Cilt 5, Sayı 1, 2003


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 5      Sayı : 1      2003

İ Ç İ N D E K İ L E R

İşçinin Feshe Karşı Korunması (İş Güvencesi Yasası)   (s. 1-40)

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALP

Uluslararası Aciz Hukukuna İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü   (s. 41-76)

Doç.Dr. Nuray EKŞİ/Doç.Dr. Cem BUDAK

Yeni İş Kanunu Tasarısı ve İşçinin İş Görmekten Kaçınma Hakkı   (s. 77-94)

Yrd.Doç.Dr. Murat ENGİN

Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili   (s. 95-165)

Yrd.Doç.Dr. Sevilay EROĞLU

İhale Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle Yapılan Artırma
(Tamamlayıcı Artırma)   (s. 167-184)

Yrd.Doç.Dr. Muhammet ÖZEKES

İmar Planlamasında “Gürültüden Korunma Garantisi”ne İlişkin Alman Federal Mahkemesinin Bir Kararı   (s. 185-190)

Yrd.Doç.Dr. Oğuz SANCAKDAR

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 5      Number : 1      2003

C O N T E N T S

The Legal Protection of The Worker against Termination (Labour Security Act)   (s. 1-40)

Assist. Prof. Mustafa ALP

The European Council’s Regulation on International Insolvency Law  (s. 41-76)

Associate Prof. Nuray EKŞİ/ Associate Prof. Cem BUDAK

The New Labour Act Draft and the Worker’s Right to Abstain from Working  (s. 77-94)

Assist. Prof. Murat ENGİN

The Registration of Colour, Sound and Three Dimensional Signs as Trade Mark   (s. 95-165)

Assist. Prof. Sevilay EROĞLU

Adjudication Held onto not Paying the Allowance of Ex-Adjudication
(Complementary Adjudication)  (s. 167-184)

Assist. Prof. Muhammet ÖZEKES

German Federal Court Decision on the Guarantee for the Protection against Noise in Zoning and Construction Plans  (s. 185-190)

Assist. Prof. Oğuz SANCAKDAR


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast