Cilt 6, Sayı 1, 2004


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 6      Sayı : 1      2004

İ Ç İ N D E K İ L E R

Avrupa Birliği Temel Sosyal Hakları ve Türk İş Hukuku   (s. 1-41)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALP

Sanat Özgürlüğü Temel Hakkının Hukuki Niteliği   (s. 43-66)

Yrd.Doç.Dr. Esra ATALAY

AİHM Kararları Işığında Tutuklu Sanık Bakımından Hazırlık Soruşturması
Dosyasını İnceleme Hakkı   (s. 67-111)

Yrd.Doç.Dr. M. Ruhan ERDEM

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Kıymetli Evrak Hukukuna
Etkileri   (s. 113-176)

Yrd.Doç.Dr. Sevilay UZUNALLI EROĞLU

Müteahhidin İşin Devamı Esnasında Özen Yükümünü İhlâl Ederek Eseri
Ayıplı veya Sözleşmeye Aykırı Şekilde Yapacağının Anlaşılması Hâlinde
İş Sahibinin BK. M. 358/II Uyarınca Sahip Olduğu Haklar   (s. 177-201)

Dr. Köksal KOCAAĞA

Bütçe Uygulama Talimatları ile Tedavi Giderlerinin Sınırlandırılması Sorunu ve Diş Tedavisi Örneği   (s. 203-232)

Yrd.Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR

Ticari Defterlerin ve Belgelerin Saklanması, Zıyaı, Zayi Belgesi, Böyle Bir
Belgenin Alınması ve Alınmamasının Hüküm ve Sonuçları
(Özellikle TTK 68/IV)   (s. 233-294)

Yrd.Doç.Dr. Oruç Hami ŞENER

Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı
ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflâs Kanunu’nda Yapılan Son
Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler   (s. 295-334)

Yrd.Doç.Dr. Ahmet TÜRK

(2003-2004) Elsa Avrupa Genç Hukukçular Derneği
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Kurgusal Duruşma Yarışması   (s. 335-376)

Doğuş Taylan TÜRKEL / Pınar ÇİFTÇİ / Mine BALKAN / Eda MUKANNASGİL /
Vedat ÜNSAL

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 6      Number : 1      2004

C O N T E N T S

European Union’s Fundamental Social Rights and the Turkish Labour Law  (s. 1-41)

Assist. Prof. Mustafa ALP

Legal Nature of the Basic Rights Regarding the Liberty of Art  (s. 43-66)

Assist. Prof. Esra ATALAY

The Right of the Accused to Examine the File of the Preliminary Investigation in the Light of the Decisions of the ECHR  (s. 67-111)

Assist. Prof. M. Ruhan ERDEM

The Impacts of the Law Relating to the Protection of Consumers on the Law of Negotiable Instruments   (s. 113-176)

Assist. Prof. Sevilay UZUNALLI EROĞLU

The Rights of the Contractee according to Art. 358, para.1 of the Turkish Code of Obligations in
Cases where it is Understood that the Contractor Will Complete the Work Deficiently and in
Breach of the Contract by Violating his Duty of Diligence   (s. 177-201)

Dr. Iur. Köksal KOCAAĞA

The Limitation of Health Care Expenses by Budget Application Instructions and the Example of
Tooth Care   (s. 203-232)

Assist. Prof. Oğuz SANCAKDAR

Maintenance and Loss of Commercial Books and Records and the Legal Effects and Results of the
Obtainment and Non-Obtainment of the Certificate of Loss   (s. 233-294)

Assist. Prof. Oruç Hami ŞENER

Evaluation of and Proposals Conserning the Latest Amendments to the Civil Execution and Bankruptcy Code Regarding Bankruptcy of Capital Companies and Co-operatives due to their Indebtness   (s. 295-334)

Assist. Prof. Ahmet TÜRK

(2003-2004) Elsa European Young Lawyers’ Association
Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Moot Court Competition  (s. 335-376)

Doğuş Taylan TÜRKEL / Pınar ÇİFTÇİ / Mine BALKAN / Eda MUKANNASGİL /
Vedat ÜNSAL


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast