Cilt 7, Sayı 1, 2005


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 7      Sayı : 1      2005

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi   (s. 1-28)

Yrd.Doç.Dr. Emre GÖKYAYLA

Evli Kadının Yerleşim Yeri   (s. 29-50)

Doç.Dr. Ayşe HAVUTÇU

Die Beziehung Zwischen Den Schlichtungswegen Und Dem Gerichtlichen Verfahren Über Die Steuerstreitigkeiten Im Türkischen Recht   (s. 51-63)

Doç.Dr. Yusuf KARAKOÇ

The Question Of Sources Of Law Concerning International   (s. 65-82)

Yrd.Doç.Dr. İbrahim KAYA

Borç Ödemeden Aciz Sebebiyle Mirasçılıktan Çıkarma (MK m.513)   (s. 83-102)

Yrd.Doç.Dr. Köksal KOCAAĞA

Yargıtay Kararları Açısından Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının
Hükümsüzlüğü   (103-126)

Yrd.Doç.Dr. M. Fahrettin ÖNDER

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Ceza Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” Konulu Tavsiye Kararı   (s. 127-166)

Dr. Mehmet ÖZBEK

Roma Medeni Usul Hukukunda Formula Yargılaması   (s. 167-212)

Yrd.Do.Dr. Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR

Alacağı Gemi İpoteği ile Teminat Altına Alınmış Olan Alacaklının İhtiyati Haciz Talep Edememesi Sorunu   (s. 213-236)

Yrd.Doç.Dr. Vural SEVEN

CMR – Taşıma Senedinin İspat Kuvveti   (s. 237-273)

Arş.Gör. Ecehan YEŞİLOVA

2005 ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
Kurgusal Duruşma Yarışması   (s. 275-318)

Pınar ÇİFTÇİ / Eda MUKANNASGİL / Hülya ASLANTÜRK / Bengi GÜMGÜM /
Betül Fitnat BÖKE

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 7     Number : 1      2005

C O N T E N T S

Evaluation of the Amendments In the Law on Intellectual Property  (s. 1-28)

Assist. Prof. Emre GÖKYAYLA

Domicile of the Married Woman  (s. 29-50)

Associate Prof. Ayşe HAVUTÇU

The Relation Between Means Settlement of Tax Disputes and the Judicial Way  (s. 51-63)

Associate Prof. Yusuf KARAKOÇ

The Question of Sources of Law Concerning International Watercourses  (s. 65-82)

Assist. Prof. İbrahim KAYA

Disinheritance on the Ground of Insolvency-the Innovations  (s. 83-102)

Assist. Prof. Köksal KOCAAĞA

The Nullity of General Board Decisions in Limited Companies in view of Court of
Appeal Decisions  (103-126)

Assist. Prof. M. Fahrettin ÖNDER

Recommendation of the Council of Europe Comittee on “Mediation In Criminal
Matters”   (s. 127-166)

Dr. Iur. Mehmet ÖZBEK

Formula Trial in Roman Law  (s. 167-212)

Assist. Prof. Gökçe TÜRKOĞLU ÖZDEMİR

The Inability for Creditors Secured by Ship Mortgage to Claim Interm Attachment  (s. 213-236)

Assist. Prof. Vural SEVEN

The Capacity of Prof of the Consignement Note (CMR)  (s. 237-273)

Res. Assist. Ecehan YEŞİLOVA

2005 ELSA (European Law Students Association)
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu
Moot Court Competition   (s. 275-318)

Pınar ÇİFTÇİ / Eda MUKANNASGİL / Hülya ASLANTÜRK / Bengi GÜMGÜM /
Betül Fitnat BÖKE


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast