Cilt 19, Özel Sayı, 2017


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF LAW REVIEW

PROF. DR. ŞEREF ERTAŞ’A ARMAĞAN

Essays in Honour of Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

Cilt-Volume 19 / Özel Sayı-Special Issue / Yıl-Year 2017

İÇİNDEKİLER / CONTENTS

 

SUNUŞ/Preface/Prof. Dr. Mustafa ALP   (s. VII)

ÖNSÖZ/Preface   Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR / Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR   (s. IX)

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’a Armağan’ın Takdimi   (s. XI)

Presentation of the Essays in Honour of Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’ın Özgeçmişi   (s. XXVII)

Biography of Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ’ın Eserleri   (s. XXIX)

Publications of Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

İÇİNDEKİLER

 

ANILAR / MEMOIRS

Prof. Dr. Durmuş TEZCAN   (s. XXXV)

Elli Yılı Aşan Dostluğun Anısına 

To Memory Over Fifty Years of Friendship

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER  (s. XXXIX)

Anılar

Memoirs

 

 

MAKALELER / ARTICLES

CİLT  I / VOLUME I

MEDENİ HUKUK – I / CIVIL LAW – I

 

Prof. Dr. Murat AYDOĞDU  (s. 3-24)

Toprak Sistemimiz ve Bir Yerel Mahkeme Kararının Düşündürdükleri : 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun Müşterek (Ortak) Mülkiyet İlişkisinde ve Ortaklığın Giderilmesi (İzalei Şuyu) Davasında Hangi Kapsamda Uygulanması Gerektiği Konusundaki Değerlendirmeler

Thoughts on Our Land System and a Local Court Decision: Evaluation of to What Extent Law No. 5403 on Soil Protection and Land Use Is to Be Applied in Joint Ownership and Action for the Elimination of Joint Ownership

 

Prof. Dr. Selma ÇETİNER  (s. 25-46)

Velayet Müessesinin Tarihi Gelişimi ve Hukuki Niteliği

The Institution of Custody; The Historical Development and The Legal Character

 

Prof. Dr. K. Emre GÖKYAYLA  (s. 47-67)

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde, Mahkemece Sözleşmenin Feshine Karar Verilen Hâllerde İfaya Eklenen Ceza Koşulunun Akıbeti

The Event of the Penalty Clauses in Cases Where the Court Has Decided to Terminate the Contract in Construction Contract against Land Share

 

Prof. Dr. Nevzat KOÇ   (s. 69-107)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Kira Sözleşmesine İlişkin Olarak Yapılan Yeni Düzenlemelerin Genel Değerlendirmesi

An Assesment of New Arrangements on Rental Agreement in the Code of Obligations Law No. 6098

 

Prof. Dr. Demet ÖZDAMAR  (s. 109-188)

Avrupa Sözleşmeler Hukuku’nda ve Türk Borçlar Hukuku’nda Örf ve Âdetler İle Teamül ve Uygulamaların Yeri

The Position of Customs, Usages and Practices in the European Contracts Law and in the Turkish Obligations Law

 

Prof. Dr. Çağlar ÖZEL / Dr. Semih Sırrı ÖZDEMİR  (s. 189-206)

Türk Hukukunda Haksız Rekabete İlişkin Düzenlemeler

Regulations Concerning Unfair Competition in Turkish Law

 

Prof. Dr. Hasan PETEK  (s. 207-293)

Otopark Sözleşmesi

Parking Lot Contract

 

Doç. Dr. Serkan AYAN   (s. 295-348)

Kiracının Kira Sözleşmesinden Doğan Borçlarının Kefaletle Teminat Altına Alınması

Guarantee by the Bailment of Obligations Arising From Contracts of Rental

 

Doç. Dr. Ebru CEYLAN   (s. 349-375)

Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Korunmasıyla İlgili Güncel Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of the Current Supreme Court Decisions on the Protection of Child in the Turkish Civil Code

 

Doç. Dr. Sezer ÇABRİ   (s. 377-413)

Yapı Alacaklısı İpoteğinin Önceliği (TMK m. 897/I)

Priority of Builder Hypothec

 

Doç. Dr. Metin İKİZLER   (s. 415-441)

Centilmenlik Anlaşmaları

Gentlemen’s Agreements

 

Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR   (s.  443-491)

Gıda Hukuku ve Hukuki Sorumluluk

Food Law and Legal Responsibility

 

Yrd. Doç. Dr. M. Beşir ACABEY   (s.  493-512)

Türk Hukukunda Aile Adı (Eşlerin ve Çocukların Soyadı) 

Family Name in Turkish Law (Sources and Children’s Surname)

 

Yrd. Doç. Dr. Hülya ATLAN / Yrd. Doç. Dr. Elif YAVUZ   (s.  513-533)

Bir Yargıtay Kararı Işığında; İmara Aykırı (Kaçak) Yapının Mal Rejiminin Tasfiyesinde Katılma Alacağına Konu Olması Sorunu

In the Light of a High Cour Decision; the Question of Unlicensed Construction (Construction – Contrary to the Zoning Legislation) As A Claim of Participation in the Division of Matrimonial Property

 

Yrd. Doç. Dr. Tuba BİRİNCİ UZUN   (s. 535-572)

Erginlerin veya Kısıtlıların Evlat Edinilmesinde Evlat Edinenin Altsoyunun Açık Muvafakatinin Bulunması Koşulu

The Requirement of the Consent of Lineal Descendants in Adoption of Adults or Wards

 

Yrd. Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU   (s.  573-610)

Medeni Hukukta Hayvan Hakları ve Hayvanlar Üzerindeki Hak

Animal Rights and Rights on Animals in Civil Law

 

Yrd. Doç. Dr. Özge ERBEK ODABAŞI   (s. 611-677)

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Garanti Belgesinin Hukuki Niteliği

Legal Character of Certificate of Warranty Pursuant to Commentary on the Consumer Protection Law No: 6502

 

Yrd. Doç. Dr. Damla GÜRPINAR   (s.  679-694)

Kişisel Verilerin Korunamamasından Doğan Hukuki Sorumluluk

The Legal Liability for Not Protecting of Personal Data

 

Yrd. Doç. Dr. Nalan KAHVECİ   (s. 695-728)

6098 Sayılı TBK.nun 323. Maddesi Çerçevesinde Kira İlişkisinin Devri Durumunda Kira Sözleşmesinden Doğan Borçlardan Sorumluluk

The Obligation Arising From the Tenancy Contract in Alienation of Tenancy within the Frame of the Article of 323 of Tco (Act. No. 6098)

 

Yrd. Doç. Dr. Serdar NART   (s. 729-791)

Endikasyon Dışı İlaç Tedavisinde Hekimin ve İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu

The Liability of Phyisician and Drug Producer in “Off Label Use” Treatment

 

Yrd. Doç. Dr. Özge ÖNCÜ   (s. 793-835)

Eşlerin “Anlaşmalı Boşanma” Çerçevesinde Mal Rejiminin Tasfiyesine Yönelik Olarak Yaptıkları Anlaşmalar ve Bu Anlaşmaların Uygulamada Doğurduğu Sorunlar

The Agreements Made By Spouses on the Liquidation of the Property Regime within the Framework of the “Consensual Divorce” and the Problems in the Practices Caused by These Agreements

 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin ÖZGÜL   (s. 837-855)

İnsan Üzerinde Ücret Karşılığı Bilimsel Amaçlı İlaç Denemesi Yapılmasının Hukuka Aykırılığı

The Illegality of Scientific Drug Treatment Experiments on Human

 

CİLT  II / VOLUME II

MEDENİ HUKUK – II / CIVIL LAW – II

 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRKMEN / Av. Burak KEÇECİOĞLU   (859-911)

Kat Mülkiyetine Tabi Yapılarda Profesyonel Yöneticilik Sözleşmesi

Professional Building Management Contract Subject to Condominium Ownership

 

Yrd. Doç. Dr. Ali Haydar YAĞCIOĞLU   (913-966)

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

6284 Law on Protection of the Family and the Prevention of Violence against Women and Encountered Problems in the Application

 

Dr. Av. Nazan PEDÜKCOŞKUN / Av. Semra MARMARA   (967-980)

Hekimin Bilgilendirme Yükümlülüğü

Medical Doctor’s Obligation of Notification

 

Arş. Gör. Banu ATLI   (981-1023)

Taşkın Yapıya Katlanma Yükümlülüğünün Oluşma Koşulları

The Conditions to Tolerate Structural Encroachment of Constructions

 

Arş. Gör. Ayşe Merve BELGE   (1025-1051)

Özellikle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde İşçilerin Kişisel Verilerinin İhlâli ve Korunması Yolları

Protection Ways and Violation of the Personal Data of Employees’ Especially In Scope of Personal Data Protection Code

 

Arş. Gör. Hakkı Mert DOĞU   (1053-1077)

Kıbrıs Spor Hukuku’nda Profesyonel Yabancı Uyruklu Futbolcu Sözleşmesi

Professional Foreign Footballer Contract in Sports Law Cyprus

 

Arş. Gör. Töre GÜNSAY   (1079-1101)

Kefalet Sözleşmesinin Fer’iliği İlkesi

The Principle of Accessory of the Bail Contract

 

Arş. Gör. Funda İBİŞ   (1103-1137)

Çocuğun Temsilci Olması ve Hukuki Sonuçları

Being an Agent of Children and Legal Results

 

Arş. Gör. Ömer Oğuzhan MERAL   (1139-1206)

Türk Borçlar Kanunu ve Türk Medeni Kanunu Kapsamında Sorumsuzluk Anlaşmalarının Geçerliliği

Validity of Nonliability Agreements According to the Turkish Code of Obligations and Turkish Civil Code

 

Arş. Gör. Burcu YAĞCIOĞLU   (1207-1270)

Bağlanma Parası, Cayma Parası, Bunların Ceza Koşuluyla Benzerlikleri ve Farklılıkları

Bargain Money, Forfeit Money, Their Similarities and Differences from Penal Clause

 

Hüseyin AMIKLIOĞLU   (1271-1303)

Rödovans Sözleşmesi İle İşletilen Bir Maden İşletmesinden Doğan Zararlardan Sorumluluk

Responsibility Principles of Damages Arising Out of a Mining Site Operated Via an Overriding Royalty Agreement

 

Av. Zeynep Sümeyra BAŞARAN   (1305-1338)

İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Temerrüdünün Koşulları

The Default Conditions of Contractor in Construction Agreement

 

Av. Duygu DİNCİOĞLU  (1339-1367)

Kiralayanın Hapis Hakkı

Lien of Lanlord

 

Av. Ezgi KUTLUAY   (1369-1422)

Türk Borçlar Kanunu’nda Genel İşlem Koşulları

General Terms and Conditions in Turkish Code of Obligations

 

Mursalim MAKSUTOV   (1423-1437)

Kırgız Hukuku İle Türk Borçlar Hukuku’nda Sözleşme Özgürlüğü ve Sınırları

Freedom of Contract and Limits on Kirgiz Law and Turkish Obligations Law

 

Cansu METE   (1439-1471)

Taşınır Rehni

The Pledge on Movables

 

Aigul NURMUKHAMBETOVA   (1473-1521)

Karar İncelemesi: Elektrik (Enerji) Kayıp – Kaçak Bedelinin Tahsili Dürüstlük Kuralına Aykırı Sayılır Mı? -Kazakistan Hukukundaki Durumla Karşılaştırmalı Olarak

Review of Court Decision Is The Collection of Charge of Electricity (power) Loss-Theft Considered Against Good Faith Rule? -Comparing to the Case in The Law of Kazakhstan

 

Elif AYDIN ÖZDEMİR   (1523-1547)

Türk Borçlar Kanunu’na Göre Niteliği Gereği Geçici Kullanıma Özgülenmiş Taşınmazların Kiralanması

Lease of Premises Which Are Inherently Allocated As Temporarily Use According to Turkish Law of Obligations

 

Av. Mehmet ÖZTÜRK   (1549-1595)

Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinin Sona Erme Halleri

Reasons for Termination of Lease Contracts on Residential and Roofed Business Premises

 

Av. Nevran SUİÇMEZ   (1597-1622)

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Kiracının ve Kiraya Verenin Yükümlülükleri

Amenability of the Lessee and Lessor Pursuant to Law 6098 in Turkish Code of Obligations

 

Hakim, Battal ŞENER   (1623-1690)

Türk Borçlar Hukukunda Geçici Ödemeler

Temporary Payments in Turkish Code of Obligations

 

Av. Mertkan UÇKAN   (1691-1715)

An Assesing Related on Acquiring Immovable Problem of Religious Minority (Community) Foundations Within The Echr’s Decision in Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı V Turkey

AİHM’in Fener Rum Erkek Lisesi V Türkiye Kararı Çerçevesinde Dini Azınlık (Cemaat) Vakıflarının Taşınmaz Edinme Problemi Hakkında Bir Değerlendirme

 

 

CİLT  III / VOLUME III

ÖZEL HUKUK – KAMU HUKUKU / PRIVATE LAW – PUBLIC LAW

ÖZEL HUKUK / PRIVATE LAW

 

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU   (s. 1719-1751)

Gazeteciye Kıdem Tazminatı Talep Hakkı Sağlayan Sona Erme Durumları Üzerinde Düşünceler

Thoughts on Termination Reasons that Entitle Journalists the Right to Claim Severance Pay

 

Prof. Dr. Serkan ODAMAN   (s. 1753-1766)

Arabuluculuk Tutanağına İcra Edilebilirlik Şerhi Verilmesine İlişkin Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi

Evaluation of a Supreme Court Decision Related to the Issuance of the Commentary of Enforceability of a Mediation Agreement

 

Prof. Dr. Işıl ÖZKAN   (s. 1767-1834)

Adil Yargılanma Hakkı’nın Uluslararası Özel Hukuka Etkisi

Effects of Right to a Fair Trail on International Private Law

 

Prof. Dr. Hasan PULAŞLI   (s. 1835-1847)

Alman Hukukunda Serbest Meslek Mensuplarına İlişkin Özel Tip “Meslektaş Ortaklıkları”

Specific Type of “Partnership Companies” Regarding Self-Employed Professionals in German Law

 

Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER   (s. 1849-1866)

Arafta Sigortalılık: Maluliyet Aylığının Başlangıç Tarihi Üzerine

Insurance in Limbo: On the Start Date of the Invalidity Payment

 

Prof. Dr. H. Gökçe TÜRKOĞLU   (s. 1867-1889)

Roma Devletinde Suçla Mücadele ve Kamu Düzenini Sağlama

The Fight against Crime and Providence of the Public Order in Ancient Rome

 

Doç. Dr. Gökçen TOPUZ   (s. 1901-1926)

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun Yargı Yetkisi Üzerine Düşünceler

Thoughts on the Jurisdiction of the Turkish Football Federation Dispute Resolution Board

 

Yrd. Doç. Dr. Aslı ARAS   (s. 1927-1952)

Cevap Dilekçesi Verilmemesinin Hukuki Sonuçları

Legal Results of No Submission of the Plea

 

Yrd. Doç. Dr. F. Itır BİNGÖL   (s. 1953-1969)

Lex Mercatoria ve Türk Tahkim Hukuku’ndaki Yeri

The Lex Mercatoria and Its Role in Turkish Arbitration Law

 

Yrd. Doç. Dr. Senar ÇAĞIRGAN TUNCER / Yrd. Doç. Dr. Yasin ULUSOY   (s. 1971-1996)

Yedek Akçeler

Reserve Funds

 

Yrd. Doç. Dr. Senem DEĞER ERMUMCU   (s. 1997-2027)

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Kısmi Çalışma ve Yarım Çalışma Hakkı-Ödeneği

Part-Time Employment and Half Paid Maternity Leave-Allowance after Adoption Leave and Maternity Leave

 

Yrd. Doç. Dr. Dilek DULAY YANGIN   (s. 2029-2055)

Karar İncelemesi: İş Sözleşmesinin İş Kanunu Md. 25/I, b Uyarınca Haklı Nedenle Feshinde İşçinin Savunmasının Alınması Gerekli Midir?

Is It Necessary To Take Defense of Workers in the Case of Termination of Employment Contract by the Employer According to Article 25/i, b of Labour Code?

 

Yrd. Doç. Dr. Esra DÜNDAR ARAVACIK   (s. 2057-2099)

Deniz İş Hukuku’nda Fazla Çalışmaya İlişkin Sorunların Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi

Evaluation of the Relevant Problems of Overtime Hours in Maritime Labour Law in the Light of Supreme Court’s Decisions

 

Yrd. Doç. Dr. Seda GAYRETLİ AYDIN   (s. 2101-2126)

Medenî Yargılama Hukukunda Ses ve Görüntü Nakli Yoluyla Duruşmaya Katılma

Attending Hearings for Oral Argument Using Image and Sound Transmission During Civil Proceedings

 

Yrd. Doç. Dr. Etem KARA   (s. 2127-2163)

Ticaret Kanunlarının Varsayımsal İnsanı: Amerikan Ticaret Kanununda Reasonable Man İle Türk Ticaret Kanununda Basiretli Tacir

The Hypotetical Man in the Commercial Codes: The Reasonable Man in the American Uniform Commercial Code and the Prudent Merchant in Turkish Commercial Code

 

Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU   (s. 2165-2191)

İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmalarının Kapsamı

The Scope of the Bilateral Social Security Agreements

 

Arş. Gör. Aliye AKGÜN  (s. 2193-2208)

Kötüniyetli Marka Tesciline İlişkin Bir Yargıtay Kararı Üzerine Değerlendirme

An Assesment on the Decision of the Court of Cassation Regarding Malicious Registration of Trademark

 

Arş. Gör. Betül ERKANLI   (s. 2209-2250)

Türk İş Hukukunda Grev Oylaması

Strike Vote in Turkish Labor Law

 

Arş. Gör. Muzaffer KARAASLAN   (s. 2251-2269)

Peculium’un Roma Ekonomik Hayatındaki Rolü

The Role of Peculium In Roman Economic Life

 

Arş. Gör. Eda KARAÇÖP   (s. 2271-2298)

Türk Toplu İş Hukukunda Ehliyetsizliğin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi

Effects of Incompetence to Conclude a Collective Labour Agreement in Turkish Collective Labour Law

 

Arş. Gör. Gizem KILIÇ AKYILDIZ   (s. 2299-2313)

Karar İncelemesi: Bir Yönetim Kurulu Üyesinin Yönetim Kurulu Toplantısına Çağrılmaması ve Alınan Kararlara Etkisi

Decision Analysis: Lack of Invitation to a Board Meeting and Its Effects

 

Arş. Gör. Emre TÜRKMEN   (s. 2315-2344)

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Yeni Pay Alma Hakkına Genel Bir Bakış

General View of the Pre- Emptive Right According to the Turkish Commercial Code No: 6102

 

Arş. Gör. Kaan Muharrem YAĞCIOĞLU   (s. 2345-2372)

Haksız Rekabet Hukukunda Emek İlkesi ve Uygulaması

Exertion Principle in Unfair Competition Law and Its Applications

 

Av. Alper AKSU   (s. 2373-2388)

Karar İncelemesi : İkinci Temyiz İncelemesinde Verilen Görevsizlik Kararı

Decision of Lack of Jurisdiction Given in the Second Appeal Examination

 

Forough AMIRABEDIN   (s. 2389-2407)

Türk ve İran Hukukunda Bağımlı Tacir Yardımcıları

Dependent Trade Assistants in Turkish and Iran Law

 

Av. Yonca DURSUN   (s. 2409-2449)

İş Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu Kapsamında İşçinin İşgörme ve Rekabet Etmeme Borcu

Transaction and Non-Competition Duty of the Worker According to Labour Law and Turkish Obligations Law

 

Av. A. Deman GÜLER   (s. 2451-2506)

The Protection of Minorities in the Council of Europe: Possibilities to Use the European Convention on Human Rights for Minority Issues

Avrupa Konseyi Sistemi İçinde Azınlıkların Korunması: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni Azınlık Meseleleri İçin Kullanma Olasılıkları

 

Av. İnci KARAMERCAN   (s. 2507-2550)

Yargıtay İçtihatları Işığında İş Yargılamasında Belirsiz Alacak Davası

Undetermined Claim Lawsuit in Labour Procedure in the Light of Supreme Court Decisions

 

Av. Zeynep TUNCER   (s. 2551-2583)

Rekabet Kurulu Kararları Çerçevesinde Hâkim Durumun Sözleşme Yapmayı Reddetme Yoluyla Kötüye Kullanılması

Abuse of Dominant Position through Refusal to Supply within Competition Board’s Decisions

 

Av. Talih UYAR   (s. 2585-2631)

İhtiyati Haciz İsteminin Koşulları

Conditions of Claiming Lien

 

Av. Salim Serdar YAĞCI   (s. 2633-2646)

Milletlerarası Özel Hukukta Vasıflandırma

Characterization in International Private Law

 

KAMU HUKUKU / PUBLIC LAW

 

Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA   (s. 2649-2662)

Barışın Temininde Devletlerin İşbirliği

International Cooperation for Maintenance of Peace

 

Prof. Dr. Fevzi DEMİR   (s. 2663-2692)

Türkiye Cumhuriyetinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kitle İletişiminin (Medyanın) Hukuki Altyapısı

Legal Sub-Structure of the Mass Communicaiton (Media) At Turkish Republic and Turkish Republic of Northern Cyprus (Trnc)

 

Prof. Dr. Timur DEMİRBAŞ   (s. 2693-2701)

Nefret Söylemi ve Nefret Suçları

Hate Speech and Hate Crimes

 

Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM / Öğr. Gör. Dr. Candide ŞENTÜRK   (s. 2703-2725)

Sosyal Ağlar Üzerinde İşlenen Hakaret Suçlarında Ceza Sorumluluğu

Criminal Responsibility in Defamation Crimes on Social Networks

 

Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ   (s. 2727-2748)

Ceza Muhakemesi Uygulamasında Görev Suçu

Official Crime in Criminal Procedure Implementation

 

Yrd. Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ   (s. 2749-2802)

Kiel Kanalının Hukukî Rejimine Dair Bir Değerlendirme

An Essay Relating to the Legal Regime of the Kiel Canal

 

Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU / Arş. Gör. Oğuzcan KUTKAN   (s. 2803-2839)

Kabahatler Hukukunda Tüzel Kişilerin Sorumluluğu

Responsibility of Legal Persons in Law of Misdemeanors

 

Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN ÇAM   (s. 2841-2870)

Kamu Harcamalarında Etkinlik ve Parlamenter Denetim

The Efficiency of Public Expenditures and Parliamentary Control

 

Dr. Muhammed ERDAL   (s. 2871-2892)

Uluslararası Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözümüne İlişkin Bir Müessese “Sürekli Hakemlik Mahkemesi”

An Institution for Peaceful Resolutions of International Disputes “Permanent Court of Arbitration”

 

Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ / Arş. Gör. Ezgi AVCIOĞLU AKSOY   (s. 2893-2953)

İdari İşlem Teorisi Açısından Kamu İcra Hukuku İşlemlerinde Yetki ve Şekil Unsuru

The Authority Element and the Form Element in Public Enforcement Law Transactions In Terms of the Administrative Transactions Theory

 

Arş. Gör. Gizem DURSUN   (s. 2955-2996)

Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alınması ve Konuya İlişkin AİHM Kararlarının İncelenmesi

Physical Examination and Taking Sample from Body in Criminal Procedure Law and Evaluation of the Related Echr’s Decisions

 

Arş. Gör. Ali ÖZDEMİR / Arş. Gör. Mehmet AKGÜL   (s. 2997-3023)

Avrupa Birliği ve Devlet Egemenliği İkilemi

European Union and State Sovereignty Dilemma

 

Hakim, Pelin AKTOPRAK   (s. 3025-3057)

Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği Adalet Divanı Bakımından Temel Hakların İncelenmesi

Analysis of Fundamental Rights in Respect to European Court of Justice (Ecj) At Post-Lisbon Treaty

 

Özel Ece DEMİRALP   (s. 3059-3104)

Responsibility to Prevent Under R2P: China’s Responsibility to Not Return Individuals Fleeing North Korea

Koruma Sorumluluğu Doktrininin Önleme Sorumluluğu Unsuru: Çin’in Kuzey Kore’den Kaçan Bireyleri Geri Göndermeme Sorumluluğu

 

Av. Nazlı ERDEM   (s. 3105-3145)

Siyasi Partilerin Finansmanı ve Mali Denetimi

Political Party Financing and Financial Auditing

 

PROF. DR. ŞEREF ERTAŞ’A ARMAĞAN’IN TAKDİM TÖRENİ için tıklayınız…


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast