Cilt 15, Özel Sayı, 2013


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / Dokuz Eylül University

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ / Faculty of Law Review

Prof. Dr. M. Polat SOYER’e Armağan

Cilt/Volume: 15      Özel Sayı/Special Edition      2013

İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

 

SUNUŞ/Preface Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ   (s. V)

Prof. Dr. M. Polat SOYER’in Yaşam Öyküsü   (s. XIX)

Biography of Prof. Dr. M. Polat Soyer

Prof. Dr. M. Polat SOYER’in Yayınları   (s. XXI)

Publications of Prof. Dr. M. Polat Soyer

 

ANILAR / MEMOIRS

 

Prof. Dr. Melda SUR   (s. XXIX)

Prof. Dr. Sarper SÜZEK   (s. XXXI)

Sevgili Polat Hoca İçin

For Dear Professor Soyer

Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK   (s. XXXVII)

Polat Soyer

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ   (s. XXXIX)

Teşekkürler Sevgili Polat Soyer

My Thanks to Dear Polat Soyer

Prof. Dr. Mustafa ALP   (s. XLI)

Hocam Polat Soyer’e

To Professor Dr. Polat Soyer

Yrd. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU/Yrd. Doç. Dr. Erhan BİRBEN   (s. XLV)

Hocamız Sayın Prof. Dr. Polat Soyer ile 15 Yıl

15 Years With Prof. Dr. Polat Soyer


CİLT I

İŞ HUKUKU

 

Prof. Dr. Erol AKI   (3-24)

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Çalışma Yaşamına Etkileri

The Occupational Health and Safety Law No. 6331 and its Effects on Labour Life

Prof. Dr. Nuri ÇELİK   (s. 25-31)

Grup Şirketlerinde İşçilerden Bir Kısmının Aynı Anda Birden Fazla İşverene Hizmet Vermesinden Doğan Sorun

The Problem Arising from Employees Providing Services to Different Employers in Group Companies

Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU / Arzu ŞEN KALYON   (s. 33-50)

İşverenin İş Kazalarından Doğan Sorumluluğu ve Kusur Hakkında Karar İncelemesi

Review of a Court Decision Regarding the Responsibilty of the Employer Arising out of Occupational Accidents and the Fault

Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU / Arş. Gör. Dr. Hasan Ali KAPLAN   (s. 51-80)

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin 21.5.2012, 5.11.2012 ve 24.12.2012 Tarihli Kararları Işığında Vakıf
Üniversitelerinde Görev Yapmakta Olan Öğretim Üyeleri ile Üniversiteler Arasındaki Sözleşmelerin Hukuki Niteliği

The Legal Character of the Contracts Signed Between Foundation Universities and their Academic
Members in Consideration of the Court of Conflicts Decisions dated 21.5.2012, 5.11.2012 and 24.12.2012

Prof. Dr. Şükran ERTÜRK   (s. 81-118)

Genel İş Koşulları ve Genel İş Koşullarının Denetlenmesi

General Working Conditions and Supervision of these Conditions

Prof. Dr. Öner EYRENCİ   (s. 119-146)
6356 Sayılı Kanunda Toplu İş Sözleşmesi Türleri

The Types of Collective Agreements in the Law No. 6356

Prof. Dr. Ali GÜZEL / Arş. Gör. Deniz UGAN ÇATALKAYA   (s. 147-199)

İşyerinin veya Bir Bölümünün Devrinin Toplu İş Sözleşmesine Etkisi

The Effect of Total or Partial Transfer of Workplace on the Collective Agreement

Prof. Dr. Reinhard RICHARDI   (s. 201-213)

Grundlinien des Arbeitsrechts in Deutschland

The Fundamental Principles of Employment Law in Germany

Prof. Dr. A. Nazım SÖZER   (s. 215-253)

Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın (Özelleştirmenin) Devamı Olarak Şehir Hastahaneleri

City Hospitals as a Continuation of the Reorganisation (Privatisation) in Health Sector

Prof. Dr. Melda SUR   (s. 255-278)

Uluslararası Normlar ve 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkındaki Hükümleri

The Provisions of the Law No. 6356 on Collective Agreements and Strike and International Norms

Prof. Dr. Nurhan SÜRAL   (s. 279-309)

Türkiye’de Kadın İstihdamı: Fırsatlar, Engeller ve Hukuki Çerçeve

Employment of Women in Turkey: Opportunities, Restraints and the Legal Framework

Prof. Dr. Sarper SÜZEK   (s. 311-330)

İşyerinin Devri ve Hukuki Sonuçları

Transfer of Workplace and Its Legal Results

Prof. Dr. Fevzi ŞAHLANAN   (s. 331-339)

Sendika Yöneticilerinin Güvencesi

The Guarantees of Trade Union Managers

Prof. Dr. A. Can TUNCAY   (s. 341-367)

Brief History And Flexibilisation Efforts of Turkish Labour Law

Prof. Dr. Devrim ULUCAN   (s. 369-383)
Eşitlik İlkesi ve Pozitif Ayrımcılık

The Principle of Equality and Positive Discrimination

Doç. Dr. Mustafa ALP   (s. 385-422)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Heinisch/Almanya Kararı Işığında Whistleblowing (İşçinin İfşa ve İhbarı) ve İş İlişkisinde İfade Özgürlüğü

Whistleblowing and Freedom of Expression in the Employment Relation in the Light of the Heinisch/Germany Decision of the European Court of Human Rights

Doç. Dr. Süleyman BAŞTERZİ   (s. 423-449)

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapılmasına İlişkin Objektif Nedenlerin Tespitinde Menfaatler Dengesi “İşçinin Haklı Menfaati”

“The Fair Interest of the Employee” on the Balance of Interests at the Determination of the
Objective Conditions Regarding the Conclusion of Employment Contracts for a Definite Term

Yrd. Doç. Dr. Erhan BİRBEN   (s. 451-480)

İşverenin İş Sözleşmesini Fesih Hakkının Etkisizleşmesi

Ineffectiveness of Employer’s Right to Terminate the Labour Contract

Yrd. Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU   (s. 481-545)

Mevzuatımızda Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Yaşamında Korunmasına İlişkin Düzenlemelere Genel Bir Bakış

A General View of the Provisions in our Legislation Regarding the Protection of Children and Young Employees in Working Life

Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU   (s. 547-571)

İşçinin İş Sözleşmesini Psikolojik Tacize Dayalı Olarak Haklı Nedenle Feshinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı (Karar İncelemesi)

The Beginning of the Prescription Period in the Termination of the Employment Contract Based
on a Just Cause by the Employee Due to Mobbing (Examination of a Court Decision)

Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK   (s. 573-608)

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Evlilik, Askerlik ve Sosyal Güvenlik Hakları Nedeniyle Feshinde İhbar Tazminatı

Notice Payment in the Termination of an Employment Contract by the Employee Due to Marriage, Military Service and Social Security Rights

Yrd. Doç. Dr. Sezgi ÖKTEM SONGU   (s. 609-650)

Anayasal Bir Temel Hak Olarak İfade Özgürlüğünün İşçi Açısından İşyerindeki Yansımaları

The Reflections of the Employee’s Freedom of Expression as a Constitutional Right at the Workplace

Yrd. Doç. Dr. Gülümden ÜRCAN   (s. 651-680)

4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca İşyerini Devreden İşverenin Sorumluluğunda Süre

The Term in the Liability of the Employer Regarding the Transfer of Workplace under the
Labor Law No. 4857

Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ   (s. 681-707)

Türk İş Hukukunda Orantılılık İlkesi

The Principle of Proportionality in Turkish Labour Law

Dr. Ş. Esra BASKAN   (s. 709-730)

6356 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi

The Guarantees of Trade Union Officials under the Provisions of the Law No. 6356

Dr. A. Eda MANAV   (s. 731-779)

2000/43, 2000/78, 2006/54 Sayılı AB Direktifleri Çerçevesinde İş Hukukunda Ayrımcılıkla Mücadele ve Türkiye’deki Uygulamalar

Fight Against Discrimination in Labour Law and Practice in Turkey within the Scope of European Union Directives No. 2000/43, 2000/78 and 2006/54

Arş. Gör. Sevil DOĞAN   (s. 781-812)

Toplu İş Sözleşmesinin Ard Etkisi

The After-Effect of Collective Labour Agreements

LL.M. Ceren KASIM   (s. 813-846)

Der Anwendungsbereich des Deutschen Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes

The Field of Application of the German Law on Temporary Employment

Av. Abbas BİLGİLİ   (s. 847-868)

İşe İade Davası Lehine Sonuçlanan İşçinin İşe Başlatılmaması Durumunda İhbar Tazminatı

Notice Payment in Case of an Employee Not Being Reinstated in a Lawsuit for Reinstatement Resulting in Employee’s Favor

Bektaş KAR   (s. 869-882)

İş Yargılamasına Hakim Olan İlkeler

The Prevailing Principles in Labour Proceeding

Bülent PİRLER   (s. 883-912)

Toplu İş İlişkileri Sistemimizde Yeni Döneme Başlarken Geride Bıraktıklarımız

Things Left Behind While Starting a New Period in the Collective Labour Relations System

 

CİLT II

ÖZEL HUKUK

 

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ   (s. 915-932)

Eski Medeni Kanun Zamanında Evlenen Kişilerin Mal Rejimi Tasfiyesinde Bazı Hukuki Sorunlar

Some Legal Issues on the Dissolution of Matrimonial Property for those Married under the Civil Code, No. 743

Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ   (s. 933-968)

Belirsiz Alacak Davasının İş Hukukunda Uygulanması

Implementation of Undetermined Action of Debt in Labour Law

Doç. Dr. Hasan PETEK   (s. 969-1017)

Tıbbî Müdahalelerden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Uygulanması

The Implementation of the Law on the Protection of Consumers in Disputes Arising from Medical Interventions

Yrd. Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL   (s. 1019-1044)

Tescil Edilmiş Tanınmış Markanın Kullanmama Nedeniyle Kısmen Hükümsüzlüğü Sorunu (Bir Yargıtay Hukuk Genel Kurul Kararının Değerlendirilmesi)

Partial Nullity Problem Based on Non-use of Registered Well-known Marks

Yrd. Doç. Dr. Ali EKİN / Arş. Gör. Hasan KAYIRGAN   (s. 1045-1066)

Uluslararası Alanda ve Türk Hukukunda Eşit Davranma İlkesi Bağlamında Ebeveyn İzni

The Permission of Parents in the International Field and in Turkish Law in the Context of Equal Treatment Principle

Yrd. Doç. Dr. Damla GÜRPINAR   (s. 1067-1109 )

Biyogüvenlik Kanunu Çerçevesinde Hukuki Sorumluluk

Civil Liability Within the Framework of the Biosecurity Act

Yrd. Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK / Arş. Gör. Gülen Sinem TEK   s. 1111-1141)

Türk Borçlar Kanunu’nda Getirilen Geçici Ödeme Hakkında Düşünceler

Reflections on the Temporary Payment Brought by the Turkish Code of Obligations

Dr. Stephanie MARTIN / Dr. Agustí Bruach MENCHÉN   (s. 1143-1161)

Europäische Union: Aktuelle Tendenzen in der Bildungs- und Jugendpolitik der EU-Kommission –
Entfaltung der Persönlichkeit oder Heranzüchtung von Arbeitern à la Fritz Langs Metropolis?

European Union: The Current Tendencies of EU Commission Regarding the Education and Youth
Policies-Protection of Personality or Training Employees like in Fritz Lang’s Metropolis?

LL.M. Merve UYSAL   (s. 1163-1212)

Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Kolektif Hukuki Araçlar

The Collective Legal Instruments in European Union and Turkish Law

 

KAMU HUKUKU

 

Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA   (s. 1215-1228)

Uluslararası Hukukun Sezession İçin Belirlediği Çerçeve

The Framework Determined by International Law for Secession

Prof. Dr. Zehreddin ASLAN   (s. 1229-1240)

Meslek Kuruluşlarına Zorunlu Üyeliğin Üzerine Hukuki Bir Değerlendirme

A Legal Evaluation on Compulsory Membership to Professional Organisations

Prof. Dr. Mahmut T. BİRSEL   (s. 1241-1257)

Türk Milletinin Uygar ve Büyük Devlet Olma Azmi ve Ulusal Ant

The Turkish Nation’s Purpose of Being a Civilized and Great State and the National Oath

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ   (s. 1259-1308)

Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation of the Constitutional Principles on Taxation

Yrd. Doç. Dr. Behiye EKER KAZANCI   (s. 1309-1357)

Mağdurun Davranışları ve Heyecan Halinin Ceza Sorumluluğuna Etkisi – Haksız Tahrik

The Effect of Victim’s Behaviour and State of Excitement on Criminal Liability-Unjust Provocation

Yrd. Doç. Dr. Mete ERDEM   (s. 1359-1391)

Ecosystem Approach to Environmental Protection in the Law of International Watercourses

Yrd. Doç. Dr. Sesim SOYER GÜLEÇ   (s. 1393-1464)

Ceza Muhakemesi Hukukunda Soruşturmanın Etkinliği İlkesi ve Takipsizlik Kararları Üzerindeki Etkisi

The Principle of Investigation Efficiency and Its Effect on the Verdict of Non-Prosecution in Criminal Procedure Law

Arş. Gör. Dr. Ali BAL   (s. 1465-1528)

Hava-Uzay Araçlarının (Aerospacecraft) Hukukî Rejimi

The Legal Regime of Aerospacecrafts

Dr. Ömer ÖMEROĞLU   (s. 1529-1582)

Ceza Hukukunda Nedensellik İlişkisi Üzerine (Teoriler Dışında Bir Bakış)

An Overview on Causality Relationship in Criminal Law (A Survey Out of the Known Theories)

Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK   (s. 1583-1594)

Dijital Çağda Suçla Mücadele: Bir Avrupa Siber-Suç Merkezinin Kurulması

Tackling Crime in Our Digital Age: Establishing a European Cybercrime Centre

Arş. Gör. Serkan MERAKLI   (s. 1595-1652)

İddianamenin İadesi Kurumunun Ceza Muhakemesi Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi

Evaluation of the Restitution of Indictment According to the Criminal Procedure Code

Arş. Gör. Dilara YÜZER   (s. 1653-1694)

Basın Yoluyla Adli Haberlerin Verilişi ve Suçsuzluk Karinesi

Reporting Judicial News by Press and Presumption of Innocence

Klemens MARTIN   (s. 1695-1701)

Erinnerungen eines Richters

Memories of a Judge


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast