Cilt 25, Sayı 2, 2023


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 25    Sayı: 2     Yıl: 2023

İÇİNDEKİLER


ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Prof. Dr. Fatih BİRTEK

Beraat Kararının İstinaf Kanun Yolunda Bozulması Sonrasında Verilen Mahkûmiyet Kararının Temyiz Edilebilirliğine İlişkin Tartışma   (s. 453-476)

Prof. Dr. Serkan ÇINARLI / Doç. Dr. Hüseyin BİLGİN / Arş. Gör. Kadir Can ÖZEL

Yargı Kararları Işığında İdari Yargıda Şekle Aykırılık Sebebiyle Dava Dilekçesinin Reddi -İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3. ve 5. Maddesi Bağlamında Değerlendirmeler-   (s. 477-542)

Dr. Öğr. Üyesi Nihat Seyhun ALP

İş Hukukunda İşçinin Aracılık Ücreti ve Karşılaştırmalı Hukuk Çerçevesinde İncelenmesi   (s. 543-598)

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Emin BİNGÖL

Elektronik Pazaryeri İşletmecilerinin Satıcılar Bakımından Yapmış Olduğu Aracılık Faaliyetinin Hukukî Niteliği   (s. 599-646)

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal DEMİR

Hukuk Teorilerini Birer “Naya” Olarak Görmek   Jainizmin Üç Önemli Öğretisi İle Hukuk Teorisini Bir Araya Getirmek   (s. 647-684)

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe İSAYEV

Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nü (KGAÖ) II. Dağlık Karabağ Savaşı’na Dahil Etmeye Yönelik Eylemlerinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi   (s. 685-729)

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ÖZKERİM GÜNER

Hükümet Dışı Kuruluşların Uluslararası Antlaşma Kurallarının Oluşumu ve Uygulanması Sürecine Etkileri   (s. 731-764)

Dr. Öğr. Üyesi Murat Can PEHLİVANOĞLU

Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim Şirketlerde İşletmeye Endeksli Pay Oluşturulup Oluşturulamayacağı Sorunu   (s. 765-804)

Arş. Gör. Dr. İsa BAŞBÜYÜK

Blokzincir-Kripto Varlık Bağlantılı Yaygın Sahtekarlık Türlerinin Dolandırıcılık ve İlişkili Suçlar Yönünden Analizi   (s. 805-846)

Arş. Gör. Dr. Burcu EZER

An Evaluation of the Turkish General Health Insurance Within the Scope of the Healthcare Reform.   (s. 847-893)

Arş. Gör. Dr. Musa Furkan ŞAHİN

Ceza Koşulunun Aşırılığının Tespit Edilmesi Konusunda Yargı Kararlarında Kullanılan Kıstaslar   (s. 895-937)

Arş. Gör. Burak IŞIK

Amerikan Medeni Usûl Hukukunda Taraf Sorgusu   (s. 939-978)

Arş. Gör. Rıdvan TÜRK

Hınç, Adalet ve Hınç Adaleti: Eleştirel Bir Değerlendirme   (s. 979-1010)

Meriç Seyhan KARACA

Hukuk ve Değişken Doğruluk: Toulmin İzinde Bir İnceleme   (s. 1011-1046)

Dilara AKBEN

Alman Hukukunda ve Türk Hukukunda Hayvanların Korunmasının Karşılaştırılması   (s. 1047-1102)

 

ÇEVİRİ

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang KAHL, M.A./ Dr. Öğr. Üyesi Zeynep N. AYDINOĞLU YALÇIN (Çev.)

İklimin Korunması ve Temel Haklar (Klimaschutz und Grundrechte)   (s. 1103-1129)

 

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 25     Number: 2     Year: 2023

CONTENTS


RESEARCH ARTICLES

Prof. Dr. Fatih BİRTEK

The Appealability Discussion of Conviction Decision Which Is Given After the Decision of Reversal of Acquittal in Appeal   (p. 453-476)

Prof. Dr. Serkan ÇINARLI / Assoc. Prof. Dr. Hüseyin BİLGİN / Research Assist. Kadir Can ÖZEL

In the Light of Judicial Decisions Rejection of the Lawsuit Petition Due to Violation of the Form in Administrative Jurisdiction -Evaluations in the Context of Articles 3 and 5 of the Law of Administrative Jurisdiction Procedure-   (p. 477-542)

Assist. Prof. Dr. Nihat Seyhun ALP

The Commission Pay of Employee in Employment Law and Examination Within the Scope of Comparative Law   (p. 543-598)

Assist. Prof. Dr. Muhammet Emin BİNGÖL

The Legal Nature of the Intermediary Activity of Electronic Marketplace Operators for Sellers   (p. 599-646)

Assist. Prof. Dr. Nazlı Hilal DEMİR

Considering Each Legal Theory As a “Naya”  An Attempt to Combine Three Tenets of Jainism with Legal Theory   (p. 647-684)

Assist. Prof. Dr. Tuğçe İSAYEV

Evaluation of the Armenia’s Actions to Involve the CSTO in the II. Nagorno-Karabakh War in Terms of International Law   (p. 685-729)

Assist. Prof. Dr. Neslihan ÖZKERİM GÜNER

The Effects of Non-Governmental Organizations on the Formation and Implementation Process of the International Agreement   (p. 731-764)

Assist. Prof. Dr. Murat Can PEHLİVANOĞLU

The Issue of Whether a Tracking Stock Can Be Created in Stock Corporations Within the Framework of Turkish Commercial Code   (p. 765-804)

Research Assist. Dr. İsa BAŞBÜYÜK

Analyzing Common Blockchain and Cryptocurrency-Related Scams under the Fraud and Related Offences   (p. 805-846)

Research Assist. Dr.  Burcu EZER

An Evaluation of the Turkish General Health Insurance Within the Scope of the Healthcare Reform   (p. 847-893)

Research Assist. Dr. Musa Furkan ŞAHİN

Criteria Used in Judicial Decisions on Determining the Excessiveness of the Contractual Penalty   (p. 895-937)

Research Assist. Burak IŞIK

Deposition in American Civil Procedure Law   (p. 939-978)

Research Assist. Rıdvan TÜRK

Ressentiment, Justice and Justice of Ressentiment: A Critical Evaluation   (p. 979-1010)

Meriç Seyhan KARACA

Law and Variable Truth: An Analysis Following Toulmin   (p. 1011-1046)

Dilara AKBEN

Comparison of Animals Protection in German and Turkish Law   (p. 1047-1102)

 

TRANSLATION

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang KAHL, M.A. / Assist. Prof. Dr. Zeynep N. AYDINOĞLU YALÇIN (Translator)

Climate Protection and Fundamental Rights   (p. 1103-1129)

 

D.E.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ – Cilt 25, Sayı 2, 2023 kapak-künye ve içindekiler için tıklayınız…


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast