Cilt 11, Sayı 1, 2009


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 11      Sayı : 1      2009

İ Ç İ N D E K İ L E R

Türkiye İslâm Konferansı Örgütüne Üye Midir?   (1-87)

Yrd. Doç. Dr. Münevver AKTAŞ

5510 Sayılı Kanun Bakımından Sigortalılık Hallerinin Çakışması   (s. 89-111)

Arş. Gör. Senem ERMUMCU

Postmortal Temsil Yetkileri ve Ticari Mümessillik   (s. 113-170)

Doç. Dr. Oruç Hami ŞENER

ELSA Türkiye Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU 10. Kurgusal Duruşma
Yarışması   (s. 171-207)

Cansu ATICI / Ebru DEVSEREN / Deniz AKTAŞ / Duygu ÇELEBİ / Güntan ŞAHİN

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 11      Number : 1      2009

C O N T E N T S

Is Turkey a Member of the Organization of Islamic Conference?  (s. 1-87)

Assistant Professor Dr. Münevver AKTAŞ

The Conflict of Social Insurances Within the Framework the Law No.5510   (s. 89-111)

Research Assistant Senem ERMUMCU

Posthumous Procuration and Commercial Representation  (s. 113-170)

Associate Professor Oruç Hami ŞENER

Elsa European Young Lawyers’ Association Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu 10th Moot Court Competition  (s. 171-207)

Cansu ATICI / Ebru DEVSEREN / Deniz AKTAŞ / Duygu ÇELEBİ / Güntan ŞAHİN


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast