Cilt 15, Sayı 2, 2013


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 15      Sayı : 2      2013

İ Ç İ N D E K İ L E R

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış,
Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve
Bu Konudaki Önerilerimiz   (s. 1-62)

Doç. Dr. Murat AYDOĞDU

3647 Sayılı ve 2008 (3647/2008) Tarihli Yunanistan Vakıflar Yasası ve
Uygulamaları   (s. 63-121)

Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN

Türk Boğazları’nın Hukukî Statüsü : Sevr ve Lozan’dan Montrö’ye Geçiş   (s. 123-169)

Yrd. Doç. Dr. Sami DOĞRU

19.12.2008 Tarihli İsviçre Medeni Kanunu Değişikliği ile Karşılaştırmalı Olarak
Türk Medeni Kanunu’nda Koruma Amacıyla Özgürlüğün Kısıtlanması
Düzenlemesi   (s. 171-209)

Arş. Gör. Elif AYDIN ÖZDEMİR

Hukuk Devleti’nin Gelişim Sürecinde Mülk Devleti ve Polis Devletinin Yeri   (s. 211-230)

Arş. Gör. Hayrettin YILDIZ

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 15      Number : 2      2013

C O N T E N T S

Overview of the Innovations Brought by the Law on the Protection of Consumers No. 6502,
Different Approach Brought by This Law to the Concepts of Breach of Contract and Defective Fulfillment and Our Proposals on this Subject  (s. 1-62)

Associate Professor Murat AYDOĞDU

The Law No. 3647 dated 2008 on Foundations and its Implementation by Greece  (s. 63-121)

Assistant Professor Dr. Turgay CİN

The Legal Status of the Turkish Straits: From Sevres Through Lausanne to Montreux  (s. 123-169)

Assistant Professor Dr. Sami DOĞRU

The Regulation of the Restriction of Liberty for Custody in Turkish Civil Code in Comparison with the Amendment of the Swiss Civil Code Dated 19.12.2008   (s. 171-209)

Research Assistant Dr. Elif AYDIN ÖZDEMİR

The Place of Patrimonial State and Police State in the Process of Evolution of the State Governed by the Rule of Law  (s. 211-230)

Research Assistant Dr. Hayrettin YILDIZ


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast