Cilt 14, Sayı 1, 2012


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 14      Sayı : 1      2012

İ Ç İ N D E K İ L E R

Konut ve Çatılı İşyeri Kirası Sözleşmelerinde Kiracının Güvence (Depozito)
Verme Borcu (TBK 342)   (s. 1-53)

Doç. Dr. Murat AYDOĞDU

La combinaison du recours administratif et du recours contentieux   (s. 55-66)

Doç. Dr. Marie-Thérèse VIEL

İdari Başvuru ve İdari Yargı Birleşimi   (s. 67-78)

Dr. Lale Burcu ÖNÜT

Patent İhlaline Cezai Yaptırımın Uygunluğu Tartışmaları   (s. 79-101)

Av. Dr. Cahit SULUK

Yeniden Paylaşım, Vergilendirme ve Adalet   (s. 103-131)

Dr. Engin TOPUZKANAMIŞ

Anayasal Vatanseverlik Kavramının Anlamı, Amaçları ve Bu Kavram Işığında Geçmişle Yüzleşme Politikaları   (s. 133-168)

Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

FSEK’te Yer Alan İcracı Hakları ve Uygulama   (s. 169-181)

İlhami GÜNEŞ

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 14      Number : 1      2012

C O N T E N T S

The Tenant’s Debt of Security Deposit Payment In Residential and Roofed Office Rental Contract (Article 342 of TCO)  (s. 1-53)

Associate Professor Murat AYDOĞDU

The Combination of Administrative Recourse and Judicial Review  (s. 55-66)

Associate Professor Marie-Thérèse VIEL

The Combination of Administrative Recourse and Judicial Review  (s. 67-78)

Dr. Lale Burcu ÖNÜT

The Suitability of Criminal Enforcement Against Patent Infringement  (s. 79-101)

Att. Law Dr. Cahit SULUK

Redistribution, Taxation and Justice  (s. 103-131)

Dr. Engin TOPUZKANAMIŞ

The Meaning and Targets of the Concept of Constitutional Patriotism and in the Light of This Concept the Policies of Facing the Past  (s. 133-168)

Dr. Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ

Performers’ Rights in Use and in the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846  (169-181)

İlhami GÜNEŞ


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast