Cilt 9, Sayı 2, 2007


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 9      Sayı : 2      2007

İ Ç İ N D E K İ L E R

Tapu Siciline Kayıtlı Taşınmazlar Bakımından Olağanüstü Zamanaşımı ile
Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanımında Mirasçılar Arasında Zamanaşımının
İşlememesi Sorunu   (s. 1-28)

Yrd. Doç. Dr. Hakan ALBAŞ

Ulusal ve Uluslararası Hukuk Işığında Türkiye’nin 2003 Tezkere Serüvenine İlişkin Görüşler-Düşünceler   (s. 29-97)

Doç. Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU

TCK’da Çocuk Düşürtme Suçu Mukayeseli Hukuk ve AİHM’nin Bakış Açısıyla Ceninin Yaşama Hakkının Sınırlandırılması Tahlili   (s. 99-141)

Yrd. Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ

Yeni Alman Haksız Rekabet Kanunu ve Haksız Rekabet Alanında Getirdiği
Yenilikler   (s. 143-174
)

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Can GÖKSOY

Zur Internationalen Menschendechts Politik Uluslararası İnsan Hakları
Politikası   (s. 175-193)

Gerhart Rudolf BAUM / Çev. Yrd. Doç. Dr. Serdart NART

Zorunluluk Halinin (TCK m.25/2) Hukuki Niteliği   (s. 195-222)

Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK / Arş. Gör. Koray DOĞAN

İdari Yargıda “Tek Dilekçe ile Dava Açma” (Karşılaştırmalı Hukukî Analiz)   s. 223-269)

Doç. Dr. Oğuz SANCAKDAR

İstanbul Barosu 2007 Kurgusal Dava Yarışması İddia ve Savunma
Dilekçeleri (s. 271-327)

Ebru ALTAŞ / Candide ŞENTÜRK / İsmail GÜROCAK / Deniz MERAKLI / Aydın AYGÜN

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 9      Number : 2      2007

C O N T E N T S

The Prescription Delay Concerning Registered Immovables and the Issue of the Acquisitive Prescription Between Inheritors   (s. 1-28)

Assistant Professor Dr. Hakan ALBAŞ

Opinions on the Case of the 2003 Turkish Parliamentary Authorization in the Light of National and International Law  (s. 29-97)

Associate Professor Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU

Abortion in the Turkish Criminal Code, and Restriction of the Right to Life of the Foetus (From the Point of View of Comparative Law and ECHR)  (s. 99-141)

Assistant Professor Dr. Burcu DÖNMEZ

The New German Act Against Unfair Competition and its Innovations in the Field of Unfair Competition  (s. 143-174)

Assistant Professor Dr. Yaşar Can GÖKSOY

International Human Rights Policy  (s. 175-193)

Gerhart Rudolf BAUM / Translated By: Assistant Professor Dr. Serdar NART

Legal Qualification of Necessity (Art. 25 (2) of the Turkish Penal Code)  (s. 195-222)

Associate Professor Veli Özer ÖZBEK / Research Assistant Koray DOĞAN

“To File a Claim with a Single Petition” in Administrative Procedure (A Comparative Legal
Analysis)  (s. 223-269)

Associate Professor Oğuz SANCAKDAR

The Bills Presented by the Parties to the 2007 Moot Court Competition of Istanbul
Bar Association  (s. 271-327)

Ebru ALTAŞ / Candide ŞENTÜRK / İsmail GÜROCAK / Deniz Meraklı / Aydın AYGÜN


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast