Cilt 5, Sayı 2, 2003


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 5      Sayı : 2      2003

İ Ç İ N D E K İ L E R

Yunan Vatandaşlık Yasasına Göre Yunan Asıllığının (Vatandaşlığının)
Kazanılması   (s. 1-37)

Dr. Turgay CİN

Anglo – Amerikan Hukukunda Bilirkişilik Kurumunda Yeni Eğilimler   (s. 39-75)

Arş.Gör. Ertan DEMİRKAPI

4822 Sayılı Kanun’la Değişik Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Işığında / Kapıdan Satışların Unsurları   (s. 77-108)

Arş.Gör. Metin İKİZLER

Tutuklamada Oranlılık İlkesi Çerçevesinde 2002 CMUK Tasarısının “Adli Kontrol” Tedbirinin Değerlendirilmesi   (s. 109-142)

Yrd.Doç.Dr. Mahmut KOCA

Karar İncelemesi / Hamiline Yazılı Çekte Ciranta Tarafından Konan “Bedeli Teminattır” Kaydının Hukuki Sonucu   (s. 143-158)

Dr. Vural SEVEN

Vergisel Arama   (s. 159-190)

Dr. Aziz TAŞDELEN

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 5      Number : 2      2003

C O N T E N T S

The Acquisition of Greek Citizenship According to the Nationality Act  (s. 1-37)

Dr. Iur. Turgay CİN

New Tendencies in the Expertise Institution in Anglo – American Law   (s. 39-75)

Research Assistant Ertan DEMİRKAPI

Elements of Door-to-Door Sells in View of the Act on the Protection of Consumers as Amended by Act No.4822  (s. 77-108)

Research Assistant Metin İKİZLER

A Critical Appraisal of the ‘Judicial Control’Measure laid down in the 2002 Draft Turkish Criminal
Procedure Code in the Framework of the Proportionality Principle
in Preventive Detention  (s. 109-142)

Assist Prof. Dr. Mahmut KOCA

Jurisprudence : The Legal Consequences of the “Against Security” Clause set forth by the Endorser on the Bearer Cheque  (s. 143-158)

Dr. Iur. Vural SEVEN

Search in Tax Law  (s. 159-190)

Dr. Iur. Aziz TAŞDELEN


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast