Cilt 17, Sayı 1, 2015


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 17     Sayı : 1     2015

İ Ç İ N D E K İ L E R

Tüzel Kişilerin İdari Para Cezası Sorumluluğunda İsnadiyet Sorunu   (s. 1-77)

Yrd. Doç. Dr. Koray DOĞAN

EU Age Discrimination in Light of EU’s Demographic Challenges  and ECJ Case Law   (s. 79-117)

Yrd. Doç. Dr. Gözde KAYA

Aile Hukukundan Doğan Uyuşmazlıkların Alternatif Çözüm Yolları   (s. 119-169)

Yrd. Doç. Dr. Alper UYUMAZ/Arş. Gör. Kemal ERDOĞAN

Arap Birliği: Siyasi ve Hukukî Niteliği   (s. 171-208)

Dr. Gökhan DÖNMEZ

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 17     Number : 1     2015

C O N T E N T S

The Imputation Problem in the Liability of Juridical Persons for Administrative Fine   (s. 1-77)

Assistant Professor Dr. Koray DOĞAN

EU Age Discrimination in Light of EU’s Demographic Challenges and ECJ Case Law   (s. 79-117)

Assistant Professor Dr. Gözde KAYA

Alternative Dispute Resolution of Disputes Arising From Family Law   (s. 119-169)

Assistant Professor Dr. Alper UYUMAZ / Research Assistant Dr. Kemal ERDOĞAN

Arab League: Political and Legal Character   (171-208)

Dr. Gökhan DÖNMEZ


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast