Cilt 6, Sayı 2, 2004


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 6      Sayı : 2      2004

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sanat Özgürlüğü Temel Hakkının Kapsamı ve Diğer Temel Hak ve
Özgürlüklerle İlgisi   (s. 1-28)

Yrd.Doç.Dr. Esra ATALAY

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı Kararı “Wählergruppe Gemeinsam Zajedno
ve Diğerleri”   (s. 29-59)

Yrd.Doç.Dr. Hacı CAN / Eda AZIK

Avalin Şekli Şartları   (s. 61-95)

Arş.Gör. Ertan DEMİRKAPI

Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı   (s. 97-130)

Dr. Mine ERTURGUT

4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve Getirdiği Yenilikler   (s. 131-167)

Arş.Gör. Cemile DEMİR GÖKYAYLA/Arş.Gör. Ceyda SÜRAL

Die Rechte Und Pflichten Von Ausländern Bei Einem Verkehrunfall In Der Türkei Nach Türkischem Recht   (s. 169-198)

Doç.Dr. Ayşe HAVUTÇU

Türk Hukuk Tarihi’nde Uluslararası Andlaşmaların Uluslararası Hukukun Gelişim Sürecindeki Yeri   (s. 199-253)

Dr. İrem KARAKOÇ

Alman İdare Hukukunda Kamusal Yükümlülüklerin Özelleştirilmesinin
Sınırları    (s. 255-275)

Yrd.Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR

Baro Hakem Kurulu Faaliyetlerinin Harçlar Kanunu Açısından
Değerlendirilmesi   (s. 277-290)

Dr. Aziz TAŞDELEN

Doğal Hukuk : Modern Gelenek   (s. 291-343)

Arş.Gör. Ertuğrul UZUN

2003 ELSA Avrupa Genç Hukukçular Derneği
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması
Birincisi Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Takımının
Dava Dosyaları   (s. 345-412)

Selda SÜEL / Şafak EVRAN / Zelha YALDIZ /Doğuş Taylan TÜRKEL / Pınar ÇİFTÇİ

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 6      Number : 2      2004

C O N T E N T S

The Scope of the Fundamental Right to Freedom of Art and its Relationship with other Fundamental Rights and Freedoms  (s. 1-28)

Assist. Prof. Esra ATALAY

The Judgment of the European Court of Justice “Wählergruppe Gemeinsam Zajedno
and Others”   (s. 29-59)

Assist. Prof. Hacı CAN / Eda AZIK

Formal Conditions for the Aval   (s. 61-95)

Res. Assist. Ertan DEMİRKAPI

Electronic Certificate Service Provider   (s. 97-130)

Dr. Iur. Mine ERTURGUT

Act no. 4875 on Direct Foreign Investments and the Innovations it Brings  (s. 131-167)

Res. Assist. Cemile DEMİR GÖKYAYLA/ Res. Assist. Ceyda SÜRAL

Rights and Liability of Foreigners Arising from Traffic Accidents Under Turkish Law  (s. 169-198)

Associate Prof. Ayşe HAVUTÇU

The Place of Onternational Conventions in the Process of Development of International Law In Turkish Law History  (s. 199-253)

Dr. Iur. İrem KARAKOÇ

The Limits to the Privatisation of Public Obligations in German Administrative Law  (s. 255-275)

Assist. Prof. Oğuz SANCAKDAR

The Evaluation of the Activities of the Bar Arbitration Council from the Point of View of the
Charges Act  (s. 277-290)

Dr. Iur. Aziz TAŞDELEN

Natural Law: a Modern Custom  (291-343)

Res. Assist. Ertuğrul UZUN

The Case Files of the Dokuz Eylül University Faculty of Law, Winner of the
2003 ELSA European Law Students’ Association Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet
Velidedeoğlu Moot Court Competition   (s. 345-412)  

Selda SÜEL / Şafak EVRAN / Zelha YALDIZ / Doğuş Taylan TÜRKEL / Pınar ÇİFTÇİ


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast