Cilt 16, Sayı 2, 2014


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 16     Sayı : 2     2014

İ Ç İ N D E K İ L E R

1997 Tarihli “Birleşmiş Milletler Uluslararası Suyollarının Seyrüsefer-Dışı Kullanım Hukukuna İlişkin
Sözleşme”nin Yürürlüğe Girişine Dair Kısa Bir Değerlendirme   (s. 1-44)

Yrd. Doç. Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ

Türk ve Rusya Federasyonu Hukukunda Mülteci ve Sığınmacı Kavramları Arasındaki Ayrım   (s. 45-82)

Yrd. Doç. Dr. Salimya GANIYEVA

Türkiye’de Madencilik Sektörünün Vergilendirilmesi   (s. 83-112)

Yrd. Doç. Dr. Mine UZUN

Uluslararası Sağlık Tüzüğü (2005) ve Hukukî Niteliği    (s. 113-169)

Dr. Uğur SAMANCI

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 16     Number : 2     2014

C O N T E N T S

Short Essay Relating to the 1997 United Nations Convention on the Law of Non-Navigational Uses of
International Watercourses About Its Entry Into Force   (s. 1-44)

Assistant Professor Dr. Anıl ÇAMYAMAÇ

The Difference Between Refugee and Asylum in the Laws of Turkish and Russian Federation   (s. 45-82)

Assistant Professor Dr. Salimya GANIYEVA

Taxation of the Mining Sector in Turkey   (s. 83-112)

Assistant Professor Dr. Mine UZUN

The International Health Regulations (2005) and Their Legal Nature   (s. 113-169)

Dr. Uğur SAMANCI


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast