Cilt 13, Sayı 1, 2011


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 13      Sayı : 1      2011

İ Ç İ N D E K İ L E R

İşsizlik Sigortası Edim Koşulları   (s. 1-26)

Doç. Dr. Coşkun SARAÇ

The Challenge of Regulating Greenhouse Gas Emissions from International
Shipping and the Complicated Principle of “Common but Differentiated
Responsibilities”   (s. 27-49)

Yrd. Doç. Dr. Derya AYDIN OKUR

Divan’ın İkilemi: Temel Haklar ve Temel Özgürlükler Arasında Denge?   (s. 51-93)

Dr. A. Aslı BİLGİN

Avrupa Birliği Elektrik Piyasasında Tüketicinin “Ayıba” Karşı Korunması   (s. 95-125)

Dr. Özlem DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR

2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa Göre Hâkim ve Savcıların Disiplin Soruşturmaları    (s. 127-157)

Cengiz Topel ÇİFTÇİOĞLU

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 13      Number : 1      2011

C O N T E N T S

Eligibility Requirements to Qualify for Unemployment Benefits  (s. 1-26)

Associate Professor Coşkun SARAÇ

The Challenge of Regulating Greenhouse Gas Emissions from International Shipping and the
Complicated Principle of “Common but Differentiated Responsibilities”  (s. 27-49)

Assistant Professor Dr. Derya AYDIN OKUR

The Dilemma of the Court of Justice of the European Union: The Protection of Fundamental Rights or Fundamental Freedoms?  (s. 51-93)

Dr. A. Aslı BİLGİN

Protection of Consumers Against Defects in EU Electricity Market  (s. 95-125)

Dr. Özlem DÖĞERLİOĞLU IŞIKSUNGUR

Disciplinary Investigation of Judges and Prosecutors Pursuant to the Act on Judges and Prosecutors No. 2802  (s. 127-157)

Cengiz Topel ÇİFTÇİOĞLU


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast