Cilt 9, Özel Sayı, 2007


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / Dokuz Eylül University

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ / Faculty of Law Review

Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na Armağan

Cilt/Volume: 9      Özel Sayı/Special Edition      2007

İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

 

ÖNSÖZ   (s. V)

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu İçin…   (s. VII)

Prof. Dr. Melda SUR / Doç. Dr. Mustafa ALP / Yrd. Doç. Dr. Erhan BİRBEN /

Yrd. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU / Arş. Gör. Elvan YILDIZ / Arş. Gör. Senem DEĞER

Değerli Dost Seçkin Hukukçu Prof. Dr. Ünal Narmanlıoğlu   (s. IX-X)

Prof. Dr. Nur CENTEL

ÖZGEÇMİŞ   (s. XI)

ESERLERİ   (s. XII-XVIII)

 

İŞ HUKUKU

İş Sözleşmesinin Feshinde Geçerli Neden Olarak “Emeklilik”   (s. 3-16)

Prof.Dr. Erol AKI

Karar İncelemesi İş Sözleşmesinde Kararlaştırılan Özel Hakem
Anlaşmasının İradeyi Sakatlayan Bir Durumun Varlığı İspatlanamadıkça Geçerli Sayılması   (s. 17-30)

Prof.Dr. Nuri ÇELİK

4857 Sayılı İş Kanununda Telafi Çalışmaları   (s. 31-42)

Prof.Dr. Öner EYRENCİ

Avrupa Birliği ve Türk İş Hukukunda İşverenin Çalışma Koşulları Hakkında İşçileri Bilgilendirme Yükümlülüğü   (s. 43-74)

Prof.Dr. Ali GÜZEL / Arş.Gör. Deniz UGAN / Arş.Gör. Emre ERTAN

Economic Implications of Employment Protection Legislation in Turkey: Has Turkey Found its Juste Milieu?   (s. 75-113)

Prof.Dr. Nurhan SÜRAL

İş Akdinin Askıya Alınması ve Ücretsiz İzinler   (s. 115-133)

Prof.Dr. Sarper SÜZEK

Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Personel Rejimi   (s. 135-156)

Prof.Dr. Fevzi ŞAHLANAN

Kamu Görevlilerinin Sendikalaşması ve Toplu Pazarlık Hakkı   (s. 157-176)

Prof.Dr. A. Can TUNCAY

Yargıtay’ın Kayan İş Süreleri ve Fazla Çalışma ile İlgili Yaklaşımı   (s. 177-188)

Prof.Dr. Devrim ULUCAN

İş Sözleşmesinin Devrinde Bazı Sorunlar   (s. 189-209)

Doç.Dr. Mustafa ALP

4857 Sayılı İş Yasası’nın 22. maddesi Çerçevesinde Değişiklik Feshi, Çalışma Şartlarında Esaslı Değişiklik ve Uygulama Sorunları   (s. 211-271)

Doç.Dr. M. Fatih UŞAN

Çalışılmayan Cumartesi Günü Telafi Çalışması Yaptırılması
Mümkün müdür?   (s. 273-288)

Yrd.Doç.Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU / Yrd. Doç. Dr. Erhan BİRBEN

Kıdem Tazminatı Fonu Tartışmaları Işığında Avusturya Kıdem Tazminatı
Reformu   (s. 289-317)

Yrd.Doç.Dr. Siyami Alp LİMONCUOĞLU

Yasal Asgari Ücret Yargı Kararı ile Düşürülebilir mi?   (s. 319-329)

Yrd.Doç.Dr. Erhan BİRBEN / Yrd.Doç.Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU

Ödünç İş İlişkisine Dair Sorunlar ve Basın İş Hukukunda Ödünç İş İlişkisi   (s. 331-353)

Avukat Murat USLU

 

ÖZEL HUKUKUN DİĞER ALANLARI

Impfversuche in den Zeiten der Vogelgrippe Kuş Gribi Zamanlarında
Aşı Denemeleri   (s. 357-390)

Prof.Dr.Dr.h.c. mult. Erwin DEUTSCH / Çev. Yrd.Doç.Dr. Serdar NART

Yeni Medeni Kanunumuzda Velinin Çocuk Malları Üzerindeki Tasarruf
Yetkisi   (s. 391-398)

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

Sigortacılık Mevzuatındaki Bazı Hükümlerle İlgili Değerlendirme   (s. 399-408)

Prof.Dr. Huriye KUBİLAY

Türk Vatandaşlarının Avrupa Ülkelerine Giriş Hakkı ve Vize Sorunu   (s. 409-446)

Prof.Dr. Işıl ÖZKAN

Als eine Rechtsvergleichende Arbeit – Der Einfluss des Arbeitgeberkonkurses
auf die Dienstverhältnisse und die Arbeitnehmerforderungen im
Türkischen Recht  (s. 447-453)

Doç.Dr. Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN

Ecash Sisteminde Üretilen Elektronik Paranın (Nakdi) Para Kavramı Bakımından Değerlendirilmesi   (s. 455-490)

Doç.Dr. Oruç Hami ŞENER

Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Mal Grupları – İspat Kuralları ve Eşlerin Paylı Mülkiyeti Altındaki Mallara İlişkin Düzenlemeler   (s. 491-534)

Yrd.Doç.Dr. Beşir ACABEY

Mirastan Feragat Sözleşmesi ve Hükümlerine İlişkin Bazı Sorunlar   (s. 535-552)

Yrd.Doç.Dr. Hakan ALBAŞ

Konut Finansman Sistemi ve Sözleşmelerinin Tüketici Hukukuna Etkileri   (s. 553-632)

Yrd.Doç.Dr. Murat AYDOĞDU

Ortaklıklar Hukukunda Rekabet Yasaklarının Kapsamı   (s. 633-681)

Yrd.Doç.Dr. Yaşar Can GÖKSOY

Hukuki Boyutu ile Almanya’da Bebek Sandığı ve Anonim Doğum Uygulamaları ve Türkiye’de Durum   (s. 683-719)

Yrd.Doç.Dr. Metin İKİZLER

Der Vorübergehende Vereinswechsel Von Fussballspielern Nach Türkischem
Recht   (s. 721-738)

Yrd.Doç.Dr. Hasan PETEK

Kişisel İlişki Kurma Hakkı   (s. 739-781)

Yrd.Doç.Dr. İlknur SERDAR

Milletlerarası Özel Hukuka Göre Açık Denizlerde Meydana Gelen Çevre Kirliliğine Uygulanacak Hukuk   (s. 783-814)

Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA

Limited Ortaklıkta Payın Devir Vaadi İşleminin Konusu ve Hukuki Niteliği   (s. 815-848)

Dr. Ertan DEMİRKAPI

Müzik Eserlerinin Umuma Açık Mahallerde Kullanılması   (s. 849-905)

Arş.Gör. Özge ERBEK

Elektronik Sözleşmelerin Web Siteleri Aracılığıyla Kurulması ve Bu Sözleşmelerin
İfası   (s. 907-930)

Arş.Gör. Alper UYUMAZ

Anonim Ortaklık Tasfiye Memurlarının Temsil Yetkisini Kullanmaları   (s. 931-956)

Arş.Gör. Ali Haydar YILDIRIM

Deniz Yoluyla Taşımada Yükün Ziya ve Hasarından Doğan Sınırlı
Sorumluluk   (s. 957-984)

Öğr.Gör. Zeynep DEMİRÇİVİ MİNELİLER

 

KAMU HUKUKU

Malvarlığına Yönelik Saldırılara Karşı Meşru Savunma İçin İnsan Öldürme ve Yaşama Hakkı (AİHS m.2)   (s. 987-998)

Doç.Dr. Mustafa Ruhan ERDEM

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Kamulaştırma ve Ruhsat (İzin) Verme
Yetkisi   (s. 999-1018)

Doç.Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL

Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK. m.245)   (s. 1019-1063)

Doç.Dr. Veli Özer ÖZBEK

Die Nichtumsetzung der Entscheidungen der türkischen Verwaltungsgerichtbarkeit über
die Gesundheitsschädlichen Umwelteinwirkungen durch die vom Yatağan Kohlenkraftwerk verursachten Immissionen und die mit dieser Frage Zusammenhängende Entscheidung des europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte   (s. 1065-1079)

Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR

Avrupa Birliği Andlaşmasının Düzenleme Alanlarında Yargısal Denetim   (s. 1081-1110)

Yrd.Doç.Dr. Hacı CAN

Türkiye ile Yunanistan’daki Azınlık Vakıflarının Hukuki Düzenlemelerinin Karşılaştırılması   (s. 1111-1143)

Yrd.Doç.Dr. Turgay CİN

Yeni CMK’da Bilirkişi Kavramı   (s. 1145-1177)

Yrd.Doç.Dr. Burcu DÖNMEZ

Roma Hukukunda Rüşveti Engellemeye Yönelik Düzenlemeler   (s. 1179-1213)

Yrd.Doç.Dr. Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR

Yakalama ve Gözaltına Alma Koruma Tedbirleri   (s. 1215-1254)

Dr. Pervin AKSOY İPEKÇİOĞLU

 

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 9     Special Edition     2007

C O N T E N T S

 

LABOUR LAW

“Retirement” as a Valid Cause of Termination of the Working Contract  (s. 3-16)

Prof.Dr. Erol AKI

Court Decision on the Issue of the Validity of Arbitration Clauses  (s. 17-30)

Prof.Dr. Nuri ÇELİK

Compensatory Work in the Labour Act (No: 4857)  (s. 31-42)

Prof.Dr. Öner EYRENCİ

Duty of the Employer to Supply Information about Working Conditions in EU and Turkish
Labour Law  (s. 43-74)

Prof.Dr. Ali GÜZEL / Research Assistant Deniz UGAN/Research Assistant Emre ERTAN

Economic Implications of Employment Protection Legislation in Turkey: Has Turkey Found its
Juste Milieu?   (s. 75-113)

Prof.Dr. Nurhan SÜRAL

Suspension of the Working Contract and Unpaid Leaves   (s. 115-133)

Prof.Dr. Sarper SÜZEK

Personnel Regime in Public Economic Enterprises   (s. 135-156)

Prof.Dr. Fevzi ŞAHLANAN

Unionization and Collective Bargaining Right of Public Servants   (s. 157-176)

Prof.Dr. A. Can TUNCAY

Approach of the Supreme Court of Appeals Concerning Sliding
Working Time and Overtime Work   (s. 177-188)

Prof.Dr. Devrim ULUCAN

Some Problems Concerning the Transfer of Labor Contracts   (s. 189-209)

Associate Professor Mustafa ALP

Dismissal in Case of Altered Conditions of Employment, Fundamental Changes in Working
Conditions Within Article 22 of the Labour Act (No: 4857) and Practical Issues   (s. 211-271)

Associate Professor M. Fatih UŞAN

Can Compensatory Work be Ordered on a Vacated Saturday?   (s. 273-288)

Assistant Professor Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU / Assistant Professor Dr. Erhan BİRBEN

The Austrian Severance Pay Reform in the Light of Discussions Concerning Severance
Pay Fund   (s. 289-317)

Assistant Professor Dr. Siyami Alp LİMONCUOĞLU

Can the Legal Minimum Wage be Decreased by a Court Decision?   (s. 319-329)

Assistant Professor Dr. Erhan BİRBEN / Assistant Professor Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU

Problems Concerning Secondment and Secondment in the Pres Labor Law   (s. 331-353)

Attorney at Law Murat USLU

 

OTHER BRANCHES OF PRIVATE LAW

Experiments on Vaccine Bird Flu   (s. 357-390)

Prof.Dr.Dr.h.c. mult. Erwin DEUTSCH /
Translated By: Assistant Professor Dr. Serdar NART

The Power of Disposition of the Curator on Child’s Goods in New Civil Code   (s. 391-398)

Prof.Dr. Şeref ERTAŞ

An Evaluation of Some Provisions on Insurance Legislation   (s. 399-408)

Prof.Dr. Huriye KUBİLAY

The Right of Entry of Turkish Citizens in European Countries and the Visa Problem   (s. 409-446)

Prof.Dr. Işıl ÖZKAN

The Effect of the Bankruptcy of the Employer on Working Relations and Claims of Employees-A Comparative Study in Turkish Law   (s. 447-453)

Associate Professor Meral SUNGURTEKİN ÖZKAN

The Evaluation of Electronic Money, Produced in E-Cash System, from the Point of View of
“Cash Money”   (s. 455-490)

Associate Professor Oruç Hami ŞENER

Property Groups in the System of Sharing Acquired Properties – Reflections on Rules of Proof and Some Disputed Issues   (s. 491-534)

Assistant Professor Dr. Beşir ACABEY

Some Problems on Renunciation Agreements Concerning Succession and their Effects   (s. 535-552)

Assistant Professor Dr. Hakan ALBAŞ

Mortgage System and Its Effects on Consumer Law   (s. 553-632)

Assistant Professor Dr. Murat AYDOĞDU

The Scope of Competition Restrictions in Company Law   (s. 633-681)

Assistant Professor Dr. Yaşar Can GÖKSOY

Baby Fund in Germany With its Legal Aspect, Anonymous Birth Applications
and the Situation in Turkey   (s. 683-719)

Assistant Professor Dr. Metin İKİZLER

Temporary Transfer of a Football Player According to Turkish Law   (s. 721-738)

Assistant Professor Dr. Hasan PETEK

The Right to Establish Personal Relation   (s. 739-781)

Assistant Professor Dr. İlknur SERDAR

The Applicable Law to Pollution of Open Seas According to International Private Law   (s. 783-814)

Dr. Sema ÇÖRTOĞLU KOCA

The Subject of the Transaction Regarding the Undertaking to Transfer Limited Liability
Company Share and its Legal Characterization   (s. 815-848)

Dr. Ertan DEMİRKAPI

The Utilization of Musical Works in Public Places   (s. 849-905)

Research Assistant Özge ERBEK

The Completion of Electronic Contracts Through Web Sites and Their Performance   (s. 907-930)

Research Assistant Alper UYUMAZ

The Exercise of Representation Authority of Joint Stock Company Liquidators   (s. 931-956)

Research Assistant Ali Haydar YILDIRIM

The Limited Liability Arising out of Loss and Damage of Freight in Carriage by Sea   (s. 957-984)

Teaching Assistant Zeynep DEMİRÇİVİ MİNELİLER

 

PUBLIC LAW

Murder for Self Defence in Cases of Aggression Against Property and the Right
to Life (AIHS m. 2)   (s. 987-998)

Associate Professor Mustafa Ruhan ERDEM

The Authority to Expropriate and to Grant License (Permission) in Technology Development
Areas   (s. 999-1018)

Associate Professor Meltem KUTLU GÜRSEL

The Abuse of Bank and Credit Cards (TCK. 245)   (s. 1019-1063)

Associate Professor Veli Özer ÖZBEK

The Decision of the European Court of Human Rights Regarding the Yatagan Thermal Power
Plant as a Breach of ECHR Article 6 and Non Implementation of the Decisions of Administrative Courts Related with the Protection of Public Health and the Right to
Environment   (s. 1065-1079)

Associate Professor Oğuz SANCAKDAR

Judicial Supervision Within the Regulatory Areas of the European Union Agreement   (s. 1081-1110)

Assistant Professor Hacı CAN

Comparison of Legal Regulations in Turkey and Greece Concerning Minority
Foundations   (s. 1111-1143)

Assistant Professor Turgay CİN

The Concept of Court Expert in the New Code of Criminal Procedure   (s. 1145-1177)

Assistant Professor Burcu DÖNMEZ

The Regulations to Prevent Bribery in Roman Law   (s. 1179-1213)

Assistant Professor Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR

Protective Measures of Arrest and Custody   (s. 1215-1254)

Dr. Pervin AKSOY İPEKÇİOĞLU


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast