Cilt 16, Sayı 1, 2014


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 16    Sayı : 1    2014

İ Ç İ N D E K İ L E R

Avrupa Birliği Üyesi Yunanistan Anayasasında Millet, Halk ve Yunanistan
Vatandaşlığı   (s. 1-71)

Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN

Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve
Aile Birleşimi   (s. 73-121)

Yrd. Doç. Dr. İlke GÖÇMEN

Yeterli Şüphe Kavramının İddianamenin İadesi Kurumu Bakımından Değerlendirilmesi   (s. 123-150)

Dr. Erkut Güçlü KAHRAMAN

CISG Uygulamasında Tazminat Sorumluluğunun Sınırlandırılması   (s. 151-192)

Arş. Gör. Tuğba BİRİNCİ UZUN

Periyodik Süreli Tatil Sözleşmeleri   (s. 193-250)

Arş. Gör. Burcu YAĞCIOĞLU

Yeni Bir Alternatif Yatırım Aracı: Birleşme Amaçlı Ortaklıklar   (s. 251-268)

Av. Derin ACAR / Av. Nil ACAR

Ticaret Siciline Tescilin Evreleri ve Türleri   (s. 269-293)

Av. Fahri ÖZSUNGUR

 

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 16    Number : 1    2014

C O N T E N T S

The Nation, the People and Greek Citizenship in the Constitution of Greece,
Member of the EU   (s. 1-71)

Assistant Professor Dr. Turgay CİN

Turkish Citizens in the European Union and Family Reunification within the Framework ofX
European Union Law  (s. 73-121)

Assistant Professor Dr. İlke GÖÇMEN

Assessment of the Reasonable Doubt Concept in Terms of the Return of Indictment
Institution  (s. 123-150)

Dr. Erkut Güçlü KAHRAMAN

Limitation of Damages under the CISG  (s. 151-192)

Research Assistant Dr. Tuğba BİRİNCİ UZUN

Periodical Vacation Contracts   (s. 193-250)

Research Assistant Dr. Burcu YAĞCIOĞLU

A New Alternative Investment Instrument: Special Purpose Acquisition Companies  (s. 251-268)

Attorney at Law Derin ACAR / Attorney at Law Nil ACAR

Stages and Types of Registration in the Commercial Register  (s. 269-293)

Attorney at Law Fahri ÖZSUNGUR


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast