Cilt 12, Sayı 1, 2010


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 12      Sayı : 1      2010

İ Ç İ N D E K İ L E R

Boşanma Davalarında Vakıaların İleri Sürülmesi Zamanı Meselesinin Yargıtay Kararlarındaki Görünümü   (s. 1-23)

Dr. Cenk AKİL

Emeğini veya Gelirini Aileye Özgüleyen Altsoyun Denkleştirme Alacağı ve
Almanya Örneği   (s. 25-83)

Dr. Serkan AYAN

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda Faiz ile İlgili Düzenlemeler   (85-136)

Yrd. Doç. Dr. Murat AYDOĞDU

Avrupa Birliği Üyesi Yunanistan’da 1983’ten Beri Devam Edegelen İskeçe Türk Birliği Derneğinin Kapatılmasının Hukuki Süreci   (s. 137-182)

Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN

&

Dokuz Eylül University

Faculty Law Review

Volume : 12      Number : 1      2010

C O N T E N T S

Reflections on the Matter of Time of Assertion of the Facts in Suits for Divorce in Court of
Appeals Decisions  (s. 1-23

Dr. Cenk AKİL

Settlement Claim of Descendants who Confine their Income or Effort to the Family and the
Germany Example  (s. 25-83)

Dr. Serkan AYAN

Regulations on Interest Under the Turkish Code of Obligations Nr. 6098  (s. 85-136)

Assistant Professor Dr. Murat AYDOĞDU

Ongoing Closure Process of İskeçe Turkish Union in European Union Member Greece,
since 1983  (137-182)

Assistant Professor Dr. Turgay CİN


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast