Cilt 8, Sayı 1, 2006


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 8      Sayı : 1      2006

İ Ç İ N D E K İ L E R

Tehlike Esasına Dayanan Genel Sorumluluk Kuralı Üzerine Eleştirel
Değerlendirmeler   (s. 1-19)

Yrd. Doç. Dr. Erdem BÜYÜKSAĞİŞ

Devletlerarası Hukukta Balıkçılık   (s. 21-45)

Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN

Yunan Basınına Yansıdığı Şekliyle, Atina ile İstanbul Rum Başpiskoposları Arasındaki Yönetim Krizi, “Evrensellik” ve Türkiye   (s. 47-86)

Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN

Uluslararası Hukukta Emredici Kural (Jus Cogens Peremtorary Norms) Olgusuna
Tarihsel Bir Yaklaşım   (s. 87-122)

Dr. İrem KARAKOÇ

Almanya’da Belediyeler Üzerindeki İdari Vesayet Denetimi   (s. 123-142)

Dr. Bülent KENT

Die Ausdehnung Der Objektiven Materiellen Rechtskraft Auf Die Urteilsgründe Nach Türkischem Recht   (s. 143-175)

Arş. Gör. Nedim MERİÇ

Güzelleştirme Amaçlı Estetik Ameliyatlardan Kaynaklanan Hukukî
Sorumluluk   (s. 177-239)

Yrd. Doç. Dr. Hasan PETEK

Özelleştirmenin Kamu Hukuku-Özel Hukuk Ayırımına Etkileri ve Bu Bağlamda Güncel Özelleştirme Tartışmalarındaki Başlıca Görüşler   (s. 241-270)

Doç. Dr. Oğuz SANCAKDAR

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 8     Number : 1      2006

C O N T E N T S

Critical Evaluations Concerning The General Liability Rule Based on Danger   (s. 1-19)

Assist. Prof. Dr. Erdem BÜYÜKSAĞİŞ

Fishery in International Law   (s. 21-45)

Assist. Prof. Dr. Turgay CİN

The Administration Crisis Between Athens and İstanbul Episcopates as Reflected in Pres   (s. 47-86)

Assist. Prof. Dr. Turgay CİN

A Historical Approach to the Mandatory Rule Phenomenon (Jus Cogens&Peremptory)
in International Law  (s. 87-122)

Dr. Iur. İrem KARAKOÇ

Administrative Control on Municipalities in Germany   (s. 123-142)

Dr. Iur. Bülent KENT

The Expansion of the Material Res Judicate Effect Over the Reason in the Decision in
Turkisch Law   (s. 143-175)

Res. Assist. Nedim MERİÇ

Civil Liability Arising from Beauty-Purpose Eshetic Surgery  (s. 177-239)

Assist. Prof. Dr. Hasan PETEK

Effects of Privatization on Public Law-Civil Law Distinciton and Main Approaches to the Current Privatization Discussions in This Context  (241-270)

Associate Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast