Cilt 4, Sayı 2, 2002


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 4      Sayı : 2      2002

İ Ç İ N D E K İ L E R

İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hastalık ve Özellikle Aids Hastalığı Sebebiyle Feshedilmesi ve Sonuçları   (s. 1-25)

Yrd. Doç. Dr. Şükran ERTÜRK

Kamu Görevine Girişte Kadın – Erkek Eşitliği İlkesi Konusunda
Bir Değerlendirme   (s. 27-55)

Yrd. Doç. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL

Organize Suçlulukla Mücadelede Ön Alan Soruşturmaları   (s. 57-88)

Yrd. Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İhtiyati Tedbir   (s. 59-137)

Yrd. Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES

Mirasçılık Sifatını Sona Erdiren Sebeplerin Mirasbırakanın Serbestçe Tasarruf Edebileceği Kısım Üzerindeki Etkisi   (s. 139-172)

Arş. Gör. Hasan PETEK

Anonim Ortaklıkta Gizli Yedek Akçeler   (s. 173-233)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet TÜRK

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 4      Number : 2      2002

C O N T E N T S

The Termination of the Labour Contract by the Employer Due to Ilness, in Particular to AIDS and
its Consequences  (s. 1-25)

Assist. Prof. Şükran ERTÜRK

An Approach to the Principle of Equality Between Men and Women Concerning the Access to
Public Functions  (s. 27-55)

Assist. Prof. Meltem KUTLU GÜRSEL

The Pro-active Inguiry in Fight Against Organist Organized Crimes  (s. 57-88)

Assist. Prof. Veli Özer ÖZBEK

Measures of Conservation in the Intellectual Property Law  (s. 89-137)

Assist. Prof. Muhammet ÖZEKES

The Effect of the Causes of Termination of the Inheritance upon the Portion of the Estate on Which the Decceased May Freely Dispose  (s. 139-172)

Res. Assist. Hasan PETEK

Secret Reserves in Joint Stock Corporations  (s. 173-233)

Assist. Prof. Ahmet TÜRK


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast