Cilt 23, Sayı 2, 2021


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 23    Sayı: 2     Yıl: 2021

İÇİNDEKİLER

 

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT / Arş. Gör. Dr. Günhan GÖNÜL KOŞAR

Motorlu Aracın İşletilmesinden Doğan Hukuki Sorumlulukta “Kusur”un Önemi ve Sorumluluğa Etkisi  (s. 839-872)

Doç. Dr. Mutlu KAĞITCIOĞLU

Kamu Tüzel Kişisi Kurma İhtiyacını Sorgulamak: Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Üzerinden Bir Değerlendirme  (s. 873-904)

Doç. Dr. Sevtap METİN

Osmanlı Devleti’nden Lozan’a Karantina Teşkilatlanması: Yeni Bir Kapitülasyon Muydu?  (s. 905-957)

Dr. Öğr. Üyesi Hakan BİLGEÇ

Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılmasına İlişkin Anayasal İlkeler Işığında Zorunlu Sigortaların Belirlenmesi Usulünün Değerlendirilmesi  (s. 959-1000)

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERBEK ODABAŞI

Yargıtay Kararları Işığında Yasal Önalım Hakkının Tapuda Düşük Gösterilen Bedel Üzerinden Kullanılması  (s. 1001-1056)

Dr. Öğr. Üyesi Altan Fahri GÜLERCİ

Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Gümrüksüz Satış Mağazaları  (s. 1057-1100)

Dr. Öğr. Üyesi O. Vahdet İŞSEVENLER

İletişim Süreci ve Ortak Anlam Ortamı Olarak Hukuk  (s. 1101-1118)

Dr. Öğr. Üyesi Dilşah Buşra KARTAL

İsviçre Hukukundaki Güncel Gelişmeler Işığında Bakiye Üzerinde Artmirasçı Atama  (s. 1119-1141)

Dr. Ziya KOÇ

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Suçlarında Kişisel Kullanım Amacının Belirlenmesi (TCK m. 188/3-TCK m. 191)  (s. 1143-1191)

Dr. Hüsnü TURANLI

İngiliz Anonim Şirketler Hukukunda Yöneticilerin Yükümlülükleri  (s. 1193-1217)

Dr. Öğr. Üyesi Hilal ÜNAL KAYA

Konkordato Mühlet Sürelerinde Teminat Mektuplarının Paraya Çevrilmesi Meselesi  (s. 1219-1243)

Arş. Gör. Dr. Özge ARPACI

Sağlık Bakanlığı Tarafından Kabul Edilen Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları ve Bunların Hukuka Uygunluğunun Değerlendirilmesi  (s. 1245-1307)

Arş. Gör. Dr. Mehpare ÇAPTUĞ

Covid-19 Salgınının Kamu Hizmetlerinin Dijitalleşmesi Sürecine Etkisi ve Sonuçları  (s. 1309-1327)

Arş. Gör. Dr. Cansu KOÇ BAŞAR

Antik Yunan’da Cinsiyet Rolleri  (s. 1329-1361)

Arş. Gör. Dr. Sezin ÖZTOPRAK

Yargı Kararları Işığında İdari Yargılama Usulünde Tanık  (s. 1363-1404)

Arş. Gör. Dr. Onur Can SAATCIOĞLU

Singapur Milletlerarası Ticaret Mahkemesi (SICC)  (s. 1405-1442)

Arş. Gör. Özge ÇELİKTAŞ TÜRKBAY

Kültürel Mirasın Korunmasının İnsan Hakları Hukuku İle İlişkisi ve Kültürel Miras Hakkı  (s. 1443-1481)

Arş. Gör. Muradiye ÇEVİKÇELİK

Anıt Ağaçların Hukuki Rejimi  (s. 1483-1509)

Arş. Gör. Abdurrahman KAYIKLIK

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun “Ticari İşlem” Kıstası ve Taraf Bakımından Uygulama Alanı  (s. 1511-1542)

Arş. Gör. Seda Yağmur SÜMER

Ceza Yargılamasının Geleceği: Robot Hakim  (s. 1543-1591)

Arş. Gör. Burak TAŞ

Etkin Otorite Yokluğunda Terör Zanlılarını Yargılama Yetkisi: Suriye Örneği  (s. 1593-1633)

Uğur ORHAN

Manipülasyon (Piyasa Dolandırıcılığı) Suçu  (s. 1635-1673)

 

KARAR İNCELEMESİ

Arş. Gör. Ercan UZUN

Hasılata Bağlı İşlerde Sözleşmesel İlişki ve Fazla Çalışma Olgusu
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 02.03.2021 Tarihli Kararının İncelenmesi  (s. 1675-1717)

 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 23     Number: 2     Year: 2021

CONTENTS

 

RESEARCH ARTICLES

Assoc. Prof. Dr. Ferhat CANBOLAT / Research Assist. Dr. Günhan GÖNÜL KOŞAR

The Importance and Effect of “Fault” in Civil Liability Arising from the Operation of the Motor Vehicle  (p. 839-872)

Assoc. Prof. Dr. Mutlu KAĞITCIOĞLU

Questioning the Need to Establish Public Legal Entity: An Evaluation by the Insurance and Private Pension Regulation and Supervision Agency  (p. 873-904)

Assoc. Prof. Dr. Sevtap METİN

Quarantine Organization from the Ottoman Empire to Lausanne: Was it a New Capitulation?  (p.  905-957)

Assist. Prof. Dr. Hakan BİLGEÇ

Evaluation of the Procedure for Determining Compulsory Insurance within the Scope of Constitutional Principles Relating to Limitation of Freedom of Contract  (p. 959-1000)

Assist. Prof. Dr. Özge ERBEK ODABAŞI

Exercise of Legal Preemption Right on the Price Shown Lower in Registration of Real Estate in the View of the Supreme Court Decisions  (p. 1001-1056)

Assist. Prof. Dr. Altan Fahri GÜLERCİ

Duty Free Shops in Turkish Law and Comparative Law  (p. 1057-1100)

Assist. Prof. Dr. O. Vahdet İŞSEVENLER

Law As a Communication Process and Collective Meaning Medium  (p. 1101-1118)

Assist. Prof. Dr. Dilşah Buşra KARTAL

Appointment of a Reversionary Heir in Respect of the Residue in Light of the Recent Developments in Swiss Law  (p. 1119-1141)

Dr. Ziya KOÇ

Determining the Purpose of Personal Consumption in Drugs or Stimulating Substances (TPC Art. 188/3 – TPC Art. 191)  (p. 1143-1191)

Dr. Hüsnü TURANLI

Obligations of Directors in English Company Law  (p. 1193-1217)

Assist. Prof. Dr. Hilal ÜNAL KAYA

Issue of Cashing Letters of Guarantee During Concordat Respite Terms  (p. 1219-1243)

Research Assist. Dr. Özge ARPACI

Traditional and Integrative Medicine Practices Approved by the Ministry of Health and Evaluation of the Compliance of These Practices with the Law  (p. 1245-1307)

Research Assist. Dr. Mehpare ÇAPTUĞ

The Effects of the Covid-19 Outbreak on the Digitization of Public Services and its Results  (p. 1309-1327)

Research Assist. Dr. Cansu KOÇ BAŞAR

Gender Roles in the Ancient Greek  (p.  1329-1361)

Research Assist. Dr. Sezin ÖZTOPRAK

Witness in Administrative Judicial Procedure in the Light of Judicial Decisions  (p. 1363-1404)

Research Assist. Dr. Onur Can SAATCIOĞLU

Singapore International Commercial Court (SICC)  (p. 1405-1442)

Research Assist. Özge ÇELİKTAŞ TÜRKBAY

The Relation of the Cultural Heritage Protection with Human Rights Law and the Cultural Heritage as a Right  (p. 1443-1481)

Research Assist. Muradiye ÇEVİKÇELİK

The Legal Regime of Monumental Trees (p. 1483-1509)

Research Assist. Abdurrahman KAYIKLIK

The Scope of Application of the Law on Non-Possessory Pledge in Commercial Transactions in Terms of the “Commercial Transaction” Criterion and Parties  (p. 1511-1542)

Research Assist. Seda Yağmur SÜMER

The Future of Criminal Proceeding: Robot Judge  (p. 1543-1591)

Research Assist. Burak TAŞ

Jurisdiction Over Terror Suspects in the Absence of an Effective Government: The Example of Syria  (p. 1593-1633)

Uğur ORHAN

Manipulation (Market Fraud) Crime  (p. 1635-1673)

 

JUDGEMENT REVIEW

Research Assist. Ercan UZUN

Contractual Relationship and Overtime in Revenue Dependent Jobs
Analysis of Assembly of Civil Chamber of Court of Cassation’s Decision Dated 02.03.2021 (p. 1675-1717)

 

D.E.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 23, Sayı 2, 2021 kapak-künye ve içindekiler için tıklayınız…


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast