Cilt 12, Sayı 2, 2010


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 12      Sayı : 2      2010

İ Ç İ N D E K İ L E R

İcra Hukukunda Menfi Tespit ve İtirazın İptali Davası Arasındaki Derdestlik ve Kesin Hüküm İlişkisi   (s. 1-41)

Doç. Dr. Mine AKKAN

Terke Dayalı Boşanmada Manevî Tazminat   (s. 43-78)

Doç. Dr. Hasan PETEK

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Acentelik Kısmında Getirdiği Yenilikler   (s. 79-120)

Yrd. Doç. Dr. Özge AYAN

Yunanistan anayasasının 28. Maddesi ve Avrupa Birliği Hukuku ile İlişkisi   (s. 121-158)

Yrd. Doç. Dr. Turgay CİN

Hekimin Borçlarından Özel Olarak Sır Saklama Borcu   (s. 159-181)

Yrd. Doç. Dr. Maral TÖRENLİ ÇAKIROĞLU

Milletlerarası Usûl Hukukunda Teminat Gösterme Yükümlülüğü  (s. 183-223)

Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 12      Number : 2      2010

C O N T E N T S

The Relationship of Pendency and Res Judicata (Final Judgement) Between Negative Declaratory Action and Annulment of Objection Action in Enforcement Law  (s. 1-41)

Associate Professor Mine AKKAN

Compensation for Moral Damages in Divorce Due to Wilful Desertion  (s. 43-78)

Associate Professor Hasan PETEK

Innovations Brought to the Section on Agencies by the Turkish Commercial
Code No. 6102  (s. 79-120)

Assistant Professor Dr. Özge AYAN

Art. 28 of the Greek Constitution and It’s Relation to the EU  (s. 121-158)

Assistant Professor Dr. Turgay CİN

Patient Confidentiality Among Doctor’s Obligations  (s. 159-181)

Assistant Professor Dr. Maral TÖRENLİ ÇAKIROĞLU

“Cautio Judicatum Solvi” in International Procedure Law   (s. 183-223)

Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast