Doç. Dr. Yıldırım TAYLAR

04-09-2015

Doç. Dr. Yıldırım TAYLAR

Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yazışma Adresi: D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Tınaztepe Yerleşkesi 35390 Buca İzmir / TÜRKİYE Tel: (90) (232) 301 61 95 Faks: (90) (232) 301 60 09 E-Posta: yildirim.taylar@deu.edu.tr Görüşme Saatleri: Pazartesi : 15.30 / 17.30

Akademik Özgeçmiş

1997 yılında İzmir Karataş Lisesinden, 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan TAYLAR, 2002 yılı başında aynı fakültenin vergi hukuku anabilim dalına araştırma görevlisi olarak atanmıştır.  2002 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında başladığı yüksek lisans programını, 2005 yılında “Vergi Hukuku Açısından Serbest Bölgeler” adlı teziyle tamamlamış ve aynı yıl Kamu Hukuku Anabilim Dalı doktora programına başlamıştır. Aralık 2012’de savunduğu “Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay” konulu doktora teziyle, kamu hukuku doktoru unvanını almıştır. Doktora eğitimi sırasında, akademik araştırmalar yapmak ve yabancı dilini geliştirmek üzere, Ekim 2007-Ağustos 2008 tarihleri arasında Almanya-Gießen Justus Liebig Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulunmuştur. Kasım 2013 itibariyle mali hukuk anabilim dalına yardımcı doçent olarak atanan TAYLAR, halen bu görevini sürdürmektedir.

Temel Çalışma Alanları

Temel çalışma alanları vergi hukuku ve kamu maliyesidir. Bu alanlar içinde özellikle vergi borcu ilişkisi, vergi hukukunun/kamu maliyesinin anayasal temelleri, vergi suç ve kabahatleri ile cezaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca yüksek lisans tezinin konusunu oluşturan “serbest bölgeler”in idari ve vergisel yönü üzerinde de çalışmaktadır.

Başlıca Çalışmaları

A. Kitaplar /Tezler

 • Türk Vergi Hukuku Açısından Serbest Bölgeler, (Maliye ve Hukuk Yayınları), Ankara 2008.
 • Vergi Hukukunda Vergiyi Doğuran Olay, (Doktora Tezi), İzmir 2013.

B. Diğer Çalışmalar (Makale, Karar İncelemesi, Çeviri, Tebliğ)

I. Makaleler

 • Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Vergi Hukukunda Hukuki Güvenlik İlkesi”, (Vergi Dünyası, Sayı:307, Mart 2007), s. 196-214.
 • Kamu Alacakları İçin Güvence Önlemi Olarak Teminat ve Teminat-İhtiyati Haciz İlişkisinden Kaynaklanan Sorunlar” (Mali Pusula, Sayı:48, Aralık 2008), s. 68-87.
 • Serbest Bölgeler Kanunu ve Geçici 3’üncü Madde“, (Güncel Hukuk Dergisi, Sayı:12-60, Aralık 2008), s. 58-60.
 • Vergi Teorisi Açısından Özel Tüketim Vergileri ve Türk Özel Tüketim Vergisi Uygulaması”, (Prof. Dr. Burhan CEYHAN’a Armağan, Cilt I, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, İzmir 2012), s. 435-467. http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergimiz-12-ozel/1-mali/12-yildirimtaylar.pdf
 • Türk Vergi Hukukunda Kamusal Bir Denetim Yolu Olarak Vergi Araması”, (Ceza Hukuku Dergisi, Sayı: 21, Nisan 2013), s. 139-180. (Yrd. Doç. Dr. Burak PINAR ile birlikte)
 • Vergiyi Doğuran Olay Kavramı Üzerine Değerlendirme”, (3. Genç Vergi Hukukçuları Konferansı, Savaş Yayınevi, Ankara 2015), s. 167-207.
 • Vergi Borcu İlişkisinin Pasif Süjesi Olarak Birey ve Vergilendirme Yetkisinin Bireyin Hak, Özgürlük ve Ödevlerine Etkisi”, (Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, Cilt: IV, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, İzmir 2015), s. 4943-4987. https://hukuk.deu.edu.tr/ dosyalar/dergiler/dergimiz-16-ozel/cilt-IV.pdf
 • Ölçülülük İlkesi Bağlamında Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa’ya Uygunluk Sorunu”, (Ceza Hukuku Dergisi, Sayı: 28, Ağustos 2015), s. 187-221.
 • “Vergi Hukukunda Vergi Hatası Anlaşmazlığı-Hukuki Uyuşmazlık Ayırımı: Transit Taşımacılıkta Katma Değer Vergisi İstisnası Perspektifinden Değerlendirme ve Öneriler”, (İzmir Barosu Dergisi, Yıl:81, Mayıs 2016, Sayı:2016/2, s. 117-147). http://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/sayi-2016-220161213112320507.pdf
 • “Vergi İncelemesi Sırasında İbraz Edilmeyen Defter, Kayıt ve Belgelerin Yargılama Aşamasında Vergi Yargısı Organlarına İbrazı”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı:2, 2018), s. 375-408. http://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2018/12/YILDIRIM-TAYLAR-.pdf

II. Karar İncelemeleri

III. Çeviriler

 • Prof. Dr. Philip KUNIG: “Grenzen öffentlicher Kontrolle aus dem Prinzip der Rechtssicherheit: Deutschland – Kamusal Denetimin Hukuki Güvenlik İlkesinden Kaynaklanan Sınırları: Almanya”, (Vergi Hukuku Örneğinde Hukuka Uygun ve Etkin Kamu Denetimi Sempozyum Kitabı, Editör: Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK – Doç. Dr. Funda BAŞARAN-YAVAŞLAR, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2010), s. 107-120.

IV. Tebliğler

 • Serbest Bölgelerde Yapılan Yatırımlarda Vergisel Avantajlar”, (Küresel Mali Krizin Hukuki Etkileri Sempozyumu, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası & İzmir Üniversitesi, 24.01.2009, Salihli-Manisa).
 • Vergiyi Doğuran Olay Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme”, (3. Genç Vergi Hukukçuları Konferansı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 27.04.2013, Ankara).
 • Vergilendirme ve Birey”, (13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Hukuk ve Birey Konulu Oturumda Sunulan Tebliğ, 04.12.2013, ÖDTÜ-Ankara).
 • Ölçülülük İlkesi Bağlamında Vergi Ziyaı Cezasının Anayasa’ya Uygunluk Sorunu”, (30. Türkiye Maliye Sempozyumu, 20-24 Mayıs 2015, Antalya).
 • Özel Eğitim Kurumlarında Vergilendirme ve Teşvikler”, (İzmir SMMMO, 09.02.2016).
 • “Vergi İncelemesi Sırasında İbraz Edilmeyen Defter, Kayıt ve Belgelerin Yargılama Aşamasında Vergi Yargısı Organlarına İbrazı”, (32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, 10-14 Mayıs 2017, Antalya).
 • “Mirasçıların Mirasbırakanın Vergi Borç-Cezalarından Sorumluluğu ve Bu Çerçevede Mirasın Reddi”, (İzmir Medeni Hukuk Günleri-I, Miras Hukuku Sempozyumu, 17-18 Kasım 2017, İzmir).
 • “Çalışma Hayatının Güncel Vergisel Sorunları”, (Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No:1 – Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar Uluslar arası Sempozyumu, 15-16 Mart 2018, İzmir).

Halen Verdiği Dersler

 • Vergi Hukuku (A ve B şubeleri)
 • Vergi Mevzuatı (Adalet MYO)

Font Boyutunu Değiştir
Kontrast