Cilt 14, Sayı 2, 2012


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 14      Sayı : 2      2012

İ Ç İ N D E K İ L E R

İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulmasının Kanunla Sınırlandırılması ve
Sınırlandırmanın Sınırları   (s. 1-37)

Yrd. Doç. Dr. Mine KASAPOĞLU TURHAN

Uluslararası Hukuk Açısından Türkmenistan’ın Daimî Tarafsızlık Statüsü   (s. 39-100)

Yrd. Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Yapma Serbestîsi ve Bu Serbestînin Sınırları   (s. 101-166)

Yrd. Doç. Dr. Yusuf YİĞİT

Siyasi Partilere Devlet Yardımı   (s. 167-203)

Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

Avrupa Birliği Hukuku’nun Üye Devletlerdeki Memur İstihdamına Etkisi   (s. 205-252)

Dr. Lale Burcu ÖNÜT

Max Weber’de Ekonomi, Hukuk ve Rasyonalite   (s. 253-274)

Dr. Engin TOPUZKANAMIŞ

&

 

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 14      Number : 1      2012

C O N T E N T S

Restriction of Stay of Execution By Law in Administrative Jurisdiction and Limitations of This Restriction  (s. 1-37)

Assistant Professor Dr. Mine KASAPOĞLU TURHAN

The Permanent Neutrality Status of Turkmenistan in Terms of International Law  (s. 39-100)

Assistant Professor Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU

Freedom of Fixed Term Employment Contracting and Boundaries of This Freedom  (s. 101-166)

Assistant Professor Dr. Yusuf YİĞİT

State Aid to Political Parties  (s. 167-203)

Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

The Effect of the European Union Law on the Civil Servant’s Employment in
Member States  (s. 205-252)

Dr. Lale Burcu ÖNÜT

Max Weber on Economy, Law and Rationality  (s. 253-274)

Dr. Engin TOPUZKANAMIŞ


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast