Cilt 11, Sayı 2, 2009


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 11      Sayı : 2      2009

İ Ç İ N D E K İ L E R

Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği   (s. 1-68)

Arş.Gör. Dr. Özge ERBEK

KKTC Hukuku’nda Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Taşınmaz Mülkiyetinin
Kazanılması   (s. 69-94)

Öğr. Gör. Dr. Şölen KÜLAHÇI SERENGİL

European Labour Market : Trends And Problems   (s. 95-122)

Öğr. Gör. Dr. Gönül OĞUZ

Uluslararası Adalet Divanının Kosova’nın Bağımsızlık İlanına İlişkin Danışma
Görüşü   (s. 123-194)

Arş. Gör. Uğur SAMANCI

Bankanın Rehinli Alacaklı Sıfatına Sahip Olduğu Adi Alacak Rehninde Rehnin
Borçluya İhbarı ve İhbarın Sonuçları   (s. 195-250)

Doç. Dr. Oruç Hami ŞENER

Roma Cumhuriyet ve İlk İmparatorluk Dönemlerinin İdari Yapısı   (s. 251-289)

Doç. Dr. H. Gökçe TÜRKOĞLU

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 11      Number : 2      2009

C O N T E N T S

Legal Nature of License Agreement on Intellectual and Artistic Works   (s. 1-68)

Research Assistant Dr. Özge ERBEK

Acquisition of Immovable Properties By Means of Acquisitive Prescription in TRNC Law  (s. 69-94)

Teaching Assistant Dr. Şölen KÜLAHÇI SERENGİL

European Labour Market : Trends And Problems  (s. 95-122)

Teaching Assistant Dr. Gönül OĞUZ

The Advisory Opinion of the International Court of Justice on Kosovo’s Declaration of
Independence  (s. 123-194)

Research Assistant Uğur SAMANCI

Notification of Pledge to the Debtor and Its Results in the Ordinary Pledge of Claim in which the Bank is the Pledged Creditor  (s. 195-250)

Associate Professor Oruç Hami ŞENER

The Administrative Structure of Roman Republic and Principate Periods  (s. 251-289)

Associate Professor H. Gökçe TÜRKOĞLU


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast