Cilt 19, Sayı 1, 2017


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt: 19    Sayı: 1     Yıl: 2017

İÇİNDEKİLER

 

 Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK/Dr. Serkan MERAKLI

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Azlığının Tespiti ve Buna Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Hukukî Sorunlar   (s. 1-42)

 

Yrd. Doç. Dr. Özge ERBEK ODABAŞI

Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Evli Kadının Soyadı   (s. 43-109)

 

Yrd. Doç. Dr. Damla GÜRPINAR

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Teslime Bağlı Taşınır Rehni Kurallarından Ayrılan Yönleri   (s. 111-159)

 

Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK

İletişim Sırasında Elde Edilen Gizli Ses Kayıtlarının Ceza Muhakemesinde Delil Olarak
Kabul Edilebilirliği Sorunu   (s. 161-204)

 

Arş. Gör. Ulvi Nail GÜN

Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi ve KKTC Yurttaşlık Hukukunda Yurttaşlığın Kaybı   (s. 205-235)

&

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY

Faculty of Law Review

Volume: 19     Number: 1     Year: 2017

CONTENTS

 

Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK/Dr. Serkan MERAKLI

Determination of the Low Value of Goods in the Crime of Larceny and Legal Problems Arising from It   (p. 1-42)

 

Assistant Prof. Dr. Özge ERBEK ODABAŞI

The Surname of Married Women within the Framework of the Constitutional Court and Supreme
Court Decisions   (p. 43-109)

 

Assistant Prof. Dr. Damla GÜRPINAR

The Different Sides of Pledge on Movable Goods in Trade Transactions from the Pledge on Movable Goods by the Condition of Delivery   (p. 111-159)

 

Research Assistant İsa BAŞBÜYÜK

The Evidence Value of the Voice Records Obtained During Communication in Criminal Procedural Law   (p. 161-204)

 

Research Assistant Ulvi Nail GÜN

The European Convention on Nationality and the Loss of Citizenship in the Citizenship Law of TRNC   (p. 205-235)


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast