of Some Radical Suggestions and Projects on Landlocked State’s Right to Access to the Sea within the Scope of International Law

Arş. Gör. Dr. Özlem ÇELİK   (s. 1303-1362)

Türk Anayasa Hukukunda Siyasi Partilerin Gelir ve Giderlerinin Mali Denetimi

The Audit of Income And Expenditure of Political Parties In Turkish Constitutional Law

Dr. Yavuz ERDOĞAN   (s. 1363-1433)

Bilişim Sistemine Girme ve Kalma Suçu

Crime of Accessing and Staying in an Information System

Dr. Didem ÖZALPAT (Çev.)   (s. 1435-1441)

Ortadoğu’da İnsan Hakları

Human Rights in the Middle East

Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK   (s. 1443-1485)

Türk Ceza Kanunu’nda İşkence Suçu

Torture Crime Under Turkish Criminal Code

Arş. Gör. Müge VATANSEVER   (s. 1487-1530)

Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi

Historical Evolution of the Cyprus Problem

Arş. Gör. Dilara YÜZER   (s. 1531-1549)

İngiliz Hukukunda Performansa Dayalı Ücret Sistemi

Performance Based Wage System in British Law

Dilara YAMAN   (s. 1551-1567)

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Düzenlenen Bir Eserden Kaynak Göstermeksizin İktibasta Bulunma Suçu (m. 71/1-III)

Crime of Plagiarism According to the Law on Intellectual and Artistic Works (Art. 71/1-III)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast