Cilt 7, Sayı 2, 2005


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 7      Sayı : 2      2005

İ Ç İ N D E K İ L E R

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Olağanüstü Toplanması : Sorunlar ve Öneriler   (s. 1-32)

Dr. İrfan NEZİROĞLU

İngiliz Hukuk Sistemi İçinde Ticari Yargı Sistemi   (s. 33-70)

Yrd. Doç. Dr. Neval OKAN

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Aile Arabuluculuğu” Konulu Tavsiye
Kararı   (s. 71-102)

Dr. Mustafa ÖZBEK

Roma Hukukunda : Actio de Peculio   (s. 103-136)

Yrd. Doç. Dr. Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR

Roma Hukukunda Rehin Hakkı (Pignus-Hypotheca)   (s. 137-164)

Arş. Gör. Erdal ÖZSUNAR

Sportif Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirliliği Sebebiyle Çevre Kanunu’na Göre Sorumluluk   (s. 165-226)

Dr. Hasan PETEK

1919’dan 2000’e Finlandiya : Anayasal ve Siyasal Gelişmeler   (s. 227-264)

Arş. Gör. İlker Gökhan ŞEN

Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Bağımsız Dış Denetimin Fonksiyonları ve Denetçi Bağımsızlığı   (s. 265-300)

Arş. Gör. Yasin ULUSOY

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 7     Number : 2      2005

C O N T E N T S

Extraordinary Meeting the Grand National Assembly: Problems and Suggestions  (s. 1-32)

Dr. Iur. İrfan NEZİROĞLU

 Commercial Trial in English Legal System  (s. 33-70)

Assist. Prof. Neval OKAN

Advisory Decision of the European Council-Comitee of Ministers on “Family Mediation”  (s. 71-102)

Dr. Iur. Mustafa ÖZBEK

Actio de Peculio in Roman Law  (s. 103-136)

Assist. Prof. Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR

Pledge (Pignus-Hypotheca) in Roman Law  (s. 137-164)

Res. Assist. Erdal ÖZSUNAR

Liability under Environmental Code Arising from Environmental Pollution Caused by Sports
Activities  (s. 165-226)

Dr. Iur. Hasan PETEK

Finland from 1919 to 2000: Constitutional and Political Developments  (s. 227-264)

Res. Assist. İlker Gökhan ŞEN

Functions of Independent External Audit in Open to the Public Stok Companys and Auditor Independence   (s. 265-300)

Res. Assist. Yasin ULUSOY


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast