Cilt 10, Sayı 2, 2008


Dokuz Eylül Üniversitesi

Hukuk Fakültesi Dergisi

Cilt : 10      Sayı : 2      2008

İ Ç İ N D E K İ L E R

Açılış Dersi : Hukukun Anlamı   (s. 1-12)

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

Türk Özel Hukukunda İş Sözleşmesi ile Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Başlıca Yükümlülükler ve Anılan Sözleşmelerin Ayırt Edilmesi   (s. 13-64)

Arş. Gör. Sinan Sami AKKURT

Kırkambar Sözleşmesinde Taşıyanın Gemiyi Belirlemesinin Hukuki Niteliği   (s. 65-98)

Öğrt. Gör. Emre CUMALIOĞLU

Yeni Bir İnsan Hakkı: Benzersiz Olma Hakkı   (s. 99-132)

Dr. Ömer ÖMEROĞLU

Hukukun Kaynağı Olarak İmparatorların Yazılı Cevapları (Rescriptum)   (s. 133-152)

Doç. Dr. Gökçe Halide TÜRKOĞLU

2008 ELSA Türkiye Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU 8. Kurgusal Duruşma Yarışması   (s. 153-190)

Burcu DEMİRBAŞ / Tuğçe Aymen / Meltem DEMİRAL / Ferhat KAYIŞ / Özgür ÖZENER

&

Dokuz Eylül University

Faculty of Law Review

Volume : 10      Number : 2      2008

C O N T E N T S

Opening Lecture: The Meaning of Law  (s. 1-12)

Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ

The Basic Obligations of Employment Contracts and Independent Contractor Agreements Governed By Turkish Private Law and the Differences Between the Foregoing Arrangements.  (s. 13-64)

Research Assistant Sinan Sami AKKURT

Legal Nature of the Carrier’s Right to Determine the Ship in the Contract of Common Carriage of Goods by Sea  (s. 65-98)

Teaching Assistant Emre CUMALIOĞLU

A New Human Right: the Right to be Unique  (s. 99-132)

Dr. Ömer ÖMEROĞLU

Written Replies of Emperors As A Source of Law (Rescriptum)  (s. 133-152)

Associate Professor Gökçe Halide TÜRKOĞLU

2008 ELSA Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Moot Court Competition  (s. 153-190)

Burcu DEMİRBAŞ / Tuğçe Aymen / Meltem DEMİRAL / Ferhat KAYIŞ / Özgür ÖZENER


Font Boyutunu Değiştir
Kontrast