Cilt 4, Sayı 1, 2002


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 4      Sayı : 1      2002

İ Ç İ N D E K İ L E R

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında
Kanun İle İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Kanun Tasarısı Eleştirisi   (s. 1-37)

Yrd. Doç. Dr. Hanife DİRİKKAN

Tacirler Arası İhbar ve İhtarlar   (s. 39-74)

Yrd. Doç. Dr. Hanife DİRİKKAN

İşyeri Hekimliğinin Sendikal Boyutu   (s. 75-91)

Yrd. Doç. Dr. Şükran ERTÜRK

La reconnaissance en droit de la famille turc   (s. 93-99)

Doç. Dr. Nevzat KOÇ

İnternet Kullanımında Ortaya Çıkabilecek Bazı Ceza Hukuku Sorunları   (s. 101-158)

Yrd. Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK

Anonim Ortaklıklarda Tasfiye Memurunun Mahkemece Azli ve Atanması
(TTK 442/II)   (s. 159-196)

Yrd. Doç. Dr. Oruç Hami ŞENER

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 4     Number : 1     2002

C O N T E N T S

A Critique of the Draft Code Regarding the Amendments to the Code on the Regulation of the
Payments by Cheque and the Protection of Cheque Holders and the Code of Civil Execution and Bankruptcy   (s. 1-37)

Assist. Prof. Hanife DİRİKKAN

The Notification and Warnings Between Merchants  (s. 39-74)

Assist. Prof. Hanife DİRİKKAN

Occupational Medicine and Trade Union Membership and Activity  (s. 75-91)

Assist. Prof. Şükran ERTÜRK

Recognition of Paternity in Turkish Family Law  (s. 93-99)

Associate Prof. Nevzat KOÇ

Certain Criminal Law Problems Related to the Use of Internet  (s. 101-158)

Assist. Prof. Veli Özer ÖZBEK

The Removal and Appointment of the Liquidator by the Court in Joint Stock
Companies  (s. 159-196)

Assist. Prof. Oruç Hami ŞENER


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast