Cilt 7, Özel Sayı, 2005


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / Dokuz Eylül University

HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ / Faculty of Law Review

Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ Anısına Armağan

Cilt/Volume: 7      Özel Sayı/Special Edition      2005

İ Ç İ N D E K İ L E R / C O N T E N T S

 

ÖZGEÇMİŞ   (s. III)

Kimse Ağlamasın   (s. V-VI)

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

Hocamız Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ   (s. VI-VIII)

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY

Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ’un Aziz Hatırasına…   (s. IX-X)

Prof. Dr. Nevzat KOÇ

 

ÖZEL HUKUK

Türk Hukukunda Milletlerarası Ticari Tahkim ve Yabancı Hakem Kararlarının
Tenfizi   (s. 1-38)

Prof. Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL

Ticarî İşletme Rehni   (s. 39-50)

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

Ölüme Bağlı Tasarruftan Tenfizi Ölüme Bağlı Bağışlama ile Rücu   (s. 51-56)

Prof. Dr. Şeref ERTAŞ

İflasın Ertelenmesinde Kayyım Atanması   (s. 57-78)

Av. Ayşe Gülin GÜRALP

İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu Toplantısının Yapılması   (s. 79-98)

Neşe KİRTİL

Türk Medenî Kanunundaki Düzenlemeler Işığında Vesayet Hukukuna
Genel Bir Bakış   (s. 99-120)

Prof. Dr. Nevzat KOÇ

Sigorta Muameleleri Nedeniyle Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Mükellefinin
Kim Olduğu Sorunu   (s. 121-132)

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY

Avukatlık Kanununun Avukatlık Ortaklıklarına İlişkin Hükmünün Eleştirisi   (s. 133-172)

Prof. Dr. Huriye KUBİLAY

Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Kıymetli Evrak Hukuku Kitabında Yapılan
Düzenlemeler ve Değişiklik Önerilerimiz   (s. 173-222)

Yrd. Doç. Dr. Şafak NARBAY

Limited Şirketlerin Geleceği – Bir Deneme   (s. 223-238)

Prof. Dr. Hasan NERAD

Tüzel Kişilerin Kazandırıcı Zamanaşımı Yolu ile Taşınmaz Edinmesi   (s. 239-282)

Arş. Gör. Özge ÖNCÜ

Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi   (s. 283-306)

Doç. Dr. Kemal ŞENOCAK / Hakim Refik Cemal HANEDAN

Kambiyo Senedi Borçlusu Tarafından Açılan Bedelsizliğe ve Hükümsüzlüğe Dayalı Menfi Tespit Davalarının Gösterdiği Özellikler   (s. 307-382)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRK

4857 Sayılı İş Kanunu Açısından Ara Dinlenmesi   (s. 383-408)

Arş. Gör. Yasin ULUSOY

Anonim Şirketlerde İdare Meclisi Azalarının Rekabet Yasağı (TTK m.335)   (s. 409-446)

Arş. Gör. Mustafa YASAN


KAMU HUKUKU

İstanbul Rum Başpiskoposu ile Atina Başpiskoposunun Mücadeleleri ve
Türkiye   (s. 447-472)

Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN

Yabancıların Bilgi Edinme Hakkı   (s. 473-492)

Yrd. Doç. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Denetimi   (s. 493-554)

Doç. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL

Doğal Hukuk ve Pozitif Hukuk Işığında İnsan Hakları Alanındaki Bazı
Kavramlar   (s. 555-616)

Yrd. Doç. Dr. Muhlis ÖĞÜTÇÜ

 

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 7      Special Edition      2005

C O N T E N T S

 

CIRRUCULUM VITAE   (s. III)

Nobody Shall Cry   (s. V-VI)

Professor Dr. Şeref ERTAŞ

Our Professor Dr. İrfan BAŞTUĞ   (s. VII-VIII)

Professor Dr. Huriye KUBİLAY

To Esteemed Memory of Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ   (s. IX-X)

Professor Dr. Nevzat KOÇ

 

PRIVATE LAW

International Commercial Arbitration and Execution of Foreign Arbitrator’s Decision in
Turkish Law   (s. 1-38)

Professor Dr. Mahmut Tevfik BİRSEL

Pledge of Commercial Enterprise   (s. 39-50)

Dr. Şeref ERTAŞ, Professor

Recovery from Testimentary Decrees by Donation of Which Execution issubject
to Death   (s. 51-56)

Professor Dr. Şeref ERTAŞ

Appointment of Trustee in postponement bankruptcy   (s. 57-78)

Attorney-at-Law Ayşe Gülin GÜRALP

Holding of a General Assembly Meeting of Priviledged Shareholders   (s. 79-98)

Neşe KİRTİL

A General View to Guardianship Law in the light of regulations in Turkish Civil Law   (s. 99-120)

Professor Dr. Nevzat KOÇ

Issue on the personality of the taxpayer of Banking and Insurance Transactions Tax Due to Insurance transactions   (s. 121-132)

Professor Dr. Huriye KUBİLAY

Criticism of the rule of the Advocacy Act related to Advocacy Companies   (s. 133-172)

Professor Dr. Huriye KUBİLAY

Our Proposals on regulations and amendments which have been done in the book of Negotiable Instruments Law in the Draft of Turkish Commercial Code   s. (173-222)

Assistant Professor Dr. Şafak NARBAY

Future of Limited Companies-An Essay   (s. 223-238)

Professor Dr. Hasan NERAD

Legal Acquisation of Immovables by the way of prescription   (s. 239-282)

Research Assistant Özge ÖNCÜ

Evaluation of the voice of Telephone Bell from the viewpoint of the Law of Intellectual Property and Trade Mark Proposals   (s. 283-306)

Associate Professor Dr. Kemal ŞENOCAK / Justice Refik Cemal HANEDAN

Particular Aspects of Negative Declaratory Action Which has been filed by Debtor of Negotiable Instrument Based on Nullity and freely   (s. 307-382)

Assistant Professor Dr. Ahmet TÜRK

Break Rest from the viewpoint of Labour Law Numbered 4857   (s. 383-408)

Research Assistant Yasin ULUSOY

Prohibition of Competition of Members of Board of Directors in joint Stock
Companies (TTK m.335)   (s. 409-446)

Research Assistant Mustafa YASAN

 

PUBLIC LAW

Struggle between İstanbul Greek Archbishop and Athens Archbishop and Turkey   (s. 447-472)

Assistant Professor Dr. Turgay CİN

Righ to access information of foreigners   (s. 473-492)

Assistant Professor Dr. Yusuf ÇALIŞKAN

Supervision of Securities Exchange Commission   (s. 493-554)

Associate Professor Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL

Some Concepts in the scope of Human Rights in the light of Natural Law and
Positive Law   (s. 555-616)

Assistant Professor Dr. Muhlis ÖĞÜTÇÜ


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast