Cilt 13, Sayı 2, 2011


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 13      Sayı : 2      2011

İ Ç İ N D E K İ L E R

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda Düzenlenen Genel İşlem Koşullarının Konu Bakımından Uygulama Alanı   (s. 1-50)

Doç. Dr. Murat AYDOĞDU

Seçilen Mahkemede Adil Yargılama Yapıl(a)mayacağı Şüphesi Yetki Anlaşmasının Geçerliliğini Etkiler mi?   (s. 51-69)

Yrd. Doç. Dr. Cemile DEMİR GÖKYAYLA

Genel Olarak Milletlerarası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ve Bu Mahkemede Uygulanan Tahkim Çeşitleri   (s. 71-105)

Dr. Cenk AKİL

15 Kasım 1965 Tarihli “Hukukî veya Ticarî Konularda Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Lahey Sözleşmesi” Uyarınca Tebligat Yapılması   (s. 107-152)

Dr. Ali Gümrah TOKER

Türk Vatandaşlığından Çıkma ve 6304 Sayılı Kanun Kapsamında Türk Vatandaşlığından Çıkanların Hakları (Yeni “Mavi Kart” Uygulaması)   (s. 153-194)

Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

Adi Ortaklıkta Ortakların Denetleme Hakkı (TBK 631)   (s. 195-236)

Dr. Ali Haydar YILDIRIM

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 13      Number : 2      2011

C O N T E N T S

The Application Area of the General Terms and Conditions with Regard to the Subject Matter Ruled
by Turkish Law of Obligations No. 6098  (s. 1-50)

Associate Professor Murat AYDOĞDU

Does the Suspicion on the Fair Trial before the Chosen Jurisdiction Affect the Validity of the Jurisdiction Clause?  (s. 51-69)

Assistant Professor Dr. Cemile DEMİR GÖKYAYLA

International Court of Arbitration For Sport in General and the Types of Arbitration Applied in
This Court  (s. 71-105)

Dr. Cenk AKİL

Service of Process Under the Provisions of the Convention on the Service Abroad of Judicial And
Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters
(Concluded November 15, 1965)  (s. 107-152)

Dr. Ali Gümrah TOKER

Renunciation of Turkish Citizenship and the Rights of Those Who Forsake Turkish Citizenship Under the Law No.6304 (The New Practice of “Blue Card”)  (s. 153-194)

Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

Auditing Right of the Partners in an Unincorporated Company
(Code of Obligations Art. 631)  (s. 195-236)

Dr. Ali Haydar YILDIRIM


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast